På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hyllie, Malmö

Parkering och angöring har en stor påverkan på hur en stad används och utvecklas. Malmö stad arbetar aktivt och målmedvetet med en helhetssyn för hur stadens ytor ska användas. Hyllie är ett intressant exempel på detta.

Ny parkeringspolicy

I Malmö stad arbetar fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Parkering Malmö tillsammans med att ta fram en ny parkeringspolicy, "Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö", planerat antagande hösten 2018.

Syftet med den nya parkeringspolicyn är att säkerställa att parkering anordnas enligt plan- och bygglagen och att ordna trafiken på allmän plats, men även att bidra till en ändrad fördelning av färdmedel, lägre byggkostnader och en effektivare markanvändning i staden.

Enligt policyn ska alltid cykelparkering ordnas på kvartersmark, normalt inom den egna fastigheten, medan bilparkering kan lösas på olika sätt. I första hand ska bilparkeringen lösas i en gemensam anläggning med till exempel parkeringsköp. I andra hand ska bilparkeringen ordnas inom den egna fastigheten. Om bilplatserna inte går att lösa med något av dessa alternativ kan ett mobilitetsköp göras. Läs mer om Malmö stads parkeringspolicy under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Hyllie

Hyllie är just nu Malmös största utvecklingsområde och ett exempel på hur Malmö stad arbetar med parkering för att uppnå effektivt markutnyttjande, hållbart resande och en hållbar stadsutveckling.

Hyllie ligger i södra delen av Malmö och har ett strategiskt läge i Öresundsregionen. Hyllie centrum är en stor knutpunkt för hela regionen och ger stora möjligheter för kollektivtrafik. Här finns hållplatser för både lokala och regionala busslinjer och tågstationer. Från Hyllie tågstation nås på bara några minuter Kastrup, Köpenhamn, Triangeln och Malmö C.

Blandad, tät och grön

I Hyllie planeras och uppförs cirka 12 000 bostäder och lika många arbetsplatser samt förskolor, skolor och en stadsdelspark. Målet är att stadsdelen ska vara blandad, tät och grön. Hyllie byggs ut etappvis och beräknas vara fullt utbyggt 2040.

Enligt "Miljöprogram för Hyllie" från 2015, handlar hållbara transporter i grund och botten om livsstil och val. Därför ska Hyllie utformas så att viljan att gå, cykla och åka kollektivt är stor och behovet av att köra bil är litet. Det är en av anledningarna till att Hyllie planeras som en tät och blandad stad. Fullt utbyggd ska stadsdelen erbjuda ett stort utbud av målpunkter inom korta avstånd. I Hyllie ska fotgängare och cyklister ha bättre framkomlighet än bilar. Denna prioritering ska signaleras tydligt till trafikanterna. Läs mer om "Miljöprogram för Hyllie" under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Placering, arkitektur och funktion

I många kommuner finns exempel på parkeringsanläggningar som har placerats fristående i utkanten av ett område. I Hyllie har Malmö stad valt att bygga parkeringshus integrerat i kvarteren. Ett exempel på en sådan parkeringsanläggning är parkeringshuset Ask, som byggdes 2016. Eftersom parkeringshuset ligger vägg i vägg med bostäder, har utformningen av byggnaden varit mycket viktig. Till exempel har parkeringshuset en speciell avskärmning för att de boende inte ska bli bländade av billyktor.

Parkeringshuset Ask i Hyllie
Parkeringshuset Ask i Hyllie ligger integrerat i kvarteret. Foto: Daniel Svanfelt, Malmö stad

Hittills är många positiva till den här placeringen av parkeringshuset, men frågan har inte varit helt okontroversiell. I ett tidigt skede förde Malmö stad diskussioner om ett parkeringshus kan passa in i en levande stad. De har kommit fram till att, om stor omsorg läggs på anläggningens placering, byggnadens arkitektoniska utformning och övriga funktioner i byggnaden, kan parkeringshuset bidra till en förbättrad stadsmiljö.

För lokalisering av gemensamma parkeringsanläggningar använder Malmö stad följande strategier

  • Parkeringsanläggningar ska om möjligt lokaliseras i nära anslutning till huvudgator för att reducera trafiken inne i bostadsområdena.
  • Parkeringsanläggningar ska förläggas i lägen som ger goda förutsättningar för samnyttjande och ger rimliga gångavstånd för brukarna.
  • Parkeringshus ska inte förläggas på platser där de konkurrerar med andra funktioner. Det finns platser, stråk och byggnader som är strategiskt viktiga med tanke på stadsliv och stadsbild.
  • Parkeringsanläggningar som inrymmer kommersiell parkering (fler än ca 100 bilplatser) ska vägvisas för att underlätta för besökare.
  • Vid planering av infart/entré måste hänsyn tas till den kösituation som kan uppstå.
Lokaliseringsplan från ”Parkeringsplan Hyllie"
Bilden visar planerad lokalisering av parkeringsanläggningar i Hyllie. De färgade ytorna visar olika utbyggnadsområden i Hyllie med parkeringsanläggningar redovisade som cirklar. De svarta cirklarna är befintliga parkeringshus, där ett stort antal parkeringsköp har gjorts. De färgade cirklarna med heldragen linje visar planlagda eller pågående parkeringshus. Cirklarna med streckade linje är förslag till parkeringshus. Klicka på bilden för att förstora. Bilden är hämtad från ”Parkeringsplan Hyllie”. Illustration: Malmö stad

Placering av parkeringshusen i strategiska lägen genererar mindre söktrafik, vilket medför mindre biltrafik på gatorna. Att varje fastighet inte har eget parkeringsgarage, innebär dessutom färre in- och utfarter mot gatan. Tillsammans ger detta möjlighet till större ytor och trivsammare gatumiljö för andra trafikanter.

För att kollektivtrafiken ska vara det attraktivare färdsättet, är en av Malmö stads grundtankar att det ska vara närmre till busshållplatsen än till parkeringshuset. Stadens förhoppningar är att detta leder till att färre har bil och de som har bil använder bilen mindre.

Parkeringshus Hyllie, som ligger i anslutning till stationen, är en så kallad park & ride. Tanken är att pendlare kan parkera bilen där och sedan fortsätta resan med tåg. Målet är också att parkeringshuset ska vara mer än bara ett parkeringshus, till exempel med aktiva bottenvåningar och verksamheter, elbilsladdning, cykelparkering, cykeluthyrning, biltvätt samt möjlighet att hämta och lämna hyrbil.

Parkeringshuset vid Hyllie station
Parkeringshuset vid Hyllie station. Foto: Parkering Malmö

I en kommande etapp av utbyggnad i Hyllie planeras ett parkeringshus intill en förskola. Kommunen hoppas att få till korttidsparkering i parkeringshusets bottenvåningen för förskolans lämna- och hämtaplatser. Det skulle innebära mindre trafikkaos på gatorna omkring förskolan och därmed en säkrare och trevligare utemiljö för barnen. Även parkeringsbehovet för förskolans personal ska lösas i parkeringshuset.

Erfarenheter

Systemet med parkeringsköp i en gemensam anläggning gör att varje parkeringsplats kan nyttjas optimalt, eftersom de samnyttjas. Eftersom innergårdarna inte byggs under med garage, medför det också större möjlighet till gröna gårdar, som kan bidra till trivsammare boendemiljö samt att dagvattnet kan omhändertas på ett bra sätt.

Hittills har intresset varit stort hos exploatörerna att lösa sin parkering genom parkeringsköp i de gemensamma parkeringshusen. Eftersom dialoger hölls med byggaktörerna tidigt i processen var alla medvetna om förutsättningarna från början. Att göra parkeringsköp, istället för att bygga garage under mark, har också gjort parkeringskostnaderna lägre för exploatörerna. Vilket i sin tur borde medföra lägre hyror för de boende.

Det är viktigt att parkeringshuset är färdigt i rätt tid i genomförandet. Om parkeringslösningen är förankrad i ett tidigt skede med byggherrar och boende och parkeringsanläggningen dessutom är klar när hyresgästerna flyttar in, är det ofta lättare att förutsättningarna accepteras. Malmö stad har bland annat stöttat ekonomiskt på olika sätt för att parkeringsanläggningen skulle vara färdig i tid.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej