På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Drottninghög, Helsingborg

Helsingborgs stad arbetar tillsammans med fastighetsägaren Helsingborgshem med att utveckla stadsdelen Drottninghög. Stadsdelen ska förtätas så att det i framtiden rymmer dubbelt så många invånare. Hur stadsdelens mobilitet och bilparkering ska lösas utan att ta för mycket grön mark i anspråk är en utmaning. Olika scenarier för parkering har därför tagits fram.

Drottninghög är en stadsdel som ligger fyra kilometer öster om centrum och byggdes ut under 1960 – 1970-talen. Det är ett så kallat miljonprogramsområde. Idag finns det behov av att renovera flerbostadshusen och samtidigt bygga nytt för att öka variationen av boendeformerna. Kommunen och fastighetsägaren Helsingborgshem arbetar tillsammans för att utveckla området. Att utveckla stadsdelen är ett långsiktigt projekt som beräknas ske under en 20-årsperiod.

Målsättningen är att Drottninghög ska öppnas upp och få bättre kontakt med övriga staden genom att de barriärer som idag finns runt stadsdelen tas bort samt att fler cykelvägar byggs. I framtiden ska det bo dubbelt så många som nu i stadsdelen. En sådan kraftig ökning av antalet invånare medför också fler transporter och behovet av parkering kommer att öka. Idag är parkeringsbehovet varierat inom stadsdelen, med brist respektive överkapacitet.

Scenarier för effektiv markanvändning

Stadsbyggnadsförvaltningen och Helsingborgshem har gemensamt tagit fram en parkeringsstrategi för området och ställt sig positiva till större parkeringshus i utkanten av området samt enats om att gemensamt arbeta för att minska bilberoendet och bilinnehavet i området i syfte att möjliggöra bra bostäder och goda boendemiljöer. För att inte låsa sig i ett tidigt skede kring olika parkeringslösningar och dess effekter togs fyra olika scenarier fram.

Scenarier Drottninghög
Nuläge samt fyra scenarier.Källa: Parkeringsstrategi Pm om parkering i stadsutvecklingsprojektet DrottningH. Illustration: Helsingborgs stad

Ovan visas ett nuläge (bild A) och fyra scenarier (bild B "Business as usual", bild C "Proaktiv", bild D "Offensiv" och bild E "I framkant"). De scenarier som visas innebär olika konsekvenser dels för markanvändningen men också för de tre hållbarhetsmålen. Markanvändningen redovisas enligt färgerna:
grön – grönytor, buskytor, naturytor och gräsytor
gul – gång och cykelytor, trottoarer, torg, cykelbanor blå – parkeringsytor (garage och parkeringsplatser)
röd – verksamheter, skola, vård, centrum, bad, service
orange – bostäder grå – gator, körbanor för fordon och kantstensparkering

Hållbarhetsmålen visas i cirkeln till höger. Övre delen av cirkeln visar miljömässiga konsekvenser, den vänstra delen ekonomiska konsekvenser och den högra delen sociala konsekvenser. Scenario E "I framkant" innebär en minskning av antalet hårdgjorda parkeringsytor till 10 procent av områdets yta och en liten minskning av grönytorna till 41 procent.

Det som varierar i scenarierna är ytbehovet för parkering och hur det påverkar grönytorna. Markerat blått respektive grönt på bilden. Även konsekvenser ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv varierar, triangeln i cirkeln.

Parterna enades om att Scenariot "i framkant" skulle utgöra grunden i parkeringsstrategin för Drottninghög. Det scenariot bygger på att minska ytbehovet för parkering i markplan genom att parkeringshus uppförs. Som grund för beräkningarna i scenariot är att två parkeringshus i tre våningar med plats för vardera 300 bilar uppförs. Resten av parkeringsbehovet sker i markplan. Beräkningar visar att ytor för parkering i detta scenario skulle uppgå till 10 procent av stadsdelen jämfört med 22 procent om parkeringen var i markplan som i scenariot "Business as usual". Genom att uppföra ett parkeringshus i tre plan för 300 bilar sker en effektivisering av markanvändningen då cirka 5000 m2 mark beräknas kunna användas för annat ändamål.

Scenariot bygger också på att nya trygga och säkra cykelparkeringar i nära anslutning till målpunkter och entréer skapas med bra väderskydd. I scenariot ingår också att kollektivtrafiken utvecklas och att det blir ett hållplatsläge för Helsingborgsexpressen på Vasatorpsvägen. Vidare är utgångspunkten att parkeringsplatserna för boende och verksamheter betalas av de som väljer att hyra en plats. Nya mobilitetslösningar införs som till exempel bilpool och lådcykelpool.

Konsekvenserna för scenariot beskrivs i parkeringsstrategins bilaga enligt följande:

Ekonomiska konsekvenser

- Investeringskostnaden för parkeringshus är högre än markparkering (cirka 125 000-200 000 kr per bilplats), vilket i sin tur är ungefär hälften av kostnaden för underjordiska garage.

+ En egen marknad för parkeringar ökar möjligheten för boende att kunna påverka sin ekonomi och välja om bilparkering är något man behöver eller inte. Mobilitetslösningarna ger en ökad valmöjlighet.

+ Parkeringarna tar upp en mindre yta. Ledig mark kan istället ges en annan användning och ge andra ekonomiska värden.

Miljömässiga konsekvenser

+ Minskning av hårdgjorda ytor medför en minskad risk för föroreningar av grundvatten. Med gröna väggar och tak på parkeringshusen kan en viss rening av luft återskapas som också kan ge ett bättre mikroklimat.

+ Nya och bättre bussförbindelser bra cykelparkeringar och goda mobilitetslösningar med samlade parkeringsanläggningar ger goda förutsättningar för hållbara resor. Med dessa lösningar finns goda möjligheter att minska utsläppen och bullernivåer från transporter per invånare i området.

Sociala konsekvenser

+ Parkeringshus möjliggör en större andel grönytor, vilket ger bättre förutsättningar för rekreation och därmed hälsan.

- Parkeringshus kan upplevas som otrygga, vilket gör att särskild kraft måste läggas på en trygg och säker utformning.

+ Parkeringshus innebär mer yta till annat till exempel trygga mötesplatser för en ökad social sammanhållning.

Mer om de olika scenarierna och parkeringsstrategin DrottningH i sin helhet kan du hitta under relaterad information.

Byggnation i Drottninghög

Vid en inventering av parkeringsplatser i västra delen av Drottninghög, visade det sig att endast cirka 360 parkeringsplatser utnyttjades av de totalt 600. Den första detaljplanens byggnation och parkeringsbehov kunde tillgodoses utifrån det överskottet. Hitintills har ett befintligt hyreshus rivits och ett nytt högre har uppförts. Några befintliga hus har också renoverats.

Illustration ur Detaljplan för fastigheten Drottninghög västra 1 mfl.
Illustration ur Detaljplan för fastigheten Drottninghög västra 1 med flera. Illustration: Helsingborgs stad
Vasatorpsvägen
Den vänstra blå rutan visar de befintliga lägenheterna som har renoverats. I den högra blå rutan har den södra byggnaden renoverats medan de två norra husen är nybyggen som är högre än de som stod där tidigare. Inflyttning sker i oktober 2018. Den orangea delen visar planerad bebyggelse på parkeringsytor och kommer att vara klart under 2020 om allt går som planerat. Grön ruta visar det nya planerade grönstråket. Där grönstråket möter vägen kommer den planerade Helsingborgsexpressen att stanna. Vasatorpsvägen är idag ombyggd i stora delar och invigning av Helsingborgsexpressen sker i juni 2019. Foto: Helsingborgs stad/Boverket

För den fortsatta byggnationen i området har en ny detaljplan antagits och i denna ingår byggandet av ett parkeringshus, då överskottet inte längre räcker till. Där kommer möjlighet till parkeringsköp att finnas. Helsingborgshem säljer mark till externa exploatörer och i vissa delar arbetar de med bilpool och förstärkt cykelparkering som en lösning för att ge en reduktion av antalet parkeringsplatser. En princip är att det ska finnas plats för en bilpool i alla parkeringshus som behöver byggas i Drottninghög.

Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" kan du hitta länk till Helsingborgs parkeringsstrategi på Helsingborg kommuns webbplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej