På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimat

Den långsiktiga visionen för klimatpolitiken är att Sverige inte har några nettoutsläpp av klimatgaser år 2050. De nationella målen för Klimat hänger samman med Demografi, Infrastruktur, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationella myndigheter

Naturvårdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Övergripande nationella mål

Regeringen har antagit klimatpolitiska mål i syfte att minska utsläppen av växthusgaser: 

  • Utsläppen för Sverige 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen 1990.
  • Hälften av energin ska vara förnybar år 2020.
  • Fossila bränslen i uppvärmningen fasas ut till år 2020.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringen ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte.

Nationella strategier, planer och program

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (2009)  presenterar bl.a. målnivåer för utsläpp av växthusgaser (prop. 2008/2009:162).

Mål och indikatorer för anpassning till förändrat klimat med avseende på naturolyckor. SGI Varia 604 (2009)

EU-strategier och internationella initiativ

Övergripande klimatmål för EU är att begränsa temperaturökningen till två grader jämfört med den förindustriella nivån. Klimatmålen har förtydligats i EU:s klimat- och energipaket (2008) som innehåller riktlinjer för hur mycket varje EU-medlemsland måste minska sina växthusgasutsläpp fram till år 2020 (Läs mer under ämnesområde Energi)

EU:s vitbok om anpassning till klimatförändring (2009) presenteras en ram för att minska EU:s sårbarhet för följderna av klimatförändringarna. Första fasen (2009–2012) ska lägga grunden för utarbetandet av en omfattande EU-strategi för klimatanpassningsarbetet.

Miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" innebär att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej