På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hav, yt- och grundvatten

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska god vattenstatus uppnås för allt vatten till år 2015. Inriktningen för svensk havspolitik är att havets och kustområdenas resurser ska användas hållbart. De nationella målen för Energi hänger samman med Demografi, Infrastruktur, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationella myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges geologiska undersökningar

Övergripande nationella mål

Inriktningen för svensk havspolitik är att havets och kustområdenas resurser ska nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras samtidigt som havsanknutna näringar kan utvecklas, växa och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken ska vara integrerad och sektorsövergripande och utgå från en helhetssyn på nyttjande och bevarande av resurserna. Olika mål, processer och handlingsplaner inom havs och vattenmiljöarbetet måste samordnas och integreras.

EU:s ramdirektiv för vatten utgör grunden för den svenska vattenförvaltningen. Målet är att uppnå god vattenstatus för allt vatten till år 2015 och omfattar såväl inlandsytvatten som grundvatten, vatten i övergångszon och kustvatten.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" innebär att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning" innebär att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag" innebär att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.

Miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet" innebär att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Preciseringarna för målet behandlar bland annat grundvattnets kvalitet och kvantitet samt skydd:

 • Grundvattnets kvalitet
  Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
 • God kemisk grundvattenstatus
  Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
 • Kvaliteten på utströmmande grundvatten
  Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
 • God kvantitativ grundvattenstatus
  Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
 • Grundvattennivåer
  Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.
 • Bevarande av naturgrusavlagringar
  Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

Nationella strategier, planer och program

Propositionen "En sammanhållen svensk havspolitik (2009)" fastslår att havspolitiken behöver vara integrerad och tvärsektoriell och utgå från en helhetssyn på nyttjandet och bevarandet. Som ett led i detta bör en ändamålsenlig planering och förvaltning av havet skapas. Havets och kustområdenas resurser ska nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras.

I regeringens skrivelse "Åtgärder för levande hav" (2010) presenteras bl.a. en svensk handlingsplan för det internationella havsmiljösamarbetet. I den fastslås att havsmiljö-aspekterna ska integreras i andra politikområden som jordbruks-, fiske-, kemikalie-, transportpolitiken och regional tillväxtpolitik.

Såväl havsmiljöförvaltningen som vattenförvaltningen drivs i sexåriga förvaltningscykler. Inom havsmiljöförvaltningen har Havs- och vattenmyndigheten som ansvarig myndighet definierat det önskade tillståndet för havsmiljön 2020 för Nordsjön och Östersjön, och påbörjat arbetet med att ta fram åtgärds- och övervakningsprogram för respektive havsområde.

Inom vattenförvaltningen ansvarar Vattenmyndigheterna för att ta fram åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för Sveriges fem vattendistrikt.
Vattenförvaltning i Sverige

Medan åtgärdsprogrammen bl.a. innehåller de miljökvalitetsnormer som ska uppfyllas, beskriver förvaltningsplanen hur god vattenstatus ska nås i vattendistriktet. Underlag till den svenska vattenförvaltningen sammanställs av SMHI i samverkan med andra myndigheter.
SMHI Vattenförvaltning

EU-strategier och internationella initiativ

Ramdirektivet om en marin strategi (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56 EG) omfattar
- kustvatten (enligt Ramdirektivet för vatten)
- vattenområden från baslinjerna ut till den yttersta gränsen för svensk ekonomisk zon

Direktivet har som övergripande mål att god miljöstatus ska ha uppnåtts i Europas marina vatten till 2020. Bedömningen av god miljöstatus görs utifrån elva gemensamma temaområden såsom exempelvis om biologisk mångfald, övergödning och främmande arter.

Ramdirektivet för vatten (2000)(Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) omfattar

 • inlandsytvatten
 • grundvatten
 • vatten i övergångszon
 • kustvatten.

Detta ramdirektiv har flera mål, exempelvis att hindra och minska föroreningar, främja hållbar användning av vatten, skydda miljön, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem och mildra effekterna av översvämningar och torka. Målet är att uppnå en god ekologisk och kemisk status i alla EU:s vatten fram till 2015.

Helsingforskommissionens (HELCOM) handlingsplan för Östersjön (2007) Länderna runt Östersjön antog 2007 genom HELCOM en handlingsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Syftet med aktionsplanen är att uppnå god miljöstatus till år 2021. För att uppnå handlingsplanens målsättning kom man överens om att utveckla gemensamma principer för en fysisk havsplanering som baserar sig på ekosystemansatsen.

Konventionen (OSPAR) för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten. Inom ramen för konventionen har ett antal rekommendationer och bindande beslut för skydd av havsmiljön antagits. Bland annat finns en rekommendation om miljöbedömning av miljöpåverkan med avseende på hotade eller minskande arter och habitat (2010/5).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej