Transporter

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. De nationella målen för Transporter hänger samman med Demografi, Natur & Miljö, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationell myndighet

Trafikverket (tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikanalys samt Statens väg-och transportforskningsinstitut VTI)

Övergripande nationellt mål

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen satt upp ett funktionsmål som rör tillgänglighet, samt ett hänsynsmål som rör säkerhet, miljö och hälsa.

Funktionsmål: Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till ut-vecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Precisering av funktionsmålet:

 • Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
 • Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. 
 • Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder.
 • Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
 • Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. 
 • Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafik­miljöer, ökar.
 • Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

 Precisering av hänsynsmålet:

 • Antalet omkomna inom vägtransport­området halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 
 • Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.
 • Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området och luft-fartsområdet minskar fortlöpande.
 • Transportsektorn bidrar till att miljö­kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
 • Transportsektorn bidrar till att övriga miljö­kvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

 Mål för framtidens resor och transporter. Prop 2008/09

Nationella strategier, planer och program

Nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025.
Regeringen fastställde 2014 en nationell plan för kapacitetsutveckling av transportsystemet för perioden 2014-2015. Planen redovisar bland annat för en effektivisering och ökad produktivitet av transportsystemet, men även för vård av och återinvistering i det befintliga systemet.

Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
Planen fastställdes av regeringen i mars 2010 och redovisar bland annat dagens transportsystem och utvecklingstrender, strategiskt nät för långväga gods samt de största investeringarna som planeras under planperioden.

Trafikverkets godsstrategi 2011-2020

Strategi för trafikledning i storstad 2012, Trafikverket

Strategi för trafikinformation 2012, Trafikverket

Redovisning av regeringsuppdrag "Ökad och säker cykling" som Trafikverket lämnade till regeringen år 2012 innehåller strategi och handlingsplan.

EU-strategier och internationella initiativ

Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) syftar till att knyta ihop kommunikationsnät-verken i EU bland annat genom att betala ut stöd till infrastrukturprojekt.

EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken fastlägger principer för EU:s transportpolitik. Revideringen från 2006 innehåller fyra pelare:

 • personers och företags fria rörlighet i hela EU
 • miljöskydd, försörjningstrygghet för energi samt efterlevnad av miniminormerna för arbetarskydd och skydd av passagerare och av befolkningen
 • innovation som stöd för de båda första målen, som ska göra sektorn effektivare och hållbarare
 • internationell verksamhet för att ansluta tredjeländer till dessa mål.

En ny vitbok remissbehandlas under 2011.
Vitbok: Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010

Intelligenta transportsystem, ITS strategin 2010.
Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av ITS Vägverket 2010:16

EU:s vitbok "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konskurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem"

Konsekvensanalys för kommuner och landsting "EU:s vitbok för transportpolitik – konsekvenser och möjligheter för kommuner, landsting och regioner" har tagits fram av SKR 2012

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej