Krisberedskap och säkerhet

Samhällets krisberedskap syftar bland annat till att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar. Säkerhet handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktioner och grundläggande värden. De nationella målen för Krisberedskap och säkerhet hänger samman med Demografi, Bebyggelse och Ekonomi.

Nationella myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten
Sveriges geotekniska institut

Övergripande nationella mål

Målen för arbetet med samhällets krisberedskap är att:

  • minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor
  • trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män
  • hindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

Regeringen har formulerat följande mål för vår säkerhet:

  • att värna befolkningens liv och hälsa
  • att värna samhällets funktionalitet och
  • att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.

Nationella strategier, planer och program

MSB har 2011 tagit fram en samlad nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Strategin för samhällets informationssäkerhet
Informationssäkerhet är en stödjande verksamhet för att öka kvaliteten hos samhällets funktioner. I och med den ökande IT-användningen i samhället är informationssäkerhet en förutsättning för att nya företeelser i samhället som till exempel e-förvaltning ska kunna fungera. 

Mål och indikatorer för ett förändrat klimat, med avseende på naturolyckor. SGI Varia 604(2009)

Resultatmål för krisberedskapen
På uppdrag av regeringen har MSB tagit fram förslag på hur resultatmål ska se ut för att stärka samhällets krisberedskap - och hur de kan följas upp.

EU-strategier och internationella initiativ

EU:s meddelande om en Gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer (2009) innehåller förslag om hur EU ska bli bättre på att arbeta med att förebygga naturolyckor och olyckor.

The Hyogo Framework for Action (HFA) is a global blueprint for disaster risk reduction efforts during the next decade. Its goal is to substantially reduce disaster losses by 2015 - in lives, and in the social, economic, and environmental assets of communities and countries.

Adapting infrastructure to climate change, SWD(2013) 137

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej