På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energi

Den svenska energipolitiken bygger på tre grundpelare: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. De nationella målen för Energi hänger samman med Demografi, Natur & Miljö, Infrastruktur och Bebyggelse.

Nationell myndighet

Energimyndigheten 
Boverket

Övergripande nationella mål

De nationella målen är:

  • Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen.
  • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent år 2020.
  • 20 procent effektivare energianvändning till år 2020 jämfört med 2008.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering 

En nationell planeringsram för vindkraft har fastställts till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs.

Miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö"

  • Hushållning med energi och naturresurser. Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.

Nationella strategier, planer och program

I propositionen en sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (prop. 2008/2009:163) presenteras också tre handlingsplaner för en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och energieffektivisering.

EU-strategier och internationella initiativ

Enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster, energitjänstedirektivet, ska medlemsländer sätta upp ett vägledande mål om minst 9 procent besparing till 2016. Energimyndigheten har ansvar att föreslå åtgärder för att nå energieffektiviseringsmålet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej