Resursanvändning

Vi ska hushålla med våra naturresurser och kretsloppen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. De nationella målen för Resursanvändning hänger samman med Demografi, Natur & Miljö, Infrastruktur och Bebyggelse.

Nationella myndigheter

Sveriges geologiska undersökning
Naturvårdsverket

Övergripande nationella mål

Miljöpolitikens resursperspektiv:

  • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen
  • En god hushållning sker med naturresurserna.

Inom miljömålssystemet är de relevanta miljökvalitetsmålen:

God bebyggd miljö

  • Hushållning med energi och naturresurser. Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.
  • Hållbar avfallshantering. Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Grundvatten av god kvalitet

  • Bevarande av naturgrusavlagringar. Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

Två etappmål
Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet:

  • Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.
  • Ökad resurshushållning i byggsektorn. Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Nationella strategier, planer och program

"En kraftfull svensk mineralförsörjning". SGU Promemoria med förslag till regeringen. SGU 2011

EU-strategier och internationella initiativ

"Raw materials Initiative", EU-strategi för råvaruförsörjning som syftar till att trygga/öka råvaruförsörjningen inom EU.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej