Folkhälsa

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Nationell myndighet

Folkhälsomyndigheten

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för folkhälsa, vilka anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan.
De mest relevanta målområdena utifrån ett planeringsperspektiv är:

  • delaktighet och inflytande i samhället
  • ekonomiska och sociala förutsättningar
  • barn och ungas uppväxtvillkor
  • miljöer och produkter (Hänger samman med Nationella målen för Natur & miljö, Bebtyggelse och Ekonomi)
  • ökad fysisk aktivitet. (Hänger samman med Nationella målen för Natur & miljö, och Bebtyggelse)

Nationella strategier, planer och program

Folkhälsopolitisk rapport – 2010

EU-strategier och internationella initiativ

Milleniedeklarationen (2000)
EU:s folkhälsostrategi för 2008-2013 lyfter fram tre övergripande mål:

  • förbättra medborgarnas hälsoskydd
  • främja hälsa, och även minska ojämlikhet i hälsa
  • ta fram och sprida information och kunskap om hälsa.

EU:s strategi för Hållbar utveckling (2006)

EU:s tematiska strategi för luftföroreningar (2005) fastslår bland annat målet att minska antalet dödsfall som kan kopplas till luftföroreningar med 40 procent fram till 2020, jämfört med 2000.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej