På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Demografi och sociala värden

Granskad:

Området demografi och sociala värden omfattar frågor om befolkningsstruktur, demokrati, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet och arbete mot segregation. 

Folkhälsa

Övergripande mål

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen samt att inom en generation sluta de hälsoklyftor som är påverkbara. Detta framgår i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (jfr prop. 2017/18:249), som godkändes av riksdagen 2018.

Mål med särskild relevans för fysisk planering

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de åtta målområden som propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (jfr prop. 2017/18:249) presenterar. Två exempel på målområden som är av särskild relevans för fysisk planering är:

  • Boende och närmiljö.
  • Levnadsvanor.

Funktionshinder

Övergripande mål

Det övergripande nationella målet för funktionshinderpolitiken, som utgår ifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Målet uttrycks i propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionspolitiken (jfr prop. 2016/17:188), som godkändes av riksdagen 2017.

Mål med särskild relevans för fysisk planering

Propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionspolitiken (jfr prop. 2016/17:188) pekar ut fyra områden som bidrar till att nå funktionshinderpolitikens nationella mål. Två exempel på områden som är av särskild relevans för fysisk planering är:

  • Principen om universell utformning.
  • Befintliga brister i tillgängligheten.

Jämställdhet

Övergripande mål

Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsarbetet handlar om att omfördela makt och resurser för att uppnå jämställdhetspolitikens mål. Målet uttrycks i propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (jfr prop. 2005/06:155), som godkändes av riksdagen 2006.

Mål med särskild relevans för fysisk planering

I regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – en feministisk politik för en jämställd framtid (jfr Skr. 2016/17:10) bryts jämställdhetspolitikens övergripande mål ned i sex delmål. Delmålen anger fokus och inriktning för jämställdhetspolitiken. Två exempel på delmål som är av särskild relevans för fysisk planering är:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Arbete mot segregation

Övergripande mål

Det övergripande nationella målet är minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla. Målet presenteras i strategin Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation från 2018.

Mål med särskild relevans för fysisk planering

I strategin Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation presenteras fem delmål som tillsammans ska leda arbetet mot det övergripande målet. Ett exempel på delmål som är av särskild relevans för fysisk planering är:

  • Minskad boendesegregation, bra bostäder för alla och stärkt samhällsservice.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen