På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kultur, kulturmiljö och arkitektur

Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas. Målet för kulturmiljöarbetet är bland annat ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen. Politiken för Kultur, kulturmiljö och arkitektur hänger samman med de nationella målen för Demografi, Natur & miljö, Infrastruktur och Ekonomi.

Nationella myndigheter

Riksantikvarieämbetet
Statens centrum för arkitektur och design ( f.d Arkitekturmuseet)

Övergripande nationella mål

Målen för kulturpolitiken är att:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Övergripande mål för politikområdet arkitektur, form och design:

 • Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling.
 • Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.
 • Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och för-stärkas.
 • Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö ska stärkas och breddas.
 • Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och upphandling skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.
 • Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

"Tid för Kultur" (prop. 2009/10:3) Här anges bland annat målsättningar för hållbar stadsutveckling i förhållande till kultur-, miljö- och bostadspolitik.

I ”Kulturmiljöns mångfald” (Prop. 2012/12:96) uttrycks målen för kulturmiljöarbetet:

 • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
 •  människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
 •  ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, och
 • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Nationella strategier, planer och program

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet. Uppdraget ska redovisas våren 2012 (direktiv (Dir 2011:17)). Därför kan målen om kulturmiljöarbete komma att korrigeras/förändras.

Riksdagen antog 1998 ett arkitekturpolitiskt handlingsprogram ”Framtidsformer – ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design” som syftar till förbättrad kvalitet i den byggda miljön genom att få en samlad politik för området (prop. 1997/98:117).

"Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheterna om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling". (Ku2009/1620/KV). I uppdraget ingick att särskilt lyfta fram sociala och kulturella aspekter och arkitekturens roll i stadsutvecklingssammanhang.
Slutrapport om hållbar stadsutveckling

EU-strategier och internationella initiativ

"Kulturens bidrag till hållbar stadsutveckling". Europeiska rådets slutsatser om arkitektur. (2008/c/319/05).
Rådets slutsatser om arkitektur: kulturens bidrag till hållbar utveckling

"Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn". Grönbok om de kulturella och kreativa näringarna.(KOM/2010/183).
Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej