Bostadsmarknad och byggande

Bostadsmarknadspolitikens mål är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där efterfrågan och utbud av bostäder svarar mot behoven. Målet för byggande är bland annat att byggnadsverk ska vara långsiktigt hållbara. Politiken för bostadsmarknad och byggande hänger samman med de nationella målen för Demografi och Ekonomi.

Nationell myndighet

Boverket

Övergripande nationella mål

Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

 • Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs.
 • Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas.

A) Målet för bostadsmarknadspolitiken är:
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

B) Mål för byggande är:

 • Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
 • Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
 • En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

Mål med särskild relevans för fysisk samhällsplanering

Mål för bostadsmarknadspolitiken med särskild betydelse för planeringen inkluderar:

 • överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på bostadsmarknaden
 • fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett utanförskap i samverkan med boende, fastighetsägare och berörda kommuner.
 • underlätta studenters och ungas boende.
 • förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga fler och billiga bostäder för unga.
 • fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så att fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform till exempel i form av trygghetsbostäder eller särskilt boende.
 • inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för äldre att fortsätta bo tillsammans.

EU-strategier och internationella initiativ

Sverige har åtagit sig att verka för att uppfylla FN:s Habitatdeklaration (1996) som omfattar följande mål:

 • Utveckla en allmän social bostadspolitik efter nya förutsättningar. 
 • Anpassa byggnader och byggda miljöer till kretsloppssamhällets krav och kraven på sund inomhusmiljö och god tillgänglighet för alla.
 • Skapa bättre livsvillkor i utsatta bostadsområden.
 • Förbättra integrationen av invandrare i landets olika delar.
 • Konsolidera kommunernas kapacitet och handlingsutrymme.
 • Förstärka olika orters attraktionskraft för människor och företag.
 • Utveckla markanvändningsmönster som främjar städernas kretsloppsanpassning.
 • Utveckla den lokala demokratin.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej