På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Övergripande strategier

Granskad: 

Både nationellt och internationellt finns det övergripande mål och strategier för hållbart samhällsbyggande och -planering.

Nationell strategi för hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Utgångspunkten är att vi människor inte får leva i dag på ett sätt som förstör våra barns eller framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som aktivt måste prägla och forma politiken.

Fyra strategiska utmaningar identifieras:

 • Bygga samhället hållbart
 • Stimulera en god hälsa på lika villkor
 • Möta den demografiska utmaningen
 • Främja en hållbar tillväxt.

EU:s strategi för tillväxt Europa 2020 (2010)

Europa 2020 utgör EU-kommissionens tillväxtstrategi för EU och antogs under parollen ”smart och hållbar tillväxt för alla”. Strategin innehåller fem överordnade mål som EU ska ha uppnått till 2020 samt sju huvudinitiativ (flaggskepp).

Målen ska omvandlas till nationella mål som varje år presenteras i nationella reformprogram.

 1. Sysselsättning
  75 procent av 20–64-åringarna ska arbeta. 
 2. FoU och innovation
  3 procent av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i FoU. 
 3. Klimat och energi
  Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 procent lägre än 1990 (eller till och med 30 procent, om förhållandena är gynnsamma).
  20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor.
  Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent.
 4. Utbildning
  Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent.
  Minst 40 procent av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.
 5. Fattigdom och social utestängning
  Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

De sju huvudinitiativen består av:

 • En digital agenda för Europa  
 • Innovationsunionen
 • Unga på väg
 • Ett resurseffektivt Europa
 • En integrerad industripolitik för en globaliserad tid
 • En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen
 • Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning.

Europa 2020- EU:s strategi för tillväxt

EU:s strategi för hållbar utveckling (2006)

Strategin är en uppföljning på den så kallade Göteborgsstrategin från 2001 och innehåller ett stort antal mål och åtgärder inom sju huvudområden:

 • klimatförändringar och ren energi
 • hållbar transport
 • hållbar produktion och konsumtion
 • bevarande och förvaltning av naturresurser
 • folkhälsa
 • social integration, demografi och invandring
 • globala utmaningar när det gäller fattigdom och hållbar utveckling.

Genomförandet av EU:s strategi för hållbar utveckling

EU:s strategi för Östersjöområdet (KOM 248, 2009)

Innehåller mål och åtgärdsförslag för att förbättra miljön i Östersjön och består dels av en övergripande strategi och dels av en handlingsplan som uppdateras kontinuerligt. Handlingsplanen är uppdelad i 4 målområden som i sin tur är indelad i 15 prioriteringsområden samt ett antal horisontella mål. De 4 målområdena är:

 • en miljömässigt hållbar region
 • en ekonomiskt blomstrande region 
 • en tillgänglig och attraktiv region
 • en trygg och säker region.

EU:s strategi för Östersjöområdet

Rio-deklarationen

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED): Rio declaration on Environment and Development, and Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development (FN, 1992).
Agenda 21 anger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Agendan omfattar 40 kapitel som i sin tur innehåller en eller flera programområden.
Report of the united nations conference on environment and development

Övriga relevanta strategier:

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Klimatanpassningsstrategier

EU:s vitbok om anpassning till klimatförändringar (2009)
Strategipaketet för klimatanpassning inom EU- En EU-strategi för klimatanpassning COM (2013)
Principles and recommendations for integrating climate change adaptation considerations under the 2014-2020 rural development programmes, SWD(2013) 139

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen