På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varsamhet i praktiken

Granskad:

Oberoende av åtgärdens omfattning kan varje ändring göras på ett varsamt eller ett ovarsamt sätt. Ett varsamt utförande förutsätter att man skaffar sig en god kunskap om såväl byggnadens värden och kvaliteter som dess brister och problem.

Varsamhetskravet syftar till att ta tillvara byggnadens värden, det vill säga positiva eller på andra sätt önskvärda egenskaper oberoende av byggnadens ålder. Varsamheten hos en lösning ligger både i vad som görs och hur det görs, det vill säga både i valet av åtgärder och hur åtgärderna genomförs.

Några enkla tips kan vara:

  • Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för åtgärderna.
  • Rådgör på ett tidigt stadium med antikvarisk sakkunskap, kommun och brukare.
  • Begränsa ingreppen. Bevara och reparera det som fungerar. Sträva efter att tillgodose nya funktionskrav med utnyttjande av byggnadens egna möjligheter.
  • Sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och tekniska utförande både i helhet och i detaljer. Rådgör tidigt med arkitektonisk och teknisk sakkunskap.
  • Välj lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll och som i framtiden medger utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp.

Varsamhet är att hushålla med resurser och att ta tillvara och respektera brukarnas uppfattning och kunskap om sin bostad.

Utgå från byggnadens kvaliteter och brister

Det är en avgörande skillnad mellan att uppföra en ny byggnad och att ändra en befintlig. När man bygger nytt kan man fritt välja material och lösningar så att byggnaden kan antas få vissa egenskaper. När man ändrar en byggnad måste man i stället välja lösningar som utgår ifrån den befintliga byggnaden och dess kvaliteter och brister liksom redan gjorda val av material och lösningar.

En förutsättning för att uppnå ett gott resultat vid ändring är att man känner sin byggnad och den teknik byggnaden har uppförts med. Då kan man välja de material, metoder och lösningar som möjliggör ett varsamt tillvägagångssätt och ett gott resultat.

Genom en omsorgsfull projektering kan man ta till vara husets möjligheter att tillgodose nya funktionella krav. Därigenom kan också ingreppen ofta begränsas.

För att skaffa sig tillräckliga kunskaper krävs ofta en förundersökning. Lämpliga punkter i en sådan kan vara:

  • Byggnadens historiska och kulturhistoriska sammanhang och hur det kommer till uttryck i byggnaden.
  • Tidstypiska utföranden och tidigare användning.
  • Byggnadens teknik, konstruktion och skick.

(jfr prop 1985/86:1 sid 500f och prop 1994/95:230 sid 32.)

2:311 Förundersökning vid ändring av byggnader Allmänt råd Ändringsarbeten bör föregås av en förundersökning där såväl byggnadens kulturvärden och övriga kvaliteter som brister tydliggörs. Förundersökningen bör göras så tidigt att dess resultat kan ligga till grund för den efterföljande projekteringen. Omfattningen av förundersökningen bör anpassas till åtgärdens omfattning och objektets art. Vid ingrepp i byggnadens stomme behöver det klarläggas hur detta påverkar byggnadens bärförmåga. (BFS 2011:26).
6:91 Allmänt

Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande så att olägenheter för människors hälsa kan undvikas. Regler om ändring av byggnader finns också i avsnitt 1:22. (BFS 2011:26).

Allmänt råd För att man ska kunna verifiera att byggnaden efter en ändring uppfyller regelverkets krav kan en förundersökning behövas. Man gör då en inventering av byggnads- och installationstekniken i byggnaden. Undersökningen bör också innefatta resultatet av eventuella boendeenkäter och andra undersökningar av innemiljön. Av undersökningen bör exempelvis framgå om det finns några fuktskador eller material som kan medföra olägenheter för människors hälsa. Se även avsnitt 2:311. (BFS 2011:26).

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen