Kommunala kulturmiljöprogram

Här nedan ges några exempel på kommunala kulturmiljöprogram som ur någon aspekt har bedömts vara intressanta utifrån hur de har hanterat kulturvärden. Det kan handla om förhållningssätt, utgångspunkter eller annat. Däremot har ingen juridisk granskning eller värdering av programmen som helhet skett. Urvalet bygger huvudsakligen på tips.

Handläggarstöd för kulturmiljöfrågor

Karlstad kommun har tagit fram Riktlinjer för kulturmiljöfrågor. Dokumentet är främst avsett att vara ett vara ett stöd vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsförvaltningen. Det kan även användas av andra förvaltningar och fastighetsägare som vill få kunskap om vilka lagar och processer som styr arbetet med kulturhistorisk bebyggelse.
Karlstads kulturmiljöprogram

Tjörns kommun

Tjörns kommun beslutade 2009 att använda cultural planning i den fysiska planeringen. På kommunens webbplats kan du läsa mer om deras arbete med cultural planning och ta del av kulturmiljöprogrammet.
Tjörns kulturmiljöprogram

Trollhättans kommun

Riksantikvarieämbetet tilldelade Trollhättans kommun 2015 års pris för bästa kulturmiljökommun. Motivet löd: "Kommunens väl förankrade nya kulturmiljöprogram är centralt för stadens utveckling med industrimiljöer som fått ny användning. En ny översiktsplan har synliggjort kulturmiljöaspekterna. Det moderna kulturarvet har en tydlig plats och medborgarna involveras på flera sätt i stadens utveckling bl.a. i samarbetsprojektet Minecraft som vänder sig till alla åldrar."
Trollhättans kulturmiljöprogram

Luleå kommun

Luleå stad inventerades 2015-2016. I ett digital kulturmiljöprogram beskrivs stadens karaktär och vad som är speciellt med dess bebyggelse, tillsammans med en kulturhistorisk bedömning. På en karta har all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse markerats.
Luleås kulturmiljöprogram

Knivsta kommun

Kulturmiljöprogrammet för Knivsta tätort antogs 2013 av kommunfullmäktige. Det är ett vägledande kunskapsunderlag om vilka kulturvärden som är viktiga att värna om i såväl bygglovsärenden som detaljplanearbetet samt en vägledning för kommunens invånare.
Knivstas kulturmiljöprogram

Helsingborgs kommun

Helsingborg kommun arbetar sedan 1990-talet med att ta fram bevarandeprogram. Programmen - som kan omfatta en stadsdel, en tätort eller en by - är en hjälp för kommunen vid beslut om bygglov och detaljplaner. Bevarandeprogrammen ökar förståelsen och engagemanget för varför kulturmiljön är viktig att utveckla och bevara.
Helsingborgs kulturmiljöprogram

Samtliga kommuner i Halland

Tillsammans med länsstyrelsen har de sex kommunerna i Halland kartlagt all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i länet. Informationen nås genom en gemensam databas. Materialet används av kommunerna exempelvis vid bygglovgivning.
Hallands kulturmiljöprogram

Har Du fler tips? Skicka e-post hit

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej