På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Checklista karaktärsdrag

Granskad:

Genom att analysera bebyggelsens karaktärsdrag går det att beskriva vilka egenskaper som skapar de kvaliteter som man önskar att värna. Utifrån det är det möjligt att bedöma vilka tillägg och förändringar som är möjliga att göra utan att skada de grundläggande värdena och den kulturhistoriska läsbarheten.

Nedanstående lista är endast exempel på sådana parametrar som kan vara relevanta vid en analys av en bebyggelses karaktärsdrag. Listan är på intet sätt uttömmande. Vilka parametrar som är aktuella i det enskilda fallet måste alltid bedömas utifrån områdets karaktär, och ofta räcker det med några enstaka. Vid val av parametrar är det väsentligt att ta ställning till vilken berättelse man vill att bebyggelsen ska förmedla. Vilken utveckling eller historiska förlopp är det som ska belysas?

Begreppen i listan är framförallt valda ur ett detaljplane- och bygglovsperspektiv. Motsvarande metodik kan också tillämpas vid såväl översiktsplanering som vid ändring av enskilda rum i en byggnad. Det handlar bara om skala och val av termer. Här har begreppen i huvudsak sorterats utifrån en tänkt fallande skala, från inplacering i landskapet till den enskilda byggnaden.

Syftet med en karaktärisering är att fånga de väsentliga dragen, inte att åstadkomma en detaljerad beskrivning.

Placering i landskapet

 • Samlad bebyggelse – spridd bebyggelse.
 • I höjdlägen eller dalgångar.
 • I anslutning till vägar, skogsbryn, vatten eller inte.
 • Mötet med omgivningen, vattenfront, jordbrukslandskapet etc.
 • Siluetten.

Bebyggelsen

 • Hustyp - sammanbyggda, radhus, friliggande.
 • Högt – lågt.
 • Tätt – glest.
 • Enhetligt – varierat.
 • Relation till gata, förgård, entrésida, gårdsmiljö.
 • Relation till markplanet, terränganpassning.
 • Gavel eller långsida mot gatan, karaktär mot gata.
 • Skala, volymer, proportioner.
 • Taklandskapet.
 • Färgsättning, sammanhållen – varierad.

Byggnaden

 • Höjd, bredd, proportioner.
 • Påkostad – enkel, dekorerad – sparsmakad.
 • Byggnadens form, sammansatt av flera volymer – enkel
 • Takens form, lutning, takfot.
 • Takarkitektur, kupor, torn, lanterniner, skorstenar, huvar.
 • Sockel, hög – låg, avsatt – indragen.
 • Fasadernas uppbyggnad: horisontellt – vertikalt, symmetriskt – asymmetriskt, centralmotiv, markerad sockelvåning.
 • Fasadernas indelning och dekor: Listverk, risaliter, fönsteromfattningar.
 • Fasadelement: Burspråk, balkonger, verandor, gavelrösten, etc.
 • Fönster: stående – liggande – kvadratiska, material, proportioner, indelningar, placering i fasadliv, profiler, glasfärg.
 • Dörrar, trappor.

Material, färgtyp, kulör

 • Material, materialbehandling.
 • Ljushet, mättnad, reflektion.

Marken

 • Hårdgjord, markbeläggning.
 • Växtlighet, intensivt skött, extensivt skött, naturtomt.
 • Häckar, staket, avgränsningar.

Kompletterande begrepp

En bebyggelses karaktär kan ofta även skildras utifrån ett antal olika begrepp, till exempel:

 • Ålder/stiltillhörighet.
 • Urbant – agrart.
 • Social tillhörighet: högreståndsbebyggelse – arbetarbebyggelse etc.
 • Användning: bostad, fritidshus, industri, förvaltningsbyggnad osv.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen