På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel översiktsplaner och kulturvärden

Granskad:

Här nedan ges några exempel på översiktsplaner som ur någon aspekt har bedömts vara intressanta utifrån hur de har hanterat kulturvärden. Det kan handla om förhållningssätt, utgångspunkter eller annat. Däremot har ingen värdering av planen som helhet skett. Urvalet bygger på tips och en begränsad genomgång av ett antal översiktsplaner.

Falköping

I en fördjupad översiktsplan om ett riksintresse har Falköpings kommun analyserat såväl behovet av hänsyn till kulturvärden som möjlighet till utveckling och förändring av området. Syftet med arbetet är att redogöra för och göra ett kommunalt ställningstagande kring kulturmiljövärdena. Underlaget är en del av kommunens digitala översiktsplan.

Falköpings översiktsplan.

Jönköping

Jönköping kommuns digitala översiktsplan, antagen 2016, består av en karta och så kallade temaflikar. De sistnämna beskriver både kommunens strategiska målsättning för respektive tema och riktlinjer för handläggning av ärenden vid planläggning, lovprövning och tillståndsgivning. I översiktsplanen kan du se vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering, till exempel vilka kulturvärden som finns och vad man behöver tänka på i en förändringssituation. Särskilt värdefulla områden är markerade, så även exempelvis områden med höjd lovplikt.

Jönköping kommuns översiktsplan.

Karlshamn

I planen redogörs för såväl stadsbildens som enskilda byggnaders kulturvärden. Det anges också hur kulturvärdena ska tas tillvara. I en kvartersvis genomgång lyfts inte enbart kulturvärdena utan även förändringsbehov och vilka utvecklingsmöjligheter kommunen ser.

Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad

Gotland

Beskrivningen av kulturvärdena hålls relativt kortfattat. Istället läggs större fokus på att beskriva betydelsen av dem samt hur de kan säkerställas och utvecklas. Motsvarande gäller för riksintressena enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Kulturvärdenas betydelse för andra intressen beskrivs, exempelvis för en attraktiv bebyggelseutveckling och för näringslivsutvecklingen (såväl besöksnäringen som den kreativa sektorn). I avsnittet om klimatförändringens konsekvenser lyfts även möjliga konsekvenser för kulturmiljön. I översiktsplanen ingår ett antal fördjupningar för olika delområden.

Gotlands översiktsplan

Gävle

I en kulturmiljöbilaga, som utgör en del av översiktsplanen, preciseras översiktsplanens ställningstaganden. För varje värdefullt område anges vilken typ av resurs som området utgör och vilka egenskaper man vill slå vakt om. Där anges också vilken syn kommunen har på hur områdena kan utvecklas samt vilket skydd eller behov av skydd respektive område har. I bilagan diskuterar också kommunen de utpekade riksintressena för kulturmiljövården och föreslår såväl begränsningar som utvidgningar.

Översiktsplan för Gävle stad

Hässleholm

Under rubriken ”Strategier för boende” lyfts kulturmiljön fram. Kommunen delas in i fyra landskapskaraktärer som beskrivs på ett översiktligt sätt och där väsentliga karaktärsdrag som man vill värna lyfts fram. Värdefulla bebyggelsemiljöer pekas ut och karaktäriseras med några enstaka ord. Planen är ett exempel på hur man med en begränsad insats ändå kan tydliggöra kulturmiljövärdena.

Hässleholms kommuns översiktsplan

Utifrån olika ålderskategorier identifieras ett antal karaktärsområden. I rekommendationer anges hur områdenas värden kan tas till vara och utvecklas. Planen är ett exempel på hur man med en relativt begränsad insats kan tydliggöra kulturmiljövärdena.

Hässleholms kommun Fördjupning av översiktsplanen för Vinslöv

Aneby

Aneby är en liten kommun med drygt 6 000 invånare. Kulturvärdena pekas i översiktsplanen ut som en tillväxtfaktor som bidrar till kommunens attraktionskraft. I anslutning till redovisningen av riksintressena för kulturmiljövård diskuteras kortfattat hur de kan säkerställas. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt i hela kommuner pekas ut i planen. Urvalet grundas till delar på en medborgardialog, så kallade sockenråd.

Översiktsplan för Aneby kommun

Lund

Fördjupning för staden Lund. Planen är uppbyggd kring åtta olika teman. I avsnittet Kulturarvet behandlas framförallt riksintresset Lunds stadskärna. Utifrån ett antal uppställda kriterier identifieras vilka byggnader som bör ges ett skydd genom ett rivningsförbud. För övriga byggnader och stadsstrukturen ges mer allmänt hållna rekommendationer. Befintliga detaljplaner analyseras utifrån ifall de stödjer eller motverkar ett bevarande av kulturarvet. I en bilaga diskuteras de ekonomiska konsekvenserna av att införa rivningsförbud och bestämmelser om skydd av kulturvärden i en detaljplan.

Lunds kommun Fördjupning av översiktsplanen

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen