Exempel översiktsplaner och kulturvärden

Här nedan ges några exempel på översiktsplaner som ur någon aspekt har bedömts vara intressanta utifrån hur de har hanterat kulturvärden. Det kan handla om förhållningssätt, utgångspunkter eller annat. Däremot har ingen värdering av planen som helhet skett. Urvalet bygger på tips och en begränsad genomgång av ett antal översiktsplaner.

Tjörn

I arbetet med översiktsplanen tillämpade kommun en metod för kulturell planering, för att därigenom tydliggöra hur kulturen kan bli en ännu starkare utvecklingsfaktor för Tjörns kommun.
Här kan du ta del av översiktsplan för Tjörn

Karlshamn

I planen redogörs för såväl stadsbildens som enskilda byggnaders kulturvärden och där anges hur kulturvärdena ska tas tillvara. I en kvartersvis genomgång lyfts inte enbart kulturvärdena utan även förändringsbehov och vilka utvecklingsmöjligheter man ser.
Här kan du ta del av bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad

Eskilstuna

Kulturvärdena redovisas i ett eget avsnitt, men ingår även som en integrerad del i ett antal andra avsnitt som till exempel ”Hur vi vill att staden ska växa” och ”Turism”. I riktlinjer för kommande bebyggelse ingår hänsynen till kulturvärdena som en naturlig del. I konsekvensbeskrivningen diskuteras olika hot mot kulturvärdena.
Här kan du ta del av Eskilstunas översiktsplan

Gotland

Beskrivningen av kulturvärdena hålls relativt kortfattat. Istället läggs större fokus på att beskriva betydelsen av dem samt hur de kan säkerställas och utvecklas. Motsvarande gäller för riksintressena enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Kulturvärdenas betydelse för andra intressen beskrivs. Det gäller till exempel näringslivsutvecklingen, och då inte enbart för besöksnäringen utan även den kreativa sektorn, och betydelsen för en attraktiv bebyggelseutveckling. I avsnittet om klimatförändringens konsekvenser lyfts även möjliga konsekvenser för kulturmiljön. I översiktsplanen ingår ett antal fördjupningar för olika delområden Här kan du ta del av Gotlands översiktsplan

Gävle

I en kulturmiljöbilaga, som utgör en del av översiktsplanen, preciseras översiktsplanens ställningstaganden. För varje värdefullt område anges vilken typ av resurs som området utgör och vilka egenskaper man vill slå vakt om. Där anges också vilken syn kommunen har på hur områdena kan utvecklas samt vilket skydd eller behov av skydd respektive område har. I bilagan diskuterar också kommunen de utpekade riksintressena för kulturmiljövården och föreslår såväl begränsningar som utvidgningar.
Här kan du ta del av översiktsplan för Gävle stad 2025

Hässleholm

Under rubriken Strategier för boende lyfts kulturmiljön fram. Kommunen delas in i fyra landskapskaraktärer som beskrivs på ett översiktligt sätt och där väsentliga karaktärsdrag som man vill värna lyfts fram. Värdefulla bebyggelsemiljöer pekas ut och karaktäriseras med några enstaka ord. Planen är ett exempel på hur man med en begränsad insats ändå kan tydliggöra kulturmiljövärdena.
Här kan du ta del av översiktsplan Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun

Utifrån olika ålderskategorier identifieras ett antal karaktärsområden. I rekommendationer anges hur områdenas värden kan tas till vara och utvecklas. Planen är ett exempel på hur man med en relativt begränsad insats kan tydliggöra kulturmiljövärdena.
Här kan du ta del av Hässleholms kommun Fördjupning av översiktsplanen för Vinslöv

Aneby

Aneby är en liten kommun med drygt 6 000 invånare. Kulturvärdena pekas ut som en tillväxtfaktor som bidrar till kommunens attraktionskraft. I anslutning till redovisningen av riksintressena kulturmiljövård diskuteras kortfattat hur de kan säkerställas. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt i hela kommuner pekas ut i planen. Urvalet grundas till delar på en medborgardialog, så kallade sockenråd.
Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun

Lund

Planen är uppbyggd kring åtta olika teman. I avsnittet Kulturarvet behandlas framförallt riksintresset Lunds stadskärna. Utifrån ett antal uppställda kriterier identifieras vilka byggnader som bör ges ett skydd genom ett rivningsförbud. För övriga byggnader och stadsstrukturen ges mer allmänt hållna rekommendationer. Befintliga detaljplaner analyseras utifrån ifall de stödjer eller motverkar ett bevarande av kulturarvet. I en bilaga diskuteras de ekonomiska konsekvenserna av att införa rivningsförbud och bestämmelser om skydd av kulturvärden i en detaljplan.
Här kan du ta del av Lunds kommun Fördjupning av översiktsplanen för staden Lund Värna och vinna staden

Har Du fler tips? Här kan du skicka e-post till Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej