På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Områdesbestämmelser och kulturvärden

Granskad:

Utanför detaljplanelagt område ger områdesbestämmelser en möjlighet att värna områden med höga kulturvärden. Det kan vara lämpligt att kommunen i översiktsplanen tar ställning till vilka områden som har sådana värden att där finns behov av att upprätta områdesbestämmelser.

I ett område med begränsat bebyggelsetryck kan områdesbestämmelser med utökad lovplikt och viss reglering av bebyggelsens egenskaper ge ett tillräckligt stöd för att värna ett områdes kulturvärden.

Utanför planlagt område krävs varken rivningslov för att riva byggnader eller bygglov ens för mycket omfattande fasadändringar. Kravet på att ändringar av byggnader ska utföras varsamt och att byggnader med stora kulturvärden inte får förvanskas gäller dock även om en åtgärd inte fodrar bygglov. Bygglovsprocessen ger dock en möjlighet att i förväg föra en dialog mellan byggherre och byggnadsnämnd om hur olika åtgärder kan utföras utan att skada bebyggelsens kulturvärden och om hur regelverkets krav kan tillgodoses. Fodras inget bygglov så är det först i efterhand som byggnadsnämnden kan ingripa om åtgärden har utförts på ett felaktigt sätt. Detta kan ha medfört en oåterkallelig skada på kulturvärdena och höga kostnader för byggherren.

Med områdesbestämmelser kan kommunen peka ut ett områdes särskilda värden och precisera vilka krav dessa medför. På så sätt kan en fastighetsägare få besked i förväg om vad som gäller vid förändringar av bebyggelsen. Genom att ha tydliggjort kraven i förväg kan ofta bygglovsprövningen förenklas. Genom att reglera ett bebyggelseområde i ett sammanhang säkerställer man även en likabehandling och syftet att säkerställa den gemensamma miljön blir tydligt för alla fastighetsägare.

Arbetet med att ta fram områdesbestämmelser ger också utrymme för att föra en dialog med fastighetsägare och andra om vilka som är de väsentliga värdena inom ett område och hur de kan skyddas. Genom en sådan förankringsprocess kan en respekt och förståelse för kulturvärdena skapas.

Vad kan regleras med områdesbestämmelser?

Liksom en detaljplan får områdesbestämmelser en rättsverkan, men i motsats till en detaljplan finns det inget krav på vad som måste regleras i planen. Jämfört med en detaljplan är det också betydligt mera begränsat vad som kan regleras med hjälp av områdesbestämmelser och det är endast sådant som uttryckligen anges i plan- och bygglagen, PBL som får regleras i områdesbestämmelser.

42 §
  Med områdesbestämmelser får kommunen endast reglera
   1. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
   2. användningen och utformningen av mark för gemensam användning,
   3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på tomter för sådana hus,
   4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 §, och
   5. placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det bestämma
      a) om vegetation och markytans utformning och höjdläge inom sådana områden som avses i 9 kap. 13 § 1,
      b) om skyddsanordningar för att motverka sådana störningar från omgivningen som avses i 12 § 1, och
      c) i frågor som avses i 16 § 2, 4 och 5.

I samband med en reglering enligt första stycket 2 eller 5 får kommunen även reglera skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter och bebyggelseområden som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 § samt för sådan mark för gemensam användning som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Lag (2014:900) .

När det gäller skydd av ett områdes kulturvärden är det framförallt följande som kan regleras:

  • Bygglovspliktens omfattning
  • Krav på rivningslov
  • Bestämmelser om skydd av kulturvärden och varsamhet samt rivningsförbud för befintlig bebyggelse kan regleras på samma sätt som inom detaljplan.

Det går även i viss mån att reglera placering, utformning och utförande av nya byggnader. Eftersom varken byggrätter eller mark som inte får bebyggas kan regleras med stöd av områdesbestämmelser, är möjligheten att reglera ny bebyggelse begränsad. När det gäller fritidshus, så går det dock att ange största tillåtna byggnadsarea och storleken på tomter.

Mark som är till för gemensam användning och som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan också säkerställas genom bestämmelser om utformning och skyddsbestämmelser.

Områdesbestämmelser som ett alternativ till äldre detaljplaner

I områden med äldre inaktuella detaljplaner kan ett alternativ till att sätta igång ett detaljplanarbete vara att upphäva de äldre planerna och istället införa områdesbestämmelser. Genom bestämmelser om skydd av kulturvärden och varsamhetsbestämmelser och en utökad lovplikt kan den äldre bebyggelsen därigenom ges ett grundläggande skydd, eventuellt i avvaktan på att detaljplaner så småningom tas fram. En förutsättning för ett sådant förfarande är att bebyggelsetrycket är begränsat. Med väl genomarbetade områdesbestämmelser kan små förändringar i bebyggelsen som om- och tillbyggnader och vissa mindre nybyggnader prövas direkt med utgångspunkt i områdesbestämmelserna. Om kommunen i ett samlat dokument, till exempel i en så kallad byggnadsordning har tydliggjort hur man ser på förändringar och tillägg i bebyggelsen, så förbättras förutsättningarna för ett sådant förfaringssätt. Blir det aktuellt med större förändringar, kan de dock behöva regleras i detaljplan.

Mer om områdesbestämmelser och förfaringssättet för att ta fram sådana finns under rubriken Områdesbestämmelser

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen