Kulturvärden marklov

Vegetation och markytans höjdläge kan vara av väsentlig betydelse inom många kulturmiljöer och ett av flera kriterier för att medge marklov är att ett områdes särskilda värden tillvaratas.

Att förändra markytans höjdläge var länge synnerligen arbetskrävande. Därför placerades byggnader normalt in i den naturliga terrängen och marklutningar togs upp genom en varierad sockelhöjd. Att i en sådan bebyggelsemiljö terrassera för att åstadkomma en plan yta för nya byggnader kan ge en stor påverkan på områdets karaktär. Jordvallar som markerar en äldre ägostruktur eller indelning kan ha en lång hävd och ett högt kulturhistoriskt värde. Motsvarande kan gälla andra typer av markanläggningar. Alléer, vårdträd liksom annan typ av vegetation kan självklart utgöra en väsentlig del av ett områdes kulturvärden.

Inom ett område med detaljplan krävs det normalt marklov för att väsentligt ändra markens höjdläge. Genom bestämmelser i en detaljplan kan krav på marklov även införas för trädfällning och skogsplantering. En av flera förutsättningar för att medge marklov är åtgärden kan utföras så att bebyggelsens befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Bebyggelseområden med särskilda värden ska skyddas. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 35 §

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Läs mer om marklov generellt under rubriken Marklov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej