Kulturvärden i byggprocessen

Det är byggherrens ansvar att såväl de tekniska egenskapskraven som varsamhetskraven tillgodoses. Startbesked, kontrollplan och slutbesked är samhällets sätt att säkerställa att byggherren uppfyller sitt ansvar.

I ett bygglov prövas framförallt byggnadens yttre utseende, lokalisering och användning. Innan man påbörjar en åtgärd som kräver bygglov, marklov eller rivningslov krävs det därför att man först har fått ett startbesked. Även för sådana åtgärder som är anmälningspliktiga enligt plan- och byggförordningen krävs det ett starbesked innan man får påbörja arbetena.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

Schematisk framställning av hur byggprocessen kan se ut. Kontrollplanen fastställs i samband med startbeskedet utifrån byggherrens förslag och det som kommit fram vid samrådet (samråden).

Avsikten med beskrivningen nedan är framförallt att belysa hur varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL och förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL kan hanteras inom ramen för byggprocessen. En utförligare beskrivning av byggprocessen kan läsas under rubriken Byggprocessen.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 §

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Tekniskt samråd

Krävs det ett startbesked ska byggnadsnämnden utom i vissa undantagsfall kalla byggherren och den kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 14 §

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren ha lämnat ett förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som krävs för att kunna pröva frågan om startbesked.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 18 §

Vid det tekniska samrådet ska man utöver arbetets planering och organisation och förslaget till kontrollplan bland annat gå igenom byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan och startbesked.  Det kan till exempel handla om att byggnadsnämnden behöver ytterligare material för att kunna ta ställning till om varsamhetskravet och förvanskningsförbudet kan antas komma bli uppfyllda.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 19 §

Byggnadsnämnden ska även upplysa byggherren om åtgärden kräver tillstånd enligt någon annan lagstiftning. Det kan till exempel handla om att det även behövs tillstånd enligt kulturmiljölagen (KML) eftersom åtgärden innebär ett ingrepp i en fornlämning eller berör ett byggnadsminne.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 20 §

Är det ett komplicerat projekt eller om underlaget var otillräckligt vid det första samrådet, kan det behövas ytterligare samråd.

Kontrollplan

Av en kontrollplan ska det bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska göra kontrollen.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 6 §

Kontrollplanen ska inte enbart omfatta de tekniska egenskapskraven, utan även säkerställa att varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL uppfylls och förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL följs.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 7 §

Det är väsentligt att det klart framgår av kontrollplanen hur kontrollen ska ske och ”mot vad” kontrollen ska ske. För att kontrollen ska vara trovärdig krävs det alltså någon form av dokument eller beskrivning av vad som krävs för att kraven ska kunna antas vara uppfyllda. (Jämför proposition 2009/10:170 sid 304.)

Kontroll av yttre åtgärder

Bygglovspliktig åtgärd som enbart innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är normalt undantagna kravet på kontrollansvarig. Det undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap 5 §

Startbesked

En av förutsättningarna för att byggnadsnämnden med ett startbesked ska godkänna att en åtgärd påbörjas är att åtgärden kan antas uppfylla varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL och förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL.

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 23 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej