På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underhåll

Vid underhåll av en byggnad ska hänsyn tas till såväl byggnadens som områdets kulturvärden. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särskilda värden bevaras.

Byggnadsverk ska hållas i ett vårdat skick. När ett byggnadsverk uppförs, så ska det uppfylla ett antal utformningskrav och väsentliga tekniska egenskapskrav. Befintliga byggnadsverk ska underhållas så att dessa egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Underhållskravet gäller för byggnadsverk, det vill säga såväl byggnader som andra anläggningar.

Underhållskravet gäller såväl in- som utvändigt. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 268)

Byggnader och andra anläggningar som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska underhållas så att deras särskilda värden bevaras.

När det gäller tillämpningen av underhållskravet i det enskilda fallet måste en skälighetsbedömning göras. Olika omständigheter som kan påverka bedömningen är till exempel byggnadens användning, läge och återstående brukstid. Man bör till exempel kunna ställa högre krav på att byggnaden är väl underhållen om byggnaden ligger i en känslig miljö som till exempel en stadskärna, än om den ligger undanskymt i ett industriområde. Underhållsåtgärder ska utföras så att de värden som finns i bebyggelsen och dess karaktär bibehålls. Kravet innebär till exempel att materialval och färgsättning ska anpassas till byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala traditioner. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 513-514)

Om en fastighetsägare inte fullgör sin underhållsskyldighet har byggnadsnämnden en möjlighet att ingripa.

Vad är underhåll

Underhåll definieras i plan- och bygglagen som en åtgärd som vidtas för att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Det finns dock inget som hindrar att en åtgärd som vidtas för att upprätthålla en viss egenskap också innebär en förändring i något annat avseende, till exempel utseendet. En underhållsåtgärd kan alltså även utgöra en ändring i bygglagstiftningen mening.

Utökad bygglovsplikt

Kommunen kan i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för underhåll av sådan särskilt värdefull bebyggelse som avses i 8 kap. 13 § PBL.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej