På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tomter och allmänna platser

Allmänna platser som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt får inte förvanskas. Särskilt värdefulla tomter kan skyddas genom bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.

En kulturhistoriskt värdefull miljö består sällan av enbart byggnader, utan även av mellanrummen mellan husen. Gator, vägar, torg och parker liksom tomter och gårdar utgör ofta en väsentlig del av miljön. Så kan till exempel markbeläggningar, markens höjdläge och vegetation men även gatumöbler och utsmyckningar vara av väsentlig betydelse för områdets karaktär.

I plan- och bygglagen (PBL) finns inte samma generella skydd för utemiljön som för byggnader, men ger ändå vissa möjligheter att värna denna del av kulturmiljön.

Tomter

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. På en redan bebyggd tomt gäller motsvarande i skälig utsträckning när man utför en bygglovspliktig ändring av en byggnad eller annan anläggning.

En tomt som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan skyddas genom bestämmelser om skydd av kulturvärden i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Även möjligheterna att i en detaljplan reglera markens utformning och höjdläge samt att skydda värdefulla träd kan utnyttjas för att säkerställa miljöns kulturhistoriska värden. Läs mer om detta under rubriken Planbestämmelser mark.

För åtgärder som fodrar marklov gäller att en av flera förutsättningar för att medge marklov är att åtgärden kan utföras så att bebyggelsens befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Bebyggelseområden med särskilda värden ska skyddas. Läs mer under rubriken Kulturvärden marklov.

Allmänna platser

Allmänna platser som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Med allmän plats menas gator, vägar, torg, parker och andra områden som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

För att avgöra om en åtgärd innebär en förvanskning, så måste man klargöra vilka egenskaper det är som gör platsen värdefull. En plats kan vara värdefull genom sin speciella utformning, det kan till exempel vara ett torg eller en park med en tidstypisk eller konstnärligt högtstående gestaltning. Värdet kan också ligga i platsens avgränsningar, till exempel att formen av det medeltida torget tydligt framgår. Värdet kan också ligga i att en plats ursprungliga funktion och roll i stadsbilden tydligt framgår, det är till exempel skillnad mellan ett marknadstorg och det sena 1800-talets prydnadstorg. Ibland kan värdet ligga i att det av gestaltningen av stadsrummet framgår att en viss vägsträckning har en gammal hävd.

Vad förvanskningsförbud innebär för en viss plats kan preciseras genom bestämmelser i en detaljplan. Även i områdesbestämmelser kan kommunen införa bestämmelser om skydd av sådan mark för gemensam användning som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer om detta under rubriken Planbestämmelser mark.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej