På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flyttning av byggnader

Flyttning av en byggnad ska ske varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara bland annat byggnadens kulturhistoriska värden. Är det huvudsakliga skälet med flyttningen att rädda en kulturhistoriskt värdefull byggnad finns det stora möjligheter att göra avsteg från de tekniska egenskapskraven om det krävs för att tillvarata byggnadens kulturvärden.

En flyttning innebär att en byggnad tas bort från den gamla platsen och uppförs på en ny plats. Detta medför att det för flyttning av en byggnad kan krävas såväl ett rivningslov som ett bygglov.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) utgör flyttning av en byggnad ett specialfall av nybyggnad.

Vid nybyggnad ska byggnaden uppfylla ett antal utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Vid flyttning av en byggnad får dock kraven anpassas och man får göra avsteg från kraven med hänsyn till:

  • flyttningens syfte
  • byggnadens förutsättningar
  • varsamhetskravet
  • förvanskningsförbudet

Flyttning av en byggnad ska ske varsamt så att man tar hänsyn till dess karaktärsdrag och tar till vara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Motsvarande gäller vid flyttning av bygglovspliktiga anläggningar.

Hur de tekniska egenskapskraven ska tillämpas vid flyttning av byggnader preciseras inte i Boverkets byggregler (BBR). Som en vägledning kan dock BBRs krav vid ändring av byggnad tillämpas. För delar som förnyas i samband med flyttningen, till exempel grundläggningen, lär det normalt inte finnas några skäl att göra avsteg från de tekniska egenskapskraven. Sådana skäl finns inte heller om byggnaden genom enkelt utförda åtgärder kan uppfylla kraven. Om flyttningens syfte är att av rent museala skäl rädda en kulturhistoriskt värdefull byggnad, finns det skäl för omfattande avsteg från kraven. Om en byggnad ska användas som en lokal dit allmänheten har tillträde ska normalt kravet om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga tillgodoses.

Vad är en flyttning?

En flyttning av en byggnad kan antingen ske genom att man flyttar byggnaden i form av hela volymer eller genom att man demonterar en byggnad för att sedan bygga upp den igen. För att det ska betraktas som en flyttning ska byggnaden på den nya platsen bestå av ”nästan uteslutande” flyttade byggnadsdelar från en och samma byggnad. Byggnaden ska dessutom ha varit uppförd tidigare, det vill säga tillverkas byggnaden på en husfabrik för att sedan ställas upp på en tomt så räknas det inte som en flyttning. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 267)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej