På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring av byggnader

En stor mängd åtgärder är att betrakta som ändring av en byggnad. Vid alla ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ändringar av en byggnad alltid utföras varsamt så att man tar hänsyn till dess karaktärsdrag och tar tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Är det en särskilt värdefull byggnad så får den inte förvanskas. Motsvarande gäller för bygglovspliktiga anläggningar.

Vad är en ändring?

Ändring av byggnad är i plan- och bygglagen definierad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Med konstruktion och funktion avses byggnadens förmåga att tillgodose de nio tekniska egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § PBL samt utformningskraven enligt 8 kap 1 § 1 pkt och 3 PBL. De flesta ingrepp i en byggnad medför någon form av ändring av egenskaper eller utseende i förhållande till det ursprungliga utförandet eftersom material, arbetsteknik och smak förändras över tid.

Ofta diskuteras det var gränsen mellan underhåll och ändring går. Begreppen är dock delvis överlappande och någon klar skiljelinje mellan dem finns inte. Underhåll handlar om att upprätthålla eller återställa en viss egenskap. Att till exempel byta ut ett uttjänt plåttak så att dess ursprungliga funktion av tätskikt bibehålls får betraktas som en typisk underhållsåtgärd. Samtidigt är det uppenbart att om man väljer en annan färg på plåttaket så ändras byggnadens utseende och åtgärden är därför också en ändring i plan- och bygglagens mening. En åtgärd som i första hand syftar till att underhålla en byggnad kan alltså utföras så att den antingen medför en ändring eller inte medför en ändring.

Även tillbyggnader är en form av ändring och kraven vid ändring gäller därför även för tillbyggnader.

Krav vid ändring av byggnader

Vid ändring av byggnader ska ändringen tillgodose:

  • Utformningskraven enligt 8 kap. 1 § PBL
  • De tekniska egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § PBL
  • Varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL
  • Förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL
  • Kraven enligt 2 kap 6 § PBL om hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Dessutom ska ett bebyggelseområdes särskilda värden skyddas.

Kraven gäller vid alla ändringar oberoende av om de är bygglovs- eller anmälningspliktiga eller inte. Det är byggherrens ansvar att de tillgodoses.

De tekniska egenskapskraven vid ändring

Vid tillämpningen av de tekniska egenskapskraven är utgångspunkten att det är samma krav som gäller vid uppförande av nya byggnader som vid ändring. Vid ändring får dock kraven anpassas och avsteg från dem får göras med hänsyn till

  • ändringens omfattning
  • byggnadens förutsättningar
  • varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.

Detta medför att kraven för nya byggnader aldrig är direkt tillämpbara vid ändring av befintliga byggnader. En ledning i hur man ska resonera för att fastställa kraven i den enskilda situationen finns i Boverkets byggregler (BBR), se särskilt avsnitt 1:22.

Vilka delar omfattas av kraven?

Normalt ska kraven endast tillämpas på själva den ändrade delen. Begreppet ändrad del ska tillämpas i en snäv mening. Vid utbyte av en del i ett tekniskt system är det till exempel enbart på den utbytta delen som krav kan ställas. Därvid ska dock den utbytta delens konsekvenser för samtliga de tekniska egenskapskraven beaktas.

Vid ändrad användning utgörs ändrad del av hela den bostad eller lokal som ges ändrad användning. Om ändringen medför att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas (ombyggnad) så ställs det krav på hela byggnaden, eller om detta är orimligt, på den del som påtagligt förnyas. Vid tillämpningen av kraven ska man dock även i dessa fall ta hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej