På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelser mark

Marken mellan husen utgör ofta en väsentlig del av en kulturhistoriskt värdefull miljö. Genom bestämmelser i detaljplan kan allmänna platser och särskilt värdefulla tomter skyddas.

En kulturhistoriskt värdefull miljö består sällan av enbart byggnader. Ofta utgör såväl gator, vägar, torg och parker som tomter och gårdar en viktig del av miljön. Så kan till exempel markbeläggningar, markens höjdläge och vegetation men även gatumöbler och utsmyckningar vara av väsentlig betydelse för områdets karaktär.

Vid förändringar av markbeläggningen inom allmän platsmark bör man överväga såväl beläggningens karaktär som val av detaljeringsnivå. I en miljö av enklare karaktär kan det till exempel vara olämpligt att införa exklusiva material eller påkostade markbehandlingar. Motsvarande gäller vid val av armaturer och andra gatumöbler. I många miljöer har husen byggts terränganpassade så att marklutningar tas upp igenom variationer i sockelhöjden. Att där skapa plana tomter eller ytor för husen genom terrassering kan medföra stora negativa konsekvenser för miljön.

Genom de möjligheter som finns att i en detaljplan bestämma om vegetationen och om markytans utformning och höjdläge kan i viss mån tomters kulturhistoriska värden värnas.

Med vegetation avses här träd, buskar och liknande, men inte grödor, bete och liknande. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 428). Av proposition till den äldre PBL (1987:10) se nedan, framgår det att bestämmelsen främst är tänkt att utnyttjas för att reglera vegetation som påverkar till exempel trafiksäkerhet eller solinstrålning. Däremot var inte avsikten att man utifrån den bestämmelsen skulle kunna detaljreglera till exempel markbeläggningar eller annan vegetation än träd. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 583-584 och sid. 298-299). När det gäller träd ger dock bestämmelsen utrymme för att skydda för bebyggelsemiljön värdefulla träd. Inför man ett skydd för träd, bör man oftast kombinera detta med en utökad marklovsplikt för trädfällning för att kunna kontrollera efterlevnaden av bestämmelsen.

Särskilt värdefulla tomter

För en tomt som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får kommunen i en detaljplan bestämma de preciserade krav som behövs för att säkerställa att de inte förvanskas.

Bestämmelser om skydd av särskilt värdefulla tomter kan avse sådant som till exempel markbeläggningar och alléer. Även till exempel murar, trappor, räcken och statyer kan skyddas om de utgör en väsentlig del av tomtens kulturvärden. Varken i plan- och bygglagen eller i dess förarbeten kommenteras det närmare hur preciserade bestämmelserna kan göras med avseende på växtligheten. Att i plan reglera något så föränderligt och skötselkrävande som växtlighet kan dock vara problematiskt.

Införs bestämmelser om skydd av kulturvärden för tomter kan det ge fastighetsägaren rätt till ersättning.  Läs även om ersättningsregler under rubriken Ersättning och inlösen

Allmänna platser

Allmänna platser som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Innebörden av ett sådant förvanskningsförbud kan preciseras i en detaljplan. Det kan till exempel handla om sådant som markbeläggningar, planteringar och fasta gatumöbler.

 Områdesbestämmelser

I områdesbestämmelser kan kommunen införa bestämmelser om skydd av sådan mark för gemensam användning som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

När det gäller tomter som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, så kan de förse med bestämmelser om skydd av kulturvärdena på motsvarande sätt som i en detaljplan.

I övrigt ger områdesbestämmelser få möjligheter att reglera markens utformning för att säkerställa de kulturhistoriska värdena.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej