På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturmiljön i miljömålen

Granskad:

Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och program som enligt plan- och bygglagen ska behandlas i översiktsplaneringen. Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de sexton miljökvalitetsmålen, samt i det övergripande generationsmålet.

Allmänt

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sveriges miljömål består av dels ett generationsmål, dels sexton miljökvalitetsmål med preciseringar och etappmål. Generationsmålet preciseras i sju strecksatser ur vilka det bland annat framgår att natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Tio av de sexton miljökvalitetsmålen innehåller också preciseringar om kulturmiljö. Ta del av Sveriges miljömål i länk i ”Relaterad information”.

Staten har ett särskilt ansvar för att arbeta med och följa upp miljömålen. Den parlamentariska Miljömålsberedningen har inrättats för att nå bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Miljömålsrådet består av 18 myndigheter och har till uppgift att identifiera och genomföra åtgärder som leder till att målen kan nås.

Åtta  nationella myndigheter har ansvar för miljökvalitetsmål enligt sin respektive myndighetsinstruktion. Dessa myndigheter ska svara för uppföljning och utvärdering av sina respektive miljökvalitetsmål och har ett särskilt ansvar att verka för att miljömålen nås.

Länsstyrelsen ska verka för att målen får genomslag i länet och har en övergripande och samordnande roll på regional nivå för åtgärder som leder till att målen kan nås.

Miljökvalitetsmålen följs upp löpande med en årlig rapport till regeringen och en fördjupad utvärdering en gång per mandatperiod. Uppföljningen baseras på nationella och regionala indikatorer. Därigenom kan uppföljningen systematiseras och resultaten göras jämförbara både över tid och mellan länen. Det pågår ett utvecklingsarbete hos alla miljömålsansvariga myndigheter, både nationellt och regionalt, med att se över befintliga indikatorer

Här kan du läsa mer om de nationella målen

Kulturmiljö en viktig aspekt i målen

Kulturmiljöaspekter ingår i miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Det betyder att de målansvariga myndigheterna behöver verka för att kulturmiljön beaktas och följa upp kulturmiljöns tillstånd. Detta gäller exempelvis Boverket som ansvarig målmyndighet för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Riksantikvarieämbetet har ett övergripande ansvar att verka för att kulturmiljöfrågornas hanteras i samhällsplaneringen. Riksantikvarieämbetet har 2020 tagit fram en kulturmiljööversikt som ger en samlad bild av uppföljningen av kulturmiljön i miljömålssystemet. Av översikten framgår att det finns brister i kunskapen om kulturmiljöns tillstånd och att resurser behövs för kulturmiljöövervakning. Riksantikvarieämbetet arbetar därför under 2021, tillsammans med målansvariga myndigheter, med att utveckla indikatorer och uppföljning av kulturmiljön. Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats, se länk i ”Relaterad information”. 

Miljömålens genomförande

Miljömålen är inte reglerade i någon lag utan har status som politiskt antagna nationella mål som ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. För kulturmiljön innebär detta att myndigheter, företag och enskilda ska bevara och bruka miljön så att historisk mångfald tas tillvara och skador på kulturmiljön inte uppstår. Den historiska mångfalden i miljön omfattar spåren av människans bruk av landskapet genom både markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv.

Miljömålen kan ses som konkretiseringar av de generella hänsynsreglerna i bland annat miljöbalken, MB och plan- och bygglagen, PBL. Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och program som ska behandlas i översiktsplaneringen

5 §
  Av översiktsplanen ska även följande framgå
   1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
   2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
   3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
   5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
   6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76) .

Kommunerna arbetar med miljömålen på många olika sätt, antingen genom att anta särskilda lokala miljömål eller genom att arbeta in de nationella miljömålen i andra planer och program. Kommunernas planering är avgörande för möjligheten att nå kulturmiljömålen, inte minst de som ingår i God bebyggd miljö.

Indikatorerna för uppföljningen av kulturmiljö i målet God bebyggd miljö och andra mål bygger i hög grad på kommunernas PBL-tillämpning, antikvariska kompetens samt framtagna kulturmiljöprogram eller motsvarande.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för innehållet på sidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen