På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturmiljön i miljömålen

Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och program som enligt plan - och bygglagen ska behandlas i översiktsplaneringen. Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de sexton miljökvalitetsmålen.

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sveriges miljömål består av dels ett generationsmål, dels sexton miljökvalitetsmål med preciseringar och etappmål. Generationsmålet preciseras i sju strecksatser ur vilka det bland annat framgår att natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås till 2020 (2050 då det gäller klimatmålet).

Den parlamentariska Miljömålsberedningen har inrättats för att nå bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Åtta centrala myndigheter har ansvar för miljökvalitetsmål enligt sin respektive myndighetsinstruktion. De ska svara för uppföljning och utvärdering av sina respektive miljökvalitetsmål och i övrigt verka för att miljömålen nås. Naturvårdsverket samordnar uppföljning och informationsförsörjning. Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll på regional nivå och ska verka för att målen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen. De ska samarbeta med andra regionala myndigheter och organ, i dialog med kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer.

Miljökvalitetsmålen följs upp löpande med en årlig rapport till regeringen och en fördjupad utvärdering en gång per mandatperiod. Uppföljningen baseras på nationella och regionala indikatorer. Därigenom kan uppföljningen systematiseras och resultaten göras jämförbara både över tid och mellan länen. Det pågår ett utvecklingsarbete hos alla miljömålsansvariga myndigheter, både nationellt och regionalt, med att se över befintliga indikatorer. Läs mer om de nationella målen under rubriken Nationella mål.

Kulturmiljömålen

Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de sexton miljökvalitetsmålen, nämligen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

Riksantikvarieämbetet har ett övergripande ansvar för kulturmiljöfrågornas hantering i miljömålen. Riksantikvarieämbetets arbete innebär bland annat att genom en strategisk kulturmiljöövervakning följa tillståndet för kulturmiljön samt att stödja och vägleda andra aktörer i deras ansvar för kulturmiljön inom ramen för arbetet med miljömålen. Läs mer på riksantikvarieämbetets webbplats. Boverket är ansvarig målmyndighet för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Miljömålens genomförande

Miljömålen är inte reglerade i någon lagstiftning utan har status som politiskt antagna nationella mål som ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. För kulturmiljön innebär miljömålen att samhället och den enskilde medborgaren genom varsamhet och hushållning bevarar och brukar miljön så att historisk mångfald tas tillvara och skador på kulturmiljön och kulturföremål inte uppstår. Den historiska mångfalden i miljön omfattar spåren av människans bruk av landskapet genom både markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv.

Miljömålen kan ses som konkretiseringar av de generella hänsynsreglerna i bl a miljöbalken (1998:808) (MB) och plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och program som ska behandlas i översiktsplaneringen

Kommunerna arbetar med miljömålen på många olika sätt, antingen genom att anta särskilda lokala miljömål eller genom att arbeta in de regionala eller nationella miljömålen i andra planer och program. Valda indikatorer för miljömålsuppföljningen inom kulturmiljöområdet bygger i högt grad på kommunernas PBL-tillämpning, antikvariska kompetens samt framtagna kulturmiljöprogram eller motsvarande. Kommunernas planering är avgörande för möjligheten att nå kulturmiljömålen, inte minst de som ingår i God bebyggd miljö.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för innehållet på sidan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej