Kulturvärden

Boverket och Riksantikvarieämbetet har tillsammans tagit fram denna digitala vägledning om kulturvärden i plan- och bygglagssystemet. Samordningsmöjligheter och synergieffekter med närliggande lagstiftning som exempelvis miljöbalken och kulturmiljölagen tydliggörs också. Materialet ersätter Boverkets allmänna råd (1992:1) "Kulturmiljön i planeringen".

Boverket och Riksantikvarieämbetet har gemensamt utarbetat denna vägledning om kulturvärdenas hantering i plan- och bygglagssystemet. 'Tema kulturvärden' omfattar alltifrån riksintressen och översiktsplanering till bygglov och kontrollplan. Materialet ersätter "Kulturmiljön i planeringen, Boverkets allmänna råd 1992:1", populärt kallad q-boken, och är ett komplement till PBL Kunskapsbanken.

Syftet är att tydliggöra vilka styrmedel det finns för att tillvarata kulturvärden i den fysiska miljön samt att visa vilka krav plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ställer på hanteringen av kulturvärden. Även samordningsmöjligheter och synergieffekter med annan närliggande lagstiftning tydliggörs, så som till exempel miljöbalken (1998:808) och kulturmiljölagen (1988:950), KML. Målgrupp är i första hand handläggare på kommuner och länsstyrelser. Bedömningen är dock att materialet är relevant för en större krets, exempelvis handläggare på museer, olika typer av privata konsulter och i utbildningar.

Materialet har tagits fram i samverkan mellan de båda myndigheterna. Boverket ansvarar för artiklar som uttolkar PBL vad gäller kulturvärden och som ger direkt vägledning för PBLs tillämpning. Riksantikvarieämbetet ansvarar för artiklar knutna till KML och som preciserar innebörden av kulturvärden. Respektive myndighet ansvarar för kvalitetssäkring av sina texter. Det framgår i respektive artikel vilken myndighet som är ansvarig. En extern referensgrupp - omfattande arkitekter och antikvarier på regional och kommunal nivå - har bedömt materialets användbarhet, helhet, begriplighet och tilltal.

Tema kulturvärden kommer kontinuerligt att kompletteras med bland annat ytterligare artiklar, rättsfall och belysande exempel. Under 2014 sänds två webbinarier om kulturvärden i PBL. Det första med fokus på planering och det därpå följande på byggande. Ta del av dessa under rubriken Webbsändningar i Relaterad information till höger.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej