På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Industribuller

Granskad:

Boverkets allmänna råd med tillhörande vägledning ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier eller annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Bästa möjliga ljudnivå bör alltid eftersträvas.

Allmänna råd och vägledning

Dagens samhällsplanering är inriktad på förtätning av befintlig bebyg­gelse, omvandling av tidigare verksamhetsområden till bostadsområden samt funktionsblandning med närhet mellan bostäder, service och verksamheter. Fördelarna med denna inriktning är flera, bland annat ger den en levande och trygg stadsmiljö och en mer effektiv användning av redan ianspråktagen mark, vilket minskar trycket på värdefulla grön­områden och jordbruksmark i tätorternas ytterområden. Funktions­bland­ning och förtätning ger också bättre förutsättningar för miljöanpassade transporter. En nackdel är dock att fler människor kan komma att utsättas för buller i sin boende- och närmiljö. Genom en framsynt planering och utformning av tillkommande bebyggelse kan ändå goda boendemiljöer skapas.

Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. Sedan 2015 gäller att beräknade värden för omgivningsbuller ska redovisas i planbeskrivningen till detaljplan eller i bygglov, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. Huvud­regeln är att en tillsynsmyndighet inte kan påverka de fastställda buller­värdena vid en senare prövning enligt miljöbalken.

2015 publicerade Boverket Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder - en vägledning. Arbetet genomfördes i samverkan med Naturvårdsverket, som parallellt tog fram motsvarande vägledning för tillämpning enligt miljöbalken. Våren 2020 publicerade Boverket allmänna råd för buller från industri- och annat verksamhetsbuller och i samband med det har vägledningen från 2015 reviderats.

Boverkets allmänna råd och vägledning är i första hand avsedd att stödja kommunala handläggare och beslutsfattare vid planläggning och bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen av nytillkommande bostäder i områden som utsätts för buller från industrier och liknande verksamheter.

I de allmänna rådens och vägledningens löptext används begreppet industribuller som en förkortning för buller från såväl industri som annan verksamhet med liknande ljudkaraktär.

Riktvärden för buller är ett etablerat samlingsbegrepp för ljudnivåer som inte bör överskridas i planläggning och tillsyn. Dessa riktvärden har ansetts som eftersträvansvärda för att undvika olägenhet för människor. I de allmänna råden och vägledningen används uttrycket riktvärden i denna allmänna mening. 

De allmänna råden ger stöd för tillämpningen av PBL

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om hur föreskrifterna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bör tillämpas då nya bostadsbyggnader kan bli exponerade utomhus för industriellt och annat verksamhetsbuller. Buller från industriell verksamhet utgör omgivningsbuller enligt plan- och bygglagens definition.

Allmänna råd beskriver hur någon kan, eller bör, göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. I de allmänna råden finns också förtydliganden om tillämpningsområde och definitioner av vissa begrepp. Boverkets vägledning om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär har uppdaterats för att följa de allmänna råden. Ta del av länkar till de allmänna råden och vägledningen under "På Boverket" och "Publikationer" i ”Relaterad information”.

Hälsoskyddsaspekterna ska tillämpas enhetligt

Boverkets allmänna råd om buller från industri- och andra verksamheter utgår från lagstiftarens avsikt att möjliggöra en samordnad och enhetlig tillämpning av hälsoskyddsaspekterna gentemot omgivningsbuller i både planläggning enligt PBL och tillsyn enligt miljöbalken. Den definition av risk för olägenhet för människors hälsa som infördes i PBL är numera den­samma som i miljöbalken. I en planeringssituation finns det möjligheter att anpassa bebyggelsen till den omgivande bullersituationen. Då är det viktigt att inte enbart klara lägsta godtagbara ljudkvalitet, utan att alltid sträva efter bästa möjliga ljudmiljö för de nya bostäderna.

Vad är vägledningens juridiska status jämfört med allmänna råd?

Genom föreskrifter och allmänna råd verkar Boverket för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen. En föreskrift är bindande och kräver riksdagens eller regeringens bemyndigande i lag eller förordning. Boverkets allmänna råd är rekommendationer om tillämpning av lagar, förordningar och föreskrifter.

En vägledning har inte samma karaktär som allmänna råd, utan innehåller mer av resonemang, avgränsningar, utgångspunkter, förtydliganden och illustrationer till reglerna. Genom att förmedla exempel och föreslå metoder underlättas handläggning och beslut.

Sammanfattning

I materialet beskrivs vilka ljudnivåer utomhus som bör föranleda kompensationsåtgärder som en ljuddämpad sida och annan bulleranpassning av byggnaderna. Det anges även när bostadsbebyggelse bör bedömas som olämplig ur bullersynpunkt. Tillämpningsområdet preciseras med vilka olika verksamheter som omfattas.

Vägledningen och allmänna råd ska kunna ge stöd i följande situationer:

  • Vid planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen, PBL, för ny bostadsbebyggelse som kan bli påverkad av befintlig bullrande industri eller annan verksamhet med liknande ljudkaraktär.
  • Vid planläggning av skolor, förskolor och vårdlokaler, då den bör tillämpas för de tidpunkter när lokalerna används.
  • Vid planläggning för utveckling av befintlig industri eller annan verksamhet med liknande ljudkaraktär.
  • Vid planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen för ny bostadsbebyggelse som kan påverka utvecklingsmöjligheterna för befintlig bullrande verksamhet.
  • Vid framtagande eller vid aktualitetsprövning av kommunal översiktsplan.

I planläggningen bör tre olika zoner användas för bostadsbebyggelse i områden som är utsatta för industri- eller annat verksamhetsbuller. I zon A bör bostadsbebyggelse kunna accepteras i planering och bygglovgiv­ning utan bulleranpassad utformning av bebyggelsen. Det är ändå lämpligt att alltid beakta hur bebyggelsen kan utformas för att bidra till en så god ljudmiljö som möjligt.

I zon B bör tillkommande bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att bostadsbebyggelsen får tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna bulleranpassas. Även här bör bästa möjliga ljudmiljö alltid eftersträvas.

För uteplatser gäller särskilt angivna riktvärden i såväl zon A som zon B.

I zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att området ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accepteras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen