På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillämpningsområde och avgränsningar

Granskad:

Vägledningen är avsedd att hantera buller utomhus från kommunala och privata idrottsplatser och liknande anläggningar i samband med planläggning och bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse, alternativt ny idrottsplats. Buller som alstras vid anläggningens drift, som teknisk utrustning för ventilation och kyla samt arbetsfordon, kan ofta definieras som industri- eller verksamhetsbuller.

Vad vägledningen är avsedd att hantera

Vägledningen är avsedd att hantera buller utomhus från idrottsplatser och liknande anläggningar i samband med planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse och/eller idrottsplats. Med idrottsplatser menas i detta sammanhang en anlagd öppen yta avsedd för exempelvis fotboll, annan bollsport eller friidrott. Definitionen omfattar även andra anläggningar med uppförda konstruktioner som skateboardramper och skidanläggningar. Ljudalstringen vid de anläggningar som omfattas av vägledningen utgörs i första hand av röster från utövare och publik, ljud från bollar, puckar visselpipor, kontakt mellan redskap och underlag m.m. samt eventuell förekomst av högtalarutrop.

Både kommunala och privata idrottsplatser omfattas

I de flesta fall är det kommunen som ansvarar för anläggande, underhåll och drift av idrottsplatser men det finns även anläggningar som drivs och ägs av idrottsföreningar eller privata aktörer. Vid organiserade aktiviteter har vanligtvis en tävlingsarrangör eller idrottsförening ansvaret. Utöver organiserade aktiviteter förekommer ofta även lek och spontan idrottsutövning på idrottsplatser.

Viss annan användning av idrottsplatsen omfattas inte

Det förekommer att idrottsplatser blir en spontan samlingsplats för högljutt umgänge, t.ex. för ungdomar som vistas på platsen kvällstid. Sådan eventuell omgivningspåverkan kan behöva beaktas, men är främst en ordningsfråga och har inte med idrottsplatsens avsedda användning att göra.

Buller från driften kan vara industri- eller verksamhetsbuller

Buller som alstras vid anläggningens drift, som teknisk utrustning för ventilation och kyla samt arbetsfordon, kan ofta definieras som industri- eller verksamhetsbuller. För sådana bullerkällor hänvisas till Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär och Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär – en vägledning, rapport 2020:8. Du hittar länkar under rubrikerna ”På Boverket” och ”Publikationer” i ”Relaterad information”.  

För buller från trafik finns särskilda regler

För trafik till och från en idrottsanläggning tillämpas riktvärden för trafikbuller, du hittar Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Vägledningen är inte framtagen för ljud från lekplatser eller skolgårdar

Vägledningen är inte framtagen för ljud från lekplatser eller skol- och förskolegårdar. Boverket anser dock att vid bedömning av ljud från lekplatser eller skol- och förskolegårdar kan det vara lämpligt med ett liknande tillvägagångssätt som det som anges denna vägledning. Det vill säga att inte i första hand mäta eller beräkna ljudnivåer utomhus, utan istället göra en samlad bedömning utifrån förutsättningarna på platsen och den berörda verksamhetens varaktighet och omfattning. Därmed blir den aktuella ljudnivån i decibel vid de tillfällen då verksamhet pågår, en av flera delar i en sammanvägd bedömning.

Vägledningen kan vara tillämpbar för annat än bostäder

Vägledningen är i första hand avsedd att tillämpas för bostäder. Den kan även vara tillämpbar för bullerexponering från idrottsplatser vid skolor eller vårdlokaler med boende.

Andra vägledningar som har relevans

Arbetet med vägledningen har samordnats med Naturvårdsverket som parallellt publicerat en vägledning vid tillsyn enligt miljöbalken. Se relaterad information.

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, preciserar de krav som plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ställer på ett byggnadsverk avseende skydd mot buller.

7:21 Bostäder

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Föreskriftens andra stycke kan exempelvis omfatta ljud från diskmaskin och köksfläkt vid forcering. Däremot omfattas inte ljud från installationer som behöver vara i funktion kontinuerligt, som exempelvis ljud från ventilationens grundflöde och ljud från värmepump. Kraven i avsnitten 7:1 och 7:21 är normalt uppfyllda om följande allmänna råd för bostäder uppnås. (BFS 2014:3).
Tabell 7:21a Lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Särskilt ljudisolerande åtgärder kan behöva vidtas när bostad gränsar till bullrande verksamhet, exempelvis tvättstuga eller träningslokal. Lågfrekvent buller från kompressorer och fläktar fordrar normalt särskilda åtgärder för att isolera mot stomljud och luftburet ljud. (BFS 2013:14).
Tabell 7:21b Högsta sammantagna ljudnivå i bostäder från installationer och hissar.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Ljudnivåer från angränsande verksamheter, exempelvis restauranger, butiker och träningslokaler, avseende ljud med impulser, toner eller lågfrekvent ljud, bör i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro inte överstiga LpAeq,nT = 25 dB. Ljudisolering kan dimensioneras genom beräkning enligt SS-EN 12354, med hänsyn till ljudnivåer i de aktuella verksamheterna. (BFS 2013:14).
Tabell 7:21c Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Tabell 7:21d Längsta efterklangstid i flerbostadshus.

Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF.

Om bättre ljudförhållanden önskas än vad som anges i ovanstående tabeller kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25267 för bostäder. (BFS 2013:14).

För buller inomhus i ärenden enligt plan- och bygglagen, gäller även Folkhälso­myndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. Se relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen