På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på rättsfall om bygglovsprövning och bygglovsbefrielse

Granskad:

Rättsfall om bygglovsprövning och bygglovsbefrielse som rör idrottsplatser och omgivningspåverkan sammanfattas kortfattat. Rättsfallen gäller bland annat en bollplan på skolgård som inte kunde betraktas som en idrottsplats. Ett motionsspår, ridbana för hästsport på hobbynivå och skateboardbana utan stängsel i en park bedömdes inte heller vara bygglovspliktiga idrottsplatser.

Bollplan på skolgård

Bollplan på en skolgård har inte betraktats som idrottsplats utan ansågs ingå i ändamålet skolverksamhet, oavsett om bollplanen var tillgänglig för föreningar utanför skoltid. Uppförandet av belysningsmaster kring bollplanen, och byte av underlag från naturgräs till konstgräs ändrade inte bedömningen. ”I plan- och bygglagstiftningen finns inte någon definition av vad som konstituerar en idrottsplats. En bollplan är en naturlig del av en skolverksamhet” menade domstolen. På samma sätt som skollokaler kan används för annan verksamhet utanför skoltiden, medför inte detta förhållande att ändamålet ändrats, framgår det av domen.

Bollplanen är därmed inte att betrakta som en idrottsplats. Ökad användning av bollplanen från föreningslivet innebär inte heller att marken tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Domstolen tillade i domskälen: ”Uppförande av belysningsmasterna medför därför inte att bollplanen blir en idrottsplats”.

Domstolen konstaterade däremot att uppförandet av belysningsmasterna innebar bebyggelse av platsen men att belysningen inte förändrar markanvändningen och är att betrakta som liten avvikelse från detaljplanen. Det allmännas intresse av att få nyttja bollplanen överväger enskilda invändningar om bland annat omgivningspåverkan som buller.

(MÖD 2016-09-20, mål nr P 10018–15)

Motionsspår

Med hänsyn till arten och omfattningen av verksamheten på ett naturstråk inom detaljplanelagt område, betraktade inte Kammarrätten ett motionsspår som idrottsplats. Det ska, enligt domstolen, vara arten eller omfattningen av den verksamhet som bedrivs på det aktuella området eller dess anordningar som är avgörande för eventuell bygglovsplikt.

Regeringsrätten fann inte heller att ett antal belysningsstolpar utmed motionsspåret utgjorde bygglovspliktiga ljusanordningar.

(RÅ 1993 ref 81)

Boulebanor

Boulebanor kan föranleda marklov men har i denna dom undgått bygglovsplikt. Eventuella krav på marklov kan dock bara framgå av detaljplan.

(KR Sundsvall 2008-07-11, mål nr 2954–07)

Fotbollsplaner

Yrkanden om krav på bygglovsplikt för iordningsställande av två fotbollsplaner istället för de tre befintliga (samtliga utan bygglov), avslogs av Kammarrätten. Buller och trafik på området hade dock betraktats som olägenhet av miljönämnden i kommunen. Domstolen motiverade avgörandet med att området var avsett för idrottsändamål i detaljplan och att åtgärden inte kunde medföra betydande olägenhet.

(KR Göteborg mål nr 6065–07)

Ridbana

Ridbana för hästsport på hobbynivå utgjorde inte bygglovspliktig idrottsplats enligt Kammarrätten. Motiveringen var att ridbana ej ingick (och inte heller ingår) i förteckningen över bygglovspliktiga anläggningar i plan- och byggförordningens bestämmelse.

1 §
  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2014:225).

(KR Jönköping 2011-09-05, mål nr 1567–11)

Skateboardanläggning

Skateboardbana betraktades som en del av den befintliga parkmiljön då densamma saknade inhägnad och inträde. Domstolen ansåg inte heller att skateboardbanan kunde jämställas med någon av de bygglovspliktiga anläggningarna i plan- och byggförordningens uppräkning.

1 §
  I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
   1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
   2. upplag och materialgårdar,
   3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,
   4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
   5. radio- eller telemaster eller torn,
   6. vindkraftverk som
      a) är högre än 20 meter över markytan,
      b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
      c) monteras fast på en byggnad, eller
      d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
   7. murar och plank,
   8. parkeringsplatser utomhus,
   9. begravningsplatser, och
   10. transformatorstationer.
Förordning (2014:225).

(MMD Jönköping 2014-06-27, mål nr P 3251–12)

Fotbollshall utan parkering

Uppförande av större inomhushall (drygt 8000 kvm) för fotboll på planlagt område delvis markerat som mark utan byggrätt, delvis avsett för lek- och idrott, kunde ej bedömas som liten avvikelse från äldre detaljplan. Betydande miljöpåverkan (bland annat buller), ansågs ej föreligga men avsaknad av såväl faktiska parkeringsmöjligheter som underlag i saken, medför att bygglov ej kunde medges.

(MMD Nacka 2016-06-02, mål nr P 1509–16)

Multisportanläggning

Domstolen avslog överklagande av länsstyrelsens beslut att inte kräva bygglov för s.k. multisportanläggning. Länsstyrelsens beslut omfattade resonemang om vad som utgör bygglovspliktig idrottsplats. Detta krav kan inte ställas på ”en liten yta” som ”är relativt enkel i sitt utförande” för spontanlek på grönområde. Domstolen instämmer i att området närmast är att jämföra med lekplats eller bollplan utan bygglovsplikt.

(MMD Vänersborg 2017-05-29, mål nr P 4450–16)

Padelburar, tennishall och bygglovsplikt

Mark- och miljödomstolen upphävde byggnadsnämnds beslut på att avlägsna bygglovspliktiga plank i anslutning till nyanlagda padeltennisbanor. Glaskonstruktionerna utgjorde enligt domstolen ej bygglovspliktiga plank utan var att betrakta som de integrerade väggarna till de två padeltennisbanorna (padelburar). Dessa banor ansågs inte heller i sig utgöra en bygglovspliktig idrottsplats. Kommunens krav på rättelse genom avlägsnandet av burarna saknade därmed skäl.

Mark- och miljödomstolen tillade att eventuell förekomst av olägenhet inte ska prövas av domstol i första instans utan ett sådant ärende om tillsyn måste återförvisas till byggnadsnämnden. Prövningstillstånd beviljades inte av mark- och miljööverdomstolen.

(MMD Nacka 2019-10-29, mål nr P 1203–19)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen