På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på rättsfall om överklagade detaljplaner

Granskad:

Domar om överklagade detaljplaner som berör idrottsplatser och bostäder refereras kortfattat. Avgörandena handlar bland annat om att nyinflyttade vid idrottsplats rimligen var förberedda på viss påverkan, en flexibel plan som inte var förenlig med lagens tydlighetsregler och risker från kraftfält för såväl idrottsutövare som åskådare på en idrottsplats.

Nyinflyttade vid idrottsplats ”rimligen förberedda på påverkan”

Detaljplan för nytt bostadsområde överklagades på ett flertal grunder, inklusive närhet till befintlig fotbollsplan i anslutning till en skola där ett ökat antal elever befarades öka störningsgraden. Mark- och miljödomstolen konstaterar i domskälen att kommunen inte utrett buller från idrottsplatsen. Bullerskydd har emellertid planerats. ”Ljud från idrottsplatser omfattas inte av definitionen av omgivningsbuller (jfr 1 kap 4 § PBL). Det finns därför inte något krav på att mäta och beräkna ljudnivåerna vid de bostäder som detaljplanen möjliggör. Ljud från en idrottsplats kan dock uppfattas som störande för de som bor i närheten, även om störningen enligt domstolens bedömning inte bör likställas med till exempel den från en närliggande industri eller från vägar.”

Länsstyrelsen hade inte heller framfört invändningar på grund av eventuella risker för människors hälsa och säkerhet. Hänvisning görs också till tidigare domar i mark- och miljödomstolen 2016 (P 9083–15/P 9528–15) då domstolen ”godtagit att närboende i viss utsträckning störs av ljud och ljus från idrottsverksamhet”. Slutsatsen var att aktuell idrottsplats endast används säsongsvis och att de som väljer att bosätta sig i närheten av den ”rimligen är förberedda på viss påverkan”. Överklagandena avslogs.

(MMD Östersund 2020-04-23, mål nr P 1882–19)

Flexibel detaljplan för skola och sporthall

Mark- och miljööverdomstolen, bedömde att en flexibel detaljplan för skola och sporthall inte var förenlig med tydlighetskravet i lagstiftningen. Detaljplanen upphävdes. Av detaljplanen framgick inte hur byggnaderna skulle se ut och inte heller var de skulle placeras inom planområdet.
Domstolen konstaterade att planens utformning innebar att de berörda sakägarnas möjligheter till påverkan därmed var närmast skenbar.

(MÖD 2020-05-11, mål nr P 3989–19)

”Lagsport utövas ej i tysthet” – men avvägningen rimlig

Utbyggnad av befintlig fotbollsplan överklagades av närboende på ett flertal grunder. Överklagandena tog fasta på att redan förekommande och störande belysning från padelbanor riskerade att förvärras, bristfällig trafikplanering genom ökad genomfartstrafik kunde öka olycksrisken för oskyddade trafikanter. Kritiken avsåg också höga ljudnivåer vid fotbollsmatcher (”lagsporter är inget som utövas i tysthet”) och kraftiga högtalarsystem, anläggande av konstgräsmatta som skulle öka verksamhetens omfång samt tillhörande avverkning av bullerskyddande naturområde.

 Länsstyrelsen hade godkänt kommunfullmäktiges antagandebeslut (genom utökat planförfarande). Motiveringen var att kompensation av grönstruktur skulle ske, trafiksituationen innebar ingen betydande olägenhet i förhållande till utgångsläget. Belysningsramper skulle riktas bort från bostadsområdet genom särskild planbestämmelse. Den nya träningsplanen skulle uteslutande bestå av naturgräs. Fotbollsverksamhet skulle endast utövas säsongsmässigt.

Mark- och miljödomstolen noterade att rimliga avvägningar gjorts mellan enskilda och allmänna intressen, något behov av en miljökonsekvensbeskrivning saknades då ingen betydande miljöpåverkan var förefintlig, och att inget framkommit i övrigt som gav mark- och miljödomstolen skäl att upphäva detaljplanen.

(MMD Nacka 2019-03-19, mål nr P 5516–18)

Idrottsplats godkänd genom geografiska dispositioner

Detaljplan godkändes av regeringen p.g.a. geografisk omdisponering av publik och tävlingar på idrottsplats för att minska bullerexponering.

I en detaljplan utökades området för en befintlig idrottsplats till att omfatta tre fotbollsplaner. Detaljplanen skulle också begränsa befintlig bullerpåverkan från både trafik och idrottsaktiviteter genom geografisk omdisponering. Två av idrottsplanerna skulle förflyttas norrut. Vallar och plank samt hastighetsbegränsningar för trafikanter ingick i åtgärderna.

Mätningar av ljudnivåer hade skett under planläggningen vid tomtgräns i grannfastigheterna på den nordöstra planen. Ekvivalent nivå var då 51 dBA och maximal ljudnivå 71 dBA vid ett tillfälle.

Kommunen har angett att de matcher som bedömdes locka störst publik skulle förläggas till det ljudmässigt mest gynnsamma området i nordost.

Detaljplanen överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandena. Beslutet överklagades till regeringen. Kommunens hänsyn till parkering och trafik samt de i detalj angivna geografiska förflyttningarna av fotbollsplanerna för att åstadkomma ökad distans till bostadsbebyggelse, samt länsstyrelsens godkännande innebar, enligt regeringsavgörandet, att betydande olägenhet inte kunde påvisas. Överklagandet avslogs.

(Regeringsbeslut 2010-02-04 M2008/4030F/P)

Allmänhetens intresse motiverade normalt planförfarande

Bygg- och miljönämnden tillämpade enkelt planförfarande vid ändring av detaljplan enligt ÄPBL. Nuvarande terminologi handlar om standardförfarande och utökat förfarande i PBL. Projektet ansågs inte påverka en större allmänhet, enligt kommunen. Länsstyrelsen upphävde detaljplanen då allmänhetens intresse motiverade vad som då benämndes ordinärt planförfarande. Motsvarande hänsynstagande i nuvarande PBL klargör att standardförfarande (dåvarande enkelt planförfarande) endast kan tillämpas om detaljplanen är förenlig med översiktsplanen men inte är av betydande intresse för allmänheten.

Regeringen fäste vikt vid att detaljplanen omfattade ett nyuppförande av en så kallad multisporthall med bruttoarea om 4200 kvadratmeter och ett parkeringsdäck i två plan. Regeringen beslutade att en sådan anläggning var av allmänt intresse och underkände beslut om antagandet av detaljplanen då ett enkelt planförfarande inte varit tillämpligt.

(Regeringsbeslut 2009-04-03 M2009/1951/F/P)

Rättsprövning av underlag och beredning av idrottsplats

Detaljplan för idrottsplats bedömdes av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) enligt lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut på ansökan av enskild. Överklagandet anmärkte på bristfällig beredning av risken för ljudstörningar från läktare vid idrottsplats och belysningsstolpar, en obefintlig miljökonsekvensbedömning samt ökad biltrafik. Vidare hade detaljplanen antagits av byggnadsnämnden i kommunen och inte av kommunfullmäktige. Fotboll skulle spelas under hela året och alla dagar fram till 22.00. ”Vissa störningar” kunde förväntas enligt regeringens beslutshandlingar. Planförslaget kunde leda till en ”något högre ljudnivå”, som mest 55 dBA norr och öster om planområdet, men omplaceringen av den södra fotbollsplanen skulle reducera bullret till under nuvarande nivåer.

Högsta förvaltningsdomstolen fann inte att brister förelåg i hänsynstaganden till allmänna och enskilda intressen eller i bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kunnat inverka på detaljplanens genomförande. Tillämpliga bestämmelser är allmänt hållna och ger myndigheterna förhållandevis stort utrymme för bedömningar, konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen. Detaljplanen saknade den principiella vikt som motiverat antagande av kommunfullmäktige. Skäl fanns inte heller för att upphäva detaljplanen på grund av utebliven miljökonsekvensbeskrivning då betydande miljöpåverkan ej var aktuell.

(HFD 12 juni 2012 mål nr 4843–11)

Risker för deltagare på idrottsplats

Det övervägande antalet överklaganden av planlagda idrottsplatser och krav på bygglovsplikt, avser omgivningspåverkan gentemot boende i grannskapet. Undantagsvis behandlar rättspraxis riskerna för deltagare i idrottsutövning.

Ovan redovisas ett överklagande av detaljplan som syftade till att samordna skola och idrottsverksamhet, läs mer under rubriken Nyinflyttade vid idrottsplats ”rimligen förberedda på påverkan”. Där klandrades beslutsunderlaget för att uppföljande mätningar ej gjorts av elektromagnetiska fält. Försiktighetsprincipen hade därmed inte beaktats för de barn och ungdomar liksom lärare och föreningsledare som skulle nyttja idrottsplatsen.

Mark- och miljödomstolen noterade i domen att den nya fotbollsplanen skulle påverkas av två 50 kV kabelstråk. En magnetfältsutredning har utförts av konsultföretag. I utredningen ansågs inte att magnetfälten från kabelstråken utgjorde någon fara för människors hälsa. ”Mark- och miljödomstolens slutsats är att det saknas anledning att ifrågasätta utredningens riskbedömning och att upphäva detaljplanen av dessa skäl”.

(MMD Nacka 2019-03-19 mål nr 5516–18)

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen