På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rättsfall

Granskad:

I rättsfall om idrottsplatser och bostäder ges exempel på domstolarnas bedömning av bland annat detaljplanekrav, bygglovsplikt och olägenhet för människors hälsa. Såväl nuvarande PBL som äldre PBL har tillämpats i de redovisade domarna.

På följande sidor återges ett antal domar om idrottsplatser och omgivningspåverkan. De domar som redovisas är inte alltid att betrakta som prejudicerande. Åtskilliga domar om framförallt bygglovsplikten härrör från första rättsinstans.

Samtidigt ger dessa domar ett samlat intryck av de tolkningar som rättsväsendet i olika delar av landet har företrätt. Bygglovsplikten kännetecknas av en betydande restriktivitet, trots att den är explicit angiven i plan- och byggförordningen för vad som kan benämnas ”idrottsplats”, eller snarare bygglovspliktig idrottsplats.

Såväl ÄPBL som nuvarande PBL har tillämpats

Det kan noteras att såväl äldre plan- och bygglagstiftning, ÄPBL, som nuvarande PBL har tillämpats. Den centrala regleringen i PBL:s allmänna intressen om att förebygga bullerstörningar (2 kap. 5 § PBL) motsvaras emellertid i ett stadgande i ÄPBL (2 kap. 3 §) varvid också äldre avgöranden har relevans i sammanhanget. I ÄPBL (1987:10) var nuvarande hänsyftning på ”människors hälsa och säkerhet” beskriven som hänsyn till ”de boendes och övrigas hälsa och säkerhet”.

5 §
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
   1. människors hälsa och säkerhet,
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636) .

3 §
  Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
   1. de boendes och övrigas hälsa och säkerhet,
   2. jord, berg- och vattenförhållandena,
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice,
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2007:1303) .

I de återgivna rättsfall som enskilda har haft möjlighet att överklaga till regeringen finns den äldre instansordningen företrädd.

De flesta rättsfallen handlar om omgivningspåverkan från idrottsplatser

Rättsfallen omfattar också sakägarbegreppet och krav på tydlighet i detaljplanläggning liksom detaljplanekravet i sig. Flertalet exempel handlar om omgivningspåverkan på framförallt bostäder från idrottsplats.

I ett rättsfall behandlades däremot risken för omgivningspåverkan från kraftfält på idrottsplatsen och idrottsutövare.

Utöver domstolarnas rättstillämpning redovisas ett par regeringsavgöranden. I sammanställningen ingår också ett par fall av anslutande rättsprövning av vissa regeringsbeslut. Rättsprövningen utgör en yttersta rättssäkerhetsgaranti för enskilda utifrån den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från år 1950.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen