På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostäder vid idrottsplatser

Granskad:

Risk för olägenhet i form av bullerstörning bör tidigt ingå i lokaliseringsprövning av bostäder och för nya idrottsplatser i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Avståndet mellan verksamheter har central betydelse, men ett stort antal andra samband behöver vägas in i ett helhetsperspektiv. I detta avsnitt ges några allmänna iakttagelser med hänsyn till avstånd och bullerexponering.

Bebyggelsens lokalisering, placering och utformning med avseende på risk för bullerstörningar kan regleras med stöd av plan- och bygglagen. Hur detta ska göras beror på förutsättningarna i det aktuella ärendet. I en planeringssituation finns möjligheten att anpassa bebyggelsen på många sätt; från den allmänna lämplighetsbedömningen vid lokaliseringen och placeringen av andra byggnadsverk än bostadsbyggnader som dämpar bullerexponeringen, till anpassning av tillåtna byggrätter för att skärma av eventuella utevistelseytor samt anpassning av planlösningar för bostäder.

Det kan också finnas anledning att beakta bebyggelsens nuvarande utformning som en utgångspunkt för att bedöma en förändrad omgivningspåverkan på befintlig bebyggelse. Sådan kan exempelvis bero på etablering av ny idrottsplats. Detta eftersom bostädernas utformning har stor inverkan på exponeringen och den risk för bullerstörning som kan uppstå.

Generella iakttagelser om avstånd samt ljudnivåer

Det är svårt att på övergripande nivå ange vad som utgör acceptabla avstånd mellan bostäder och idrottsplatser. Bostäders utformning har en avgörande betydelse, typen av idrottsverksamhet likaså. Som redovisas i vägledningens övriga avsnitt finns en mängd faktorer som påverkar risken för bullerstörning till omgivningen. Anläggningens nyttjandegrad, typ av idrott och publiktillströmning, tider och ljudkaraktär är några viktiga faktorer. Den aktuella ljudnivån uttryckt i decibel vid de tillfällen då verksamhet pågår blir därmed en av flera delar i en sammanvägd bedömning.

Några generella iakttagelser om avstånd mellan bostäder och idrottsplatser kan ändå erfarenhetsmässigt ges. Boverket bedömer på samma sätt som Naturvårdsverket i deras Vägledning om buller från idrottsplatser (2020-09-23), att då en samlad bullerexponering från förekommande ljudkällor vid en idrottsplats under pågående verksamhet tangerar eller överskrider 50 dBA, kan det finnas skäl att närmare utreda eventuella störningar för närboende. Ljudnivån avser i detta fall bostadsbyggnadens fasad eller uteplats vid planläggning eller bygglovsprövning. På samma sätt som vid andra bullerkällor finns det ett värde att harmonisera bedömningarna vid planläggning enligt plan- och bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken.

Kortare avstånd ökar risken för olägenhet

Ett kortare avstånd än 100 meter mellan bostad och idrottsplats kan i den enskilda planläggningssituationen föranleda behov av en olägenhetsbedömning. Vid ett avstånd på 50 meter accentueras behovet av sådana hänsynstaganden, och erfarenheterna från miljöbalkstillsyn klargör att vid avstånd som 25 meter aktualiseras en kombination av skärmningsåtgärder, anpassning av bebyggelsen samt dimensionering av fönster så att god ljudmiljö inomhus i bostad säkerställs.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen