På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller vid idrottsplatser

Granskad:

Målkonflikterna bedöms ha ökat kring idrottsplatser i landets kommuner. Boverket har därför tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som i första hand är avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats, alternativt ny idrottsplats vid befintlig bebyggelse. Vägledningen innehåller inte några ljudnivåer i decibel, i stället föreslår Boverket att en samlad bedömning görs i det enskilda ärendet där ljudnivå är en av flera faktorer som bör vägas in.

Idrottsplatser kan se olika ut och användas på olika sätt

Idrottsplatser kan vara av varierande storlek och avse utövandet av organiserad idrott av olika slag och i olika grad. Tillgång till platser för både organiserad och spontan idrott, träning och lek inom rimliga avstånd från bostaden har stor betydelse för såväl en attraktiv boendemiljö som folkhälsan.

Tillgång till områden för lek, motion och annan utevistelse är ett allmänt intresse

De allmänna intressena i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, fäster stor vikt vid tillgänglighet till platser för lek, motion och annan utevistelse i områden med sammanhållen bebyggelse.

7 §
  Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns
   1. gator och vägar,
   2. torg,
   3. parker och andra grönområden,
   4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och
   5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.

Sådan hänsyn ska tas vid såväl nyexploatering som vid ändring och förnyelse. Särskilt för barn och unga är det viktigt med närhet till en idrottsplats. Men buller från idrottsutövning kan vara störande för de människor som exponeras för sådant ljud i sin boendemiljö.

Målkonflikterna har ökat

Målkonflikterna bedöms ha ökat kring idrottsplatser i landets kommuner. Det handlar både om ökad omgivningspåverkan från idrottsplatser på boende i befintlig bebyggelse och om att planläggning av ny bostadsbebyggelse i närheten av befintliga idrottsplatser blir allt vanligare. Omgivningarna vid idrottsplatser kännetecknas inte sällan av öppen terräng och en jämn topografi samt låg exploateringsgrad, vilket generellt sett inbjuder till förtätning. En annan vanlig situation är samplanering av både ny bostadsbebyggelse och idrottsanläggning inom ett exploateringsområde.

Vägledning har tidigare saknats

Boverket och Naturvårdsverket har i tidigare allmänna råd och vägledningar om industribuller samstämmigt klargjort att riktvärdena för industri- och annat verksamhetsbuller inte är framtagna för buller från lek- och idrottsutövning eller för musik och sorl från restauranger och evenemang såsom konserter, idrottstävlingar med mera. Det har tidigare inte funnits några allmänna råd, vägledningar eller bedömningsgrunder som är direkt avsedda att tillämpas för buller från idrottsanläggningar

Vägledningen kan användas vid olika situationer

Denna vägledning har tagits fram för bedömning av buller utomhus från idrottsplatser och liknande anläggningar vid tillämpning av plan- och bygglagen. I första hand är vägledningen avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats. Den kan också användas vid anläggandet av en ny idrottsplats eller vid ombyggnad.

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning för miljöbalken

Naturvårdsverket har nyligen tagit fram en motsvarande vägledning med titeln Vägledning om buller från idrottsplatser. Den ger stöd för tillämpning enligt miljöbalken (1998:808), exempelvis när befintlig bebyggelse exponeras för buller från idrottsplatser.

Vägledningen omfattar bara buller utomhus

För buller inomhus i ärenden enligt plan- och bygglagen, gäller Boverkets byggregler (2011:6) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13.

Gör en samlad bedömning

I den här vägledningen finns inga värden angivna som decibelnivåer. Det beror på att ljud från idrottsplatser kan vara av många olika slag och variera i såväl ljudstyrka som varaktighet. Istället för siffervärden förordar Boverket ett arbetssätt där man gör en samlad bedömning utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet, och där ljudnivån är en av flera faktorer som ska vägas in. Boverket har inte funnit någon anledning att ta fram allmänna råd för buller från idrottsplatser.

Faktorer som är relevanta vid bedömning

Faktorer som är relevanta vid bedömning av omgivningspåverkan handlar om avstånd mellan anläggning och bostäder, vilka tider som anläggningen används, anläggningens nyttjandegrad, intensitet vid användning, särskilt störande ljud som impulsljud och musik, publiktillströmning och annan bullerexponering i omgivningen från exempelvis tillhörande trafik till och från parkeringsplatser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen