På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Geotekniska säkerhetsfrågor

Granskad:

Med geotekniska säkerhetsfrågor menas ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras och blocknedfall. I samband med planläggning måste kommunen beakta bland annat jord-, berg- och vattenförhållanden och risken för olyckor och erosion.

Det är nödvändigt att kommunen har en god uppfattning om de geotekniska förutsättningarna vid beslut om planer och lov. Vid detaljplanläggning är det vanligt att det krävs särskilda geotekniska undersökningar för att bedöma områdets lämplighet och eventuella nödvändiga skyddsåtgärder.

Flera svenska myndigheter har producerat kartunderlag för bedömning av förutsättningar för ras, skred och erosion. Kartunderlagen bygger till viss del på samma information, men de beskriver olika företeelser, har olika geografisk täckningsgrad och innehåller olika skalor och grader av noggrannhet.

Statens geotekniska institut (SGI) har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet, tagit fram en gemensam vägledning i rapporten ”Kartunderlag om ras, skred och erosion”. Vägledningen är ett stöd i hur myndigheternas olika planeringsunderlag kan användas och tolkas i regionalt och kommunalt planeringsarbete. Underlagen består främst av rapporter och kartor med tillhörande GIS-data men även äldre kartor. Som komplement finns produktblad för alla underlag samt en kartvisningstjänst där underlagen finns samlade. Under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information" hittar du länkar till rapporten och GIS- underlag.

Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning rörande geotekniska säkerhetsfrågor vid planläggning.

Läs rapporten Kartunderlag om ras, skred och erosion på Swedgeos webbplats.
Ta del av GIS-underlag för ras, sked och erosion på SGI:s webbplats.

EKS och Eurokoder

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bland annat bärförmåga, stadga och beständighet.

4 §
  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall,
   10. bredbandsanslutning, och
   11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .

4 a §
  En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap.
12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) .

EKS är Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:10 – EKS 8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). De utgör tillsammans med eurokoderna ett system som är de svenska reglerna för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet.

Här kan du läsa mer om eurokoder och EKS

Här kan du ta del av vägledning om EKS

I Sverige har ett antal tillämpningsdokument för eurokoderna arbetats fram av IEG, Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik, för att anpassa dessa regelverk till svenska förhållanden. Bland annat IEG Rapport 4:2010 ”Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar” och IEG Rapport 6:2008 ”Slänter och bankar”. Utöver omfattning på utredning, finns i ovan nämnda rapporter olika gränsvärden (säkerhetsfaktorer) framtagna för olika typer av markanvändning och för olika detaljeringsgrad på utredningen.

Implementeringskommissionen för Europastandarder inom Geotekniken, var verksam under perioden 2005 till 2011. I samband med upplösningen av kommissionen överfördes förvaltningen av IEGs dokument till SGF.

Ta del av IEG tillämpningsdokumenten på SGF:s webbplats.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen