På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Transporter och farligt gods

Farligt gods transporteras på väg och järnväg men också på båt och med  flyg. Vid planering av markanvändning invid transportleder är det vanligt att risker som uppkommer genom transport av farligt gods behöver beaktas. Transporter kan även medföra andra risker för hälsa och säkerhet som måste beaktas i den fysiska planeringen.

Det finns idag inga generella nationella riktvärden som slår fast vilka risker eller skyddsavstånd som kan vara tolerabla i samband med planering av markanvändning i närheten av trafikleder för farligt gods på vägnätet. Flera länsstyrelser har tagit fram länsvisa statliga rekommendationer för hur den kommunala planeringen bör förhålla sig till risker från transporter med farligt gods. Bland annat har de tre storstadslänsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län tagit fram en gemensam riskpolicy för transporter av farligt gods på väg- och järnväg. Många andra länsstyrelser och även vissa kommuner har egna vägledningar, underlag och policys för hur transporter av farligt gods ska hanteras i den fysiska planeringen.

Läs rapporten Riskpolicy för detaljplaneprocessen på länsstyrelsernas webbplats.

För transporter av farligt gods på järnväg anger Banverket (numera Trafikverket) och Räddningsverket (numera MSB) i rapporten ”Säkra järnvägstransporter av farligt gods” att det bör finnas en bebyggelsefri zon på minst 30 meter från mittlinjen av ett järnvägsspår och en riskhanteringszon på upp till 150 meter från mittlinjen av ett järnvägsspår.

Läs rapporten Säkra järnvägstransporter på trafikverkets webbplats.

Det är inte ovanligt att det i riskanalyser av transporter av farligt gods, görs jämförelser mellan beräknade sannolikheter och konsekvenser och de toleranskriterier som föreslås i Räddningsverkets forskningsrapport ”Värdering av risk”. Dessa kriterier kan vara ett stöd för att bedöma riskerna i samband med transporter av farligt gods.

Läs rapporten Värdering av risk på MSB:s webbplats.

SKR har tagit fram rapporten ”Transporter av farligt gods – Handbok för kommunernas planering”, som också kan vara ett stöd för kommunen i samband med fysisk planering i anslutning till transportleder för farligt gods.

Läs rapporten Transporter av farligt gods - Handbok för kommunernas planering på SKR:s webbplats.

I rapporten ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” ger Trafikverket sin syn på hur infrastruktur behöver hanteras i den fysiska planeringen. Skriften tillhandahåller underlag för transportsystemets behov och krav som behöver tillgodoses inom den fysiska planeringen för att det ska vara möjligt att klara drift, underhåll och utveckling av anläggningarna. Den tillhandahåller även Trafikverkets ställningstaganden gällande hur den fysiska planeringen bör interagera med transportsystemet för att långsiktigt säkerställa en utveckling i enlighet med de transportpolitiska målen samt övriga nationella mål med bäring på transportsystemet.

Läs rapporten Transportsystemet i samhällsplaneringen på Trafikverkets webbplats.

Transporter bidrar också till buller och luftföroreningar i tätorten.

Här du kan läsa mer om buller

Här kan du läsa mer om luftkvalitet

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej