På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller, stomljud och vibrationer

Granskad:

I urbana områden och i närheten av större trafikleder, flygplatser eller industri, är det vanligt att frågor om olägenheter från buller aktualiseras. I översiktsplanen är det bra att uppmärksamma områden där bullersituationen kan behöva utredas vidare vid kommande lovprövning och planläggning. Vid detaljplanläggning i bullerutsatta områden krävs ofta särskilda bullerutredningar för att bestämma lämplig utformning av bebyggelsen, eventuellt behov av skyddsåtgärder, eller om området över huvud taget är lämpligt för bebyggelse.

Regler för buller finns i lagar och förordningar

Regler om buller finns i plan- och bygglagen, i miljöbalken och i förordningar. För olika bullerkällor finns också olika riktvärden avseende bullernivåer vid bostadsbyggnader. Nya regler för omgivningsbuller trädde i kraft under 2015 och 2016.

Till miljöbalken finns det en förordning med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är uppfyllt vid planläggning samt i ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. Förordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas vid förhöjda bullervärden.

Det finns också en miljökvalitetsnorm för omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen för buller är en norm som klassificeras som en så kallad ”övrig norm”, utifrån miljöbalkens 5 kapitel, 2 §, 4 punkt. I förordning (2004:675) om omgivningsbuller skriver Regeringen ”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”.

Ytterligare regler om buller finns i vissa föreskrifter och allmänna råd meddelade av centrala myndigheter såsom t.ex. dåvarande Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:140) om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler), Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:16) om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon, Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus, osv. Uppräkningen är inte uttömmande.

Vägledningar och annat underlag om buller

För industribuller och annat verksamhetsbuller har Boverket tagit fram en vägledning för planläggning och bygglovsprövning av bostäder (2015:21). Vägledningen kan även analogt tillämpas vid planläggning och bygglovsprövning av skolor, förskolor och vårdlokaler. Vägledningen innehåller rekommenderande värden för bullerexponering vid planläggning, förhandsbesked och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller.

Vägledning om industribuller

På PBL kunskapsbanken finns ett tema som hanterar buller vid detaljplanläggning och innehåller bland annat vägledning om hur förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör hanteras utifrån PBL.

Regler och riktvärden för buller

Nationella och lokala underlag som är relevanta för den kommunala planeringen är de bullerkartläggningar och åtgärdsprogram som görs enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Kartläggning av buller görs vart femte år i större tätorter (med mer än 100 000 invånare) och vid större vägar, järnvägar och flygplatser. Resultaten är underlag för åtgärdsprogram vilka fastställs av kommunfullmäktige för större tätorter och av Trafikverket för transportinfrastruktur. Naturvårdsverket har ett uppdrag att samordna flera myndigheters arbete med omgivningsbuller.

Stomljud

I byggnader som står på fast morän och berg kan vibrationer från väg- och spårfordon överföras som vibrationer via berg och mark till byggnader och uppträda som stomljud. Stomljud kan även uppstå vid bebyggelse ovanför tunnlar.

Inga nationella riktvärden eller beräkningsmetod för stomljud

Inga nationella riktvärden eller beräkningsmetoder finns för stomljud i Sverige. Hänsyn måste dock tas till buller även från stomljud vid behov. Även om det saknas antagna riktvärden för stomljud, har projektspecifika riktvärden och även riktvärden framtagna av kommuner tillämpats. Det ska även tilläggas att beräkning av stomljud innebär svårigheter och att en officiell nationell metod för att beräkna stomljud saknas. Därför bör man arbeta med viss säkerhetsmarginal vid dimensionering och komplettera med mätningar.

Den Nationella bullersamordningen har tagit fram en rapport som beskriver riktvärden för stomljud vid spår- och vägburen trafik. I en gemensam kommentar till rapporten ger en projektgrupp bestående av representanter från de inblandade myndigheterna sin syn på hur föreslagna riktvärden i rapporten bör användas. I den anges som lämpligt riktvärde 35 dBA LMax, uttryckt med tidsvägning FAST. Rapporten heter "Stomljud beskrivning och genomgång av riktvärden för spår- och vägburen trafik" och finns inte längre tillgänglig på Naturvårdsverkets webbplats. Om du är intresserad av rapporten behöver du kontakta Naturvårdsverket.

Vibrationer

I närheten av till exempel väg och järnväg kan vibrationer från trafiken utgöra en olägenhet för boende och de som vistas i lokaler intill transportlederna. Vid planering av områden invid större transportleder kan det krävas att vibrationer utreds i samband med detaljplanläggning och lovgivning. Det kan dock vara svårt att klarlägga vilka vibrationer som kommer uppstå.

Vibrationerna är bl.a. beroende av markförhållandena och husets grundläggning och konstruktion. I leriga jordar sprider sig vibrationerna längre än i sandiga jordar eller i berggrund. Högt upp i höga byggnader är vibrationerna oftast större än långt ner i låga byggnader.

Det behöver dock klarläggas redan i detaljplaneskedet att marken är lämpad för ändamålet med hänsyn till vibrationer. Det kan dessutom vara svårt att åtgärda problem med vibrationer i efterhand.

Riktvärden och underlag för vibrationer

För vibrationer finns Svensk Standard SS 460 48 61, Vibrationer och stöt. Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader.

Naturvårdsverket har fått uppdraget att samordna flera myndigheters arbete med omgivningsbuller. I detta arbete hanteras även vibrationer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen