På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunexempel: Farligt gods flyttas från Tumba

Exemplet Botkyrka lyfts fram för att visa hur kommunen med långsiktigt, strategiskt arbete på översiktsplanenivå arbetat för att flytta farligt godstrafik bort från Tumba centrum, för att skapa en bättre miljö och på sikt möjliggöra för fler bostäder. Nu har kommunen ansökt till länsstyrelsen om att farligt godstrafiken ska ta en annan väg, Södertäljevägen, där det finns betydligt färre bostäder och annan bebyggelse inom riskavstånd längs vägen. Vägstandarden på den vägen är också bättre.

Rakt genom Vårsta och Tumba går en primärled för farligt gods. Lastbilar och tankbilar kommer från hamnarna i Nynäshamn och ska ta sig ut till E4:an. Fram tills nu har farligt godstrafiken gått via Dalvägen, som går tvärs igenom Tumba centrum. Nu vill kommunen ändra på det. Längs vägen finns bostäder, skolor, och småindustrier. Dessutom har kommunen planer på att bygga fler bostäder här i framtiden. Botkyrka kommun har målmedvetet arbetat för att få bort farligt godstrafiken från Dalvägen. Nu har man lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om att last- och tankbilarna ska fortsätta förbi Vårsta, och ta Södertäljevägen hela vägen ut till E4:an istället.

Illustration över var farligt gods genom Botkyrka. Karta: Botkyrka kommun
Farligt godstrafiken i dag går tvärs igenom Botkyrka och Tumba centrum, på gulmarkerade Dalvägen. Karta: Botkyrka kommun

Farligt gods rakt igenom stadsdelarna

Charlotte Richardsson, planchef i Botkyrka kommun.  Foto: Örjan Lindbeck
Charlotte Richardsson, planchef i Botkyrka kommun, säger att det är ett uttalat mål i översiktsplanen att flytta den primära farligt godsleden bort från Tumba centrum. Foto: Örjan Lindbeck

Charlotte Rickardsson, planchef i Botkyrka kommun berättar:
– Farligt godstrafiken kommer främst från hamnarna i Nynäshamn och går sen via Dalvägen, väg 226, rakt genom samhällena Vårsta och Tumba, innan den så småningom kommer ut på E4:an. Dalvägen är en besvärlig sträcka med en rad signalreglerade korsningar med många gående och cyklister. Den är en primär farligt godsled, men den går rakt igenom centrala stadsdelar, där det rör sig mycket folk, speciellt i rusningstrafik, det är en hårt belastad väg. Det är önskvärt att få bort farligt godstrafiken från Dalvägen, vi lämnade in en ansökan till länsstyrelsen 22 december 2016, säger Charlotte Rickardsson.

Mindre riskfylld sträcka

Arbetet med att få bort farligt godstrafiken har länge funnits med i kommunens långsiktiga arbete. I översiktsplanen från år 2014 för Botkyrka kommun är det ett uttalat mål att få tankbilarna och lastbilarna att fortsätta på Södertäljevägen, väg 225, i stället för att ta vägen genom Vårsta och Tumba:

– Det är ett uttalat mål i översiktsplanen att flytta den primära farligt godsleden, så att farligt gods- trafiken tar en annan väg ut till E4:an. Vi vill flytta trafiken till väg 225, det bor inte lika mycket folk längs den vägen, och det är inte lika mycket trafik på Södertäljevägen, så det är en mindre riskfylld sträcka för de här transporterna, säger Charlotte Richardsson.

Illustration över flytt av farligt gods. Karta: Botkyrka kommun
Farligt gods-flytt till gulmarkerade Södertäljevägen, väg 225, och ut på E4:an strax norr om Södertälje. Karta: Botkyrka kommun

Strategin klar

I översiktsplanen från år 2014 för Botkyrka kommun stakas strategin ut, så här skriver kommunen:
"Vi anser att Dalvägen inte längre bör vara en primärled för transport av farligt gods, och att Dalvägens karaktär ska förändras till att bli en stadsgata med lägre hastigheter och fler övergångsställen. Och vidare att kommunen vill ge möjlighet att vidareutveckla den kreativa företagsmiljön och eventuellt komplettera med bostäder och mer handel."

FAKTA: Botkyrka kommuns översiktsplan

Fler bostäder kan byggas

I samband med kommunfullmäktiges beslut att anta översiktsplanen, fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att ändra primärled för farligt gods från Dalvägen och Hågelbyvägen till Södertäljevägen västerut från Vårsta.

Charlotte Rickardsson berättar om den utveckling i kommunen som hon ser framför sig om farligt godstrafiken flyttas:
-Det finns utvecklingspotential i Vårsta och Tumba. Längs Dalvägen finns äldre villabebyggelse och småindustri, i områdena runt omkring kan man få in mer bostäder, jag ser flera nya detaljplaner på gång, säger Charlotte Rickardsson.

De flesta transporterna försvinner

Men farligt godstrafiken kommer inte att försvinna helt från Dalvägen. Ansökan till länsstyrelsen gäller att omvandla Dalvägen från primär till sekundär transportled för farligt gods, men det innebär en stor förändring. På sekundära farligt godsleder kör bara trafik som ska in i området. All annan farligt godstrafik kör på primära farligt godsleder. De stora volymerna farligt gods ska vidare ut på E4:an, och kommer att köra söder om Botkyrka ut mot Södertälje.

Förvandla Dalvägen till stadsgata

Charlotte Rickardsson berättar om planerna för Dalvägen:
– Det blir bara de transporter som ska till bensinmackar i området som kommer att köra på Dalvägen, de allra flesta transporterna kommer att gå via Södertäljevägen. Det är statliga vägar, Trafikverket ser positivt på en sådan här förändring. Det innebär att trafiken minskar, och att man kommer att kunna röra sig till fots utmed Dalvägen. Det ska också bli möjligt att cykla längs Dalvägen till pendeltåget i Tumba. Vi bygger redan nu gång- och cykelvägar längs Dalvägen. Målet är att förvandla Dalvägen till en riktig gata i stället för en trafikled, och plantera trädrader längs gatan, säger Charlotte Richardsson.

Farligt gods ska köras på de bästa vägarna

Lars Olson som är planeringschef i Botkyrka kommun, och har varit med om framtagandet av översiktsplanen för kommunen, kompletterar bilden: – Det blir alltmer tung trafik genom kommunen från Nynäshamn. Det är viktigt att inte belasta ett dåligt vägsystem med alla farligt godstransporter, utan det är nödvändigt att få bort den trafiken från Dalvägen. Det blir en stor förändring att Dalvägen ändras från primär transportled av farligt gods, till sekundärled. Men en ändring av klassningen innebär ju inte att det går att bara sätta igång och bygga hejvilt, men det innebär vissa skillnader. För fasadutformning och för brandsäkerhetsregler blir det lättnader när vägen klassas om, men skyddsavstånd mellan nybyggnad och gata krävs både för primära och sekundära transportleder. Men det viktigaste är att riskabel trafik ska gå på de bästa vägarna, säger Lars Olson.

FAKTA: Botkyrka kommuns ansökan hos länsstyrelsen
FAKTA: Trafikverkets bedömning av väg 226, Dalvägen
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej