Höghus krymptes i Mark- och miljööverdomstolen

När ett 140 meter högt bostadshus ska placeras bara 700 meter från kraftvärmeanläggningen Värtaverket i Norra Djurgårdsstaden, överklagas detaljplanen av bland andra energibolaget Fortum, som driver Värtaverket.

Fortum menar att eftersom de översta våningarna i det planerade höghuset riskerar att träffas av en rökgasplym från Värtaverkets skorsten, så kan rökgasplymen leda till klagomål från höghusinvånarna. Och om röken från Värtaverket är störande för de boende, kan detta i förlängningen tvinga fram begränsningar i verksamheten för Fortums kraftvärmeanläggning. Detaljplanen överklagades ända upp till Mark- och miljööverdomstolen, av bland andra Fortum.

Stockholms stad påbörjade 2009 planarbetet för den del av Hjorthagen där det finns två gasklockor av plåt. Den ena, gasklocka 4, byggdes 1932. Den rivs och ska ersättas av ett högt bostadshus. Den andra, gasklocka, 3 byggd 1912, ska få ett nytt innehåll: 2000 kvadratmeter kultur. Innan detaljplanen till slut blev klar och vann laga kraft 2016-06-16, hade den överklagats hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD.

Planärendet påbörjades av kommunen före 2 maj 2011

Eftersom planärendet påbörjades av kommunen före den 2 maj 2011 ska på grund av övergångsbestämmelserna till nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL, den numera upphävda äldre plan och bygglagen (1987:10), ÄPBL, tillämpas.

Högt hus.  Illustration Oscar Properties/Herzog de Meuron
Det höga bostadshuset som ska ersätta den ena av stålgasklockorna i Hjorthagen. Husets höjd sänks från 140 meter till 90 meter. Illustration: Oscar Properties / Herzog de Meuron

Bostadshus granne med industri- och hamnområde

Den nya stadsdelen som håller på att växa fram i det tidigare industri- och hamnområdet får namnet Norra Djurgårdsstaden, och är ett av Stockholms allra största stadsutvecklingsområden. När allt är klart runt år 2025 kommer det att finnas omkring 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. Detaljplanen för de två gasklockorna som kallas gasklocka 3 och 4 är ett exempel på ett detaljplanearbete med komplikationer, när bostäder ska byggas mitt i industri- och hamnområden, och på hur konflikter kan uppstå mellan tänkta nya bostäder och pågående befintlig verksamhet i närheten. Ta del av plankarta och planbeskrivning för Gasklocka 3 och 4 under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Högt hus

Från början var det tänkt att det nya bostadshuset skulle bli 170 meter högt. Just att bostadshuset skulle bli så högt ledde till en rad överklaganden. Under processens gång har hushöjden sänkts flera gånger, först till 140 meter, och till sist till 90 meter. Gasklocka 4, som rivs och ersätts med ett bostadshus, är 90 meter hög, och enligt den ändrade och till sist lagakraftvunna detaljplanen kommer det nya höghuset att bli just så högt som den gamla gasklockan. När detaljplanen först antogs av kommunfullmäktige i Stockholm 7 april 2014 § 23 var högsta tillåtna hushöjd 140 meter.

Detaljplanen överklagades då till länsstyrelsen, som avslog samtliga överklaganden. Överklaganden hade kommit in från bland andra Djurgårdens hembygdsförening, Förbundet för EKO-parken, Föreningen för Gustavianska parken, och också från Fortum Värme AB.

Överklagande till länsstyrelsen

Detaljplaneöverklagandena till länsstyrelsen gällde att man ansåg att den gamla industrimiljön skulle förstöras och att en viktig symbolbyggnad för samhällsutvecklingen skulle försvinna, och också att rivningen av gasklockan utgör en påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och Kungliga nationalstadsparken, som ligger strax väster om planområdet.

Fortums överklagande däremot, gällde att man befarade att de som skulle bo i det höga huset nära kraftvärmeverket skulle kunna känna sig drabbade av luftföroreningar i rökplymen från Värtaverkets skorsten.

Påtaglig risk för framtida inskränkningar av fjärrvärmeproduktionen

Framtida klagomål från de boende i det nya höghuset skulle därmed kunna medföra inskränkningar i Fortums framtida fjärrvärmeproduktion för hela Stockholms stad.

Fortum ansåg att "Detaljplanens underlag är bristfälligt avseende de miljö- och hälsorisker som detaljplanens genomförande kommer att medföra, samt för de avvägningar som gjorts." Fortum ansåg vidare att "Genom den valda utformningen av den nya bostadsbyggnaden har en felaktig avvägning mellan såväl allmänna som enskilda intressen gjorts."

Fjärrvärmeförsörjning – stort allmänt intresse för stockholmarna

Fortum underströk Värtaverkets centrala betydelse för Stockholms fjärrvärmeförsörjning, och att utbyggnad pågick av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan. Man framhöll att värmeverket utgör både ett allmänt intresse - för Stockholms fjärrvärmeförsörjning, och också ett enskilt intresse- för Fortum, att driva sin verksamhet. Man anförde det faktum att Värtaverket har sina två skorstenar bara cirka 700 meter sydost om gasklocka 4. Enligt beräkning som Fortum låtit göra träffas den övre delen av byggnaden av en rökplym 175 gånger per år. Enligt samma beräkning kommer byggnader högre än 100-125 meter att tidvis träffas av synliga rökplymer. Övre delen av byggnaden drabbas också av höga nivåer av buller.

Rökplym mot bostadshusets fasad

Fortum tog upp att det i den miljömedicinska rapporten anges att risken att drabbas av besvär för personer med känsliga luftrör ökar med 60 % de dagar en rökplym från Värtaverken träffar bostadstornet. Fortum tar också upp att även om Värtaverkens utsläpp av kvävedioxid är mycket låga är det mycket olämplig att utsätta människor för denna typ av exponering i onödan. Rökemission kan medföra psykologiska "miljöstressorer", luftföroreningarna kan medföra marginellt ökad dödlighet, lukten kan upplevas som starkt irriterande.

Länsstyrelsen på kommunens linje: överklagandena avslås

Vidare konstaterar Fortum: För det fall att planen genomförs och ett bostadshus med den planerade höjden uppförs finns risk för att negativa konsekvenser uppstår för Fortum. Rökgasplym och illaluktande ventilationsgas från Värtaverkens skorstenar riskerar att uppfattas som olägenhet enligt miljöbalken för de boende. Detta kan leda till klagomål och i längden försvåra utvecklingen av verksamheten i och kring Värtaverken.

Länsstyrelsen avslår dock samtliga överklaganden, och säger att varken när det gäller de allmänna intressen som bevakas av länsstyrelsen, eller när det gäller de enskilda intressen har det framkommit något som medför att planen bör upphävas. (Länsstyrelsen Stockholm 2014-10-13 dnr 4031-18397-14)

Överklagande till mark- och miljödomstolen

Fortum, tre organisationer som arbetar för att bevara Djurgården och Nationalstadsparken, och tre privatpersoner överklagade vidare till Mark- och Miljödomstolen.

I denna instans får de klagande delvis rätt i sin kritik av det tänkta nya höga bostadshuset. Mark- och miljödomstolen gör en annan bedömning än länsstyrelsen och upphäver detaljplanen 2015-06-17. Skälen för upphävandet handlar dels om kulturmiljön, och dels om den så kallade rökgasplymen. (MMD Nacka 2015-06-17 mål nr P 6304-14)

Riksintresse skadas

Domstolen anser att "bostadstornet" påtagligt kommer att skada det riksintresse för kulturmiljön som Nationalstadsparken representerar. Eftersom byggnaden kommer att sticka upp högt över den trädrad som är tänkt att skärma av det nya bostadsområdet från Nationalstadsparken, kommer den att "synas påtagligt" från vissa delar av den intilliggande Nationalstadsparken, och dessutom kommer den att synas på långt håll över hela Stockholm.

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen

Angående rökgasplymen och Fortums verksamhet säger domstolen att "vid utformningen av detaljplanen har inte skälig hänsyn tagits till den verksamhet som Fortum bedriver vid Värtaverket". Vid Värtaverket produceras fjärrvärme och elektricitet, och domstolen säger att Värtaverkets betydelse för hela Stockholm är stor. Fortum har tillstånd att bedriva verksamhet. Men under vissa förutsättningar kan ett sådant tillstånd återkallas.

Hänvisar till miljöbalken

Domstolen hänvisar till Miljöbalken och skriver: "Risken för att Fortums verksamhet ger upphov till återkommande klagomål från boende i den planerade byggnaden är reell. Det går inte heller att, från verksamhetsutövarens perspektiv, bortse från risken att det reses krav på omprövning av verksamheten med stöd av 24 kap 5§ första stycket p 6." Vilket från verksamhetsutövarens perspektiv blir en svår komplikation att hantera när bostäder uppförs nära befintlig industriverksamhet.

Miljöbalk (1998:808) 24 kap 5 §

VR-bild över framtida byggnad. Illustration: Oscar Properties/Herzog de Meuron
De båda gasklockorna i tegel, till höger i bild, ritades av arkitekt Ferdinand Boberg 1893. Dessa två gasklockor kommer att bevaras. Här fanns också två gasklockor av plåt, tänkt nytt bostadshus ersätter den ena av dessa plåtglasklockor. Den andra plåtgasklockans fasadraster i metall bevaras och ska användas för kulturändamål. Illustration: Oscar Properties / Herzog de Meuron

Påverkar människors hälsa

Mark- och miljödomstolen säger också att "Rökgasplymen kommer att påverka ett stort antal människor boende i den planerade byggnaden. Rökgasplymen utgör tveklöst en sådan störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människors hälsa menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig (jfr 9 kap 3 § miljöbalken)".

Miljöbalk (1998:808) 9 kap 3 §

Negativa konsekvenser skulle kunna undvikas

Mark- och miljödomstolen avslutar med att slå fast att "Beslutet att anta detaljplanen inte ligger inom ramen för det handlingsutrymme som de materiella reglerna ger kommunen. Beslutet att anta detaljplanen ska därför upphävas." Man säger också att negativa konsekvenser för miljön och för Fortums verksamhet hade kunnat undvikas om detaljplanen istället utformas på annat sätt, genom att byggnadens höjd och våningsantal begränsas.

Överklagas till Mark- och miljööverdomstolen

Stockholms stad överklagar nu Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen, för att få sin sak prövad i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det höga bostadstornet kommer att kunna ses från stora delar av Stockholm och Lidingö, och medföra att stadssiluetten ändras, särskilt vid mörker då byggnaden blir mer synlig genom ljus från bostadsfönstren. Man konstaterar också att gasklockan i sig har ett högt kulturvärde som en betydelsefull årsring i gasverksområdets industrimiljö. (MÖD 2016-06-16 mål nr P 5979-15)

Inte påtaglig skada på riksintresset

Men att genom plan- och bygglagstiftningen, mot kommunens vilja, tvinga fram ett bevarande av Gasklocka 4, vilket kan leda till stora kostnader för fastighetsägaren är enligt MÖD inte förenligt med planmonopolet.

När det gäller påverkan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, konstaterar domstolen att kulturvärdena inom gasverksområdets industrimiljö kommer att minska, eftersom planens genomförande kräver rivning av Gasklocka 4. MÖD delar underinstansernas bedömning att detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Rökgasplymen och olägenhet

Domstolen säger också att det är ostridigt att en rökgasplym från Fortums verksamhet kan komma att nå det planerade höghuset. Domstolen konstaterar att miljökvalitetsnormerna avseende kvävedioxid, partiklar eller svaveldioxid inte överskrids. Men även om det inte finns risk att normerna överskrids kan dock Fortum drabbas av inskränkningar i sin verksamhet om rökplymen når höghuset och olägenheter uppstår till följd av detta. Enskilda personer kan uppleva besvär från luftvägarna vid de tillfällen röken från Värtaverken träffar det planerade höghuset.

Av den miljömedicinska utredningen, som refereras i domslutet, framgår att man kan finna en marginellt ökad dödlighet för de 500 personer som träffas av rökplymen, det vill säga den övre tredjedelen av huset. Ökad risk för träff föreligger från 100 meter över mark och uppåt.

Inskränkningar i verksamheten

MÖD bedömer att rökgasplymen genom luftföroreningar och lukt, kan komma att utgöra en sådan olägenhet som anges i 9 kap 3 § miljöbalken. Det är då möjligt att Fortum kan komma att drabbas av inskränkningar i sin verksamhet.

En avvägning ska göras mellan Fortums intresse av att fortsätta sin verksamhet utan att riskera att drabbas av inskränkningar, och kommunens intresse av att få bygga ett bostadshus med en byggnadshöjd på +160,5 meter över nollplan.

FAKTA Höjdangivelser i domar och på detaljplaner

Hög byggnadshöjd inte allmänt intresse

Energiproduktionen är inte enbart ett enskilt intresse, utan tillgodoser i hög grad ett allmänt intresse. Domstolen säger vidare att det inte i målet framkommit att det föreligger ett allmänt intresse av att huset ska ha en byggnadshöjd på +160,5 meter. Vid den avvägning som ska ske mellan Fortums intresse att fortsätta driva sin verksamhet och intresset av att kunna bygga ett bostadshus med angiven höjd finner MÖD att detaljplanen strider mot bestämmelsen i 5 kap 2 § första stycket ÄPBL.

Plan- och bygglag (1987:10) 5 kap 2 §

Huset sänks, och detaljplanen går igenom

Kommunen har medgett att MÖD ändrar planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd till +110 meter över nollplanet, vilket Fortum accepterar. Genomförda beräkningar visar att risken för att en byggnad ska träffas av rökgasplymen från Värtaverket är betydligt lägre för en byggnad med en högsta byggnadshöjd om +110 meter över nollplanet. Med stöd av 13 kap 8 § ÄPBL beslutar MÖD att detaljplanen ska ändras.

Plan- och bygglag (1987:10) 13 kap 8 §

Sammanfattning av MÖD-dom

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej