Kommunexempel: Kommunen och länsstyrelsen samråder kring Frihamnen

Här beskrivs kommunens och länsstyrelsens samråd kring planarbetet med Frihamnen.

Månadsmöten

När nya detaljplaner tas fram i Göteborg, informeras länsstyrelsen löpande om planarbetet. Länsstyrelsen har regelbundna möten, en gång i månaden, med stadsbyggnadskontoret, där runt femton olika planer föredras varje gång. Arkitekt Inger Bergström från stadsbyggnadskontorets planavdelning har varit ordförande för de här mötena, så kallade länsarkitektmöten.

Alla planer tas upp

-Alla detaljplaner som är under arbete tas upp en eller flera gånger, och föredras av planarkitekterna från stadsbyggnadskontoret. Med på mötena är också representanter från länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet. Främst tittar länsstyrelsen så att riksintressena, miljöbalksfrågorna, och också hälso-, risk- och säkerhetsfrågorna har beaktats i de nya detaljplanerna, säger Inger Bergström.

Klimatförändringarna påverkar planeringen

Frågan om kommunala handlingsplaner och beredskap inför klimatförändringar aktualiseras också på dessa möten: -I Göteborg ligger man långt framme med en genomarbetad vattenstrategi för hela staden, med en så kallad skyfallsmodell, där man ser hur vattnet breder ut sig bland annat vid så kallade hundraårsregn. Man har också tittat på olika scenarier för höga havsvattennivåer, och översvämningsrisker. Havsnivåerna stiger mest under vinterhalvåret, och regnen kommer på sommaren, så det är mycket osannolikt att havshöjningarna och regnen kommer samtidigt, säger Inger Bergström.

Stora översvämningsrisker

Höjdskillnaderna mellan stadsdelarna i Göteborg är stora: -Göteborg har vi trånga dalgångar och höga berg, Göteborgs gamla innerstad ligger lågt och riskerar att svämmas över, det är ju inte bara de nybyggda husen som måste översvämningssäkras. Vattenstrategin är ett viktigt redskap för all planering i hela stan, säger Inger Bergström. Hon vill gärna uppmuntra mindre kommuner att arbeta med frågan: -Småkommunerna måste jobba likadant, utifrån sina lokala förutsättningar, och ta fram en strategi för hur de ska klara höga vattennivåer, och klara sina viktiga samhällsfunktioner som el- och telecentraler och sjukhus när vattennivåerna stiger. En sådan strategi saknas på många håll ute i landet, säger Inger Bergström.

Länsstyrelsen med från början

Patrik Jansson, med ansvar för riskhänsyn vid fysisk planering på samhällsavdelningen på länsstyrelsen i Västra Götaland berättar om sin och länsstyrelsens roll: -När vi på mötena får information om detaljplaneprojekten från stadsbyggnadskontorets planhandläggare, tittar vi bland annat på hur riskfrågorna hanteras. Vi kan informera om att fördjupade utredningar ska tas fram, eller om att till exempel miljötillstånd behövs, säger Patrik Jansson. Inför dessa kommunsamråd hålls interna, förberedande möten på länsstyrelsen, där alla länsstyrelsens specialister från de så kallade sakenheterna på länsstyrelsen deltar.

Smidigare planprocess

Han tycker att det här arbetssättet fungerar mycket bra: -Det är ett proaktivt sätt att arbeta som fungerar väldigt bra, och ett sätt att smörja processen och göra den smidigare när nya detaljplaner tas fram. Vi lyfter också sådana frågor som vi ser saknas, och om det skulle vara så att vi ser att något fortfarande är outrett när planen är inne i granskningsskedet, så kan vi ta in planen för prövning. I sista hand kan ju också planen upphävas av länsstyrelsen efter det att den har blivit antagen, om vi skulle upptäcka allvarliga brister. Men det är ytterst ovanligt, säger Patrik Jansson.

Specialmöten

Första detaljplanen för Frihamnen har under arbetet med planen redovisats på möten med länsstyrelsen åtta gånger hittills. På grund av den komplexa planeringssituationen för det här området, har detta varit möten som enbart har handlat om Frihamnsplanen, som har diskuterats tillsammans med länsstyrelsens specialister inom olika områden. Ytterligare två möten kommer att hållas. Länsstyrelsens formella granskning av Frihamnsplanen sker under försommaren 2017.

Genomarbetad vattenpolicy

Men redan innan dess har Patrik Jansson bilden klar: -Göteborg har ju arbetat fram en strategi för hur man ska hantera översvämningar, som orsakas både av stigande vattennivåer och av extrema regn, man har tittat på riskbilden på kort, medellång och på lång sikt. Det handlar också om att man ska kunna ta sig till och från sin bostad, och att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram på gatorna även när vattennivåerna är höga, vid översvämningar och skyfall. Göteborgs stad ligger långt framme, man har jobbat länge med de här frågorna, säger Patrik Jansson, länsstyrelsen Västra Götaland.

Han tycker att detaljplanen för Frihamnen är den mest intressanta planen i Göteborg just nu, man bygger en ny stadsdel, som kommer att få 20 000 invånare, lika många invånare som hela Ystad, och med många hälso- och säkerhetsaspekter att hantera.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens tillsynsansvar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej