Kommunexempel: Farligt godstransporterna bort från innerstaden i Norrköping

I den gamla textil- och industristaden Norrköping, alldeles vid Motala Ströms utlopp i Bråviken, planeras för 2 000 nya bostäder mitt inne i stan, i gamla inre hamnen. Längs Motala ström ligger redan ett pärlband av gamla vackra och välbevarade industribyggnader, nu fortsätter man att bygga nära vattnet. I planarbetet för en ny detaljplan i inre hamnen dök säkerhetsfrågor kring två Sevesoanläggningar upp, dessutom passerar farligt godstransporter förbi mycket nära planområdet. Hur har dessa frågor hanterats i planarbetet?

Vid de gamla kajerna längs Strömmen i stadsdelen Saltängen i centrala Norrköping ligger man nu i startgroparna för att bygga en helt ny stadsdel. Alldeles intill planområdet finns industriområden, med bland annat Sevesoanläggningar, men hamnverksamheten vid kajerna flyttar därifrån år 2020.

Norrköping är Sveriges näst Seveso-tätaste kommun efter Göteborg, och två av Sevesoanläggningarna ligger i eller nära Saltängen. Den första av tre nya detaljplaner tas nu fram för området som kallas inre hamnen. Planen har varit ute på samråd sommaren 2016, och under 2017 räknar man med att ha en färdig detaljplan, efter arkeologisk utgrävning och marksanering.

Illustration över inre hamnen i Norrköping. Illustration: Norrköpings kommun
Inre hamnen, detaljplanens första etapp. Brinks förnicklingsfabrik ligger strax öster om detaljplaneområdet. På Hamnbron, väster om planområdet, kör farligt godstransporter idag. Illustration: Norrköpings kommun

Tvåtusen nya bostäder

Fredrik Wallin, stadsbyggnadskontoret i Norrköping. Foto: Norrköpings kommun
Fredrik Wallin, stadsbyggnadskontorets projektledare för detaljplanen i inre hamnen i Norrköping, berättar om byggherrarnas samarbete under projektet. Foto: Norrköpings kommun

Området kommer att innehålla 2 000 bostäder. Tanken är att gator och allmänna ytor byggs först, och att bostadsbyggandet kommer igång 2019. Detaljplanearbetet har skett i samarbete med åtta byggherrar, men marken fördelades först när planarbetet gått in i slutfasen:
– Alla byggherrarna har jobbat med projektet utan att veta vem som skulle tilldelas respektive tomt. Det har medfört att alla byggherrarna tillsammans har jobbat för att helheten skulle bli så bra som möjligt, säger Fredrik Wallin, som är stadsbyggnadskontorets projektledare för detaljplanen i inre hamnen.

Kanaler och parker

Det blir bostäder, kajer, kanaler, restauranger, butiker och parker. Bostäderna blir en blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter, ungefär hälften av varje.

En komplikation vid planarbetet är alltså att det i närheten av planområdet finns flera industrier som hanterar kemikalier, och som klassats som Sevesoanläggningar: På motsatt sida av Motala ström ligger Freudenbergs, fabriken där en Norrköpingsuppfinning, de klassiska wettexdukarna, tillverkas. Alldeles öster om planområdet finns en förnicklings- och förkromningsanläggning, Brink AB.

Kajpromenaden i den nya stadsdelen. Illustration: Koolkajen, Nyréns Arkitektkontor AB
Kajpromenaden i den nya stadsdelen. På motsatt sida av Motala ström finns bland annat wettexfabriken Freudenbergs. Illustration: Nyréns Arkitektkontor AB

Sevesoanläggningar

Båda de här anläggningarna var klassade som Sevesoanläggningar när planarbetet inleddes. Wettexfabriken ligger 300 meter söder om planområdet. I tillverkningsprocessen används koldisulfid, som är en giftig och brandfarlig vätska. Det största riskmomentet bedömdes dock inte vara själva tillverkningen, det är istället när koldisulfiden lossas från tankbil för införsel i fabriken. Kvalificerade riskbedömningar visade dock att wettex-fabriken inte utgjorde någon risk för det nya tänkta bostadsområdet. Den bedömdes ligga på så stort avstånd från planområdet att den inte skulle utgöra en riskfaktor för de nya bostäderna.

FAKTA: Seveso

Riskfaktorer: läckage och brand

Brinks, förnicklingsanläggningen, ligger bara cirka 30 meter öster om planområdesgränsen. I verksamheten hanteras bland annat vätecyanid och kromtrioxider, som båda används för ytbehandlingar i fabriken. I miljökonsekvensbeskrivningen från 2014 pekades tänkbara riskfaktorer för Brinks ut: läckage av kemikalier, vilket kan skapa giftiga gaser, eller en okontrollerad totalbrand där omgivningen kan påverkas av giftiga rökgaser. Fabriken var klassad som Sevesoanläggning på grund av hanteringen av kromtrioxid.

FAKTA: Farliga ämnen i Brink AB:s produktion i Norrköping

Norrköping sett uppifrån
Den nya stadsdelen ska byggas i gamla inre hamnen i Norrköping, på norra sidan av Motala ström. Foto: Norrköpings kommun

Omklassning - men riskerna är desamma

Bild på Henrik Selin
Henrik Selin, Civilingenjör Riskhantering, WSP, som tagit fram en kvantitativ riskbedömning av förnicklingsföretaget Brink AB. Foto: Niclas Pryts

Mitt under planarbetet kom den nya Sevesolagstiftningen, 1 juni 2015 implementerades Seveso III-direktivet i svensk lagstiftning.
-Det nya direktivet innehöll en omklassificering av kromtrioxid, som inte bedömdes som lika giftigt längre. Brinks har inte minskat mängden kemikalier, eller ändrat sin produktion, men enligt det nya Sevesodirektivet klassas de inte längre som en Sevesoanläggning. Vår riskbedömning är förstås densamma, omklassificeringen i sig påverkar inte riskbedömningen, säger Henrik Selin, civilingenjör och chef för avdelningen Brand & Risk på WSP i Linköping, som tagit fram en kvantitativ riskbedömning av förnicklingsföretaget Brink AB i början av 2017.

Låga risknivåer

-I vår värdering av risker vid transporter, och vid hantering av kemikalierna som används av Brinks förnicklings och förkromningsanläggning bedöms risknivåerna som acceptabla. Det är förhållandevis små mängder kemikalier som lagras på fabriken, och hanteringen av ämnena är begränsad. Vi skulle ha gjort samma bedömning även om Brinks fortfarande varit klassad som en Sevesoanläggning, säger Henrik Selin.

Vätecyaniden, det andra farliga ämnet som används på Brinks, hanteras i så pass små mängder att det inte omfattas av kraven i Sevesolagstiftningen. Risken att vätecyaniden ska frigöras vid en eventuell brand bedömdes också som liten, den lagras i fast form i ett specialbyggt rum inne på anläggningen.

Acceptabel risk

I WSP:s riskbedömning hamnar den beräknade individrisknivån för utsläpp av vätecyanid vid brand högt i ALARP-kurvorna alldeles nära fabriken, det gäller för en zon upp till fyrtio meter från utsläppskällan. -Detta medför att inga bostäder bör placeras närmare Brinks än fyrtio meter, säger WSP:s riskingenjör Henrik Selin.

FAKTA: ALARP-område

I planområdets östra del blir det istället vad som på detaljplanen betecknas med bokstaven R, det står för rekreation, med plats för vattensport.
-Närmaste bostadskvarter placeras åttio meter från förnicklingsanläggningen, där bedöms risknivåerna som acceptabla, enligt stadsbyggnadskontorets projektledare Fredrik Wallin.

Illustration på park och kanal
Parker och kanaler i den nya stadsdelen. Illustration: Castellum och Enter arkitekter

Bra dialog

-Vi rekommenderar också att farligt godstransporterna som ska till Brinks leds in direkt till anläggningen norrifrån, via Norra Promenaden, så att transporterna inte behöver ske på bostadsgatorna inne i det nya planområdet. I teorin skulle den nya detaljplanen kunna påverka Brinks eventuella framtida expansionsplaner, men de har haft en bra dialog med kommunen kring inre hamnen sedan flera år för att säkra sina intressen, säger Henrik Selin.

Farligt gods inne i stan

I riskutredningen påpekades också en annan sak när man utredde riskfrågorna i samband med detaljplanearbetet för inre Hamnen. Det handlar om en mycket stor riskfaktor för hela Norrköping, som uppmärksammades i samband med riskbedömningen av wettexfabriken: Transporter med farligt gods kör nu rakt genom Norrköpings innerstad, över Hamnbron och också alldeles förbi planområdet för Inre Hamnen, och vidare via Östra Promenaden, tvärs genom den gamla bebyggelsen i innerstan. Det kan vara farligt gods som ska till någon av Norrköpings Sevesoanläggningar, eller som ska vidare söderut i landet.

FAKTA: Farliga godstransporter i Norrköping

Oreglerade transporter

Idag finns ingen reglering alls av transporter av farligt gods i Norrköpings kommun. Det finns inte heller utpekade primär- eller sekundärleder för farligt gods i Norrköping. Farligt godstrafiken är helt oreglerad, och många farligt gods transporter kör rakt genom stan. -Många långväga transporter tar av från E4:an utanför Norrköping och tar en genväg genom stan. Det är ju inte alls bra att lastbilarna med farligt gods kör tvärs genom Norrköping. Men det finns en säkrare möjlighet för farligt gods. I stället för att ta en genväg tvärs igenom Norrköping kan farligt godstransporterna gå via en ringled utanför centrum söder om stan. De här transporterna är generellt sett en större riskkälla än industrianläggningarna i närheten av den nya detaljplanen, säger Henrik Selin.

Ansökan om förbud

Bild på Joar Hjertberg
Joar Hjertberg, civilingenjör och brandingenjör på Räddningstjänsten Östra Götaland. Foto: Sara Lagré

Räddningstjänsten i Östra Götaland har i flera år arbetat för att få kommunen att på övergripande nivå hantera farligt godstransporterna genom Norrköping. Brandingenjör Joar Hjertberg på räddningstjänsten berättar att Norrköpings kommun nu, i samarbete med räddningstjänsten, har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen med en begäran om förbud mot farligt gods inom Norrköpings kommun: -Vi har formulerat ansökan som ett allmänt förbud för farligt godstransporter, med vissa undantag. Det gäller att vissa vägar är undantagna från förbudet, och att transporter för på och avlastning inom kommunen tillåts, men inte genomfartstrafik, säger Joar Hjertberg.

FAKTA: Ansökan om förbud mot farligt godstransporter i innerstan i Norrköping

Ökad säkerhet

I ansökan till länsstyrelsen i Östergötland formuleras riskfrågan så här:
"Riskutredningar (...) påvisar även att transporter av farligt gods på väg inom och i närheten av Norrköpings tätort är en stor riskkälla. Riskkällan innebär begränsningar för stadsutveckling avseende bland annat byggande av nya bostäder. Riskutredningarna påvisar även att en tydligare reglering av transporterna är en av de i särklass effektivaste sökerhetshöjande åtgärderna för medborgarna inom Norrköpings kommun. Det föreslagna förbudet med undantag anses inte påverka företagen som verkar inom området i någon större utsträckning."

Strategiska överväganden som underlättar

Förbudet är ett strategiskt övervägande på övergripande nivå som underlättar kommande detaljplanearbete för bland annat inre hamnen, där minst två nya detaljplaner är på gång efter den nu aktuella detaljplanen. Med ett förbud, och utflyttad farligt godstrafik slipper man vidta kostsamma skyddsåtgärder i varje enskild detaljplan på grund av att bostäder hamnar nära farligt gods-transporter.

FAKTA: Översiktsplan Norrköping

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej