På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunexempel på riskhantering

Granskad:

För att visa hur frågor om hälsa och säkerhet, och frågor om risk för olyckor, översvämning och erosion kan hanteras i planeringsskedet har Boverket gjort nedslag i vardagsarbetet i en rad kommuner runt om i landet. Planerare, stadsarkitekter, länsstyrelser med flera berättar om sitt arbete. Fokus ligger på hur frågor om hälsa- och säkerhet behandlas på olika nivåer i kommunerna, i arbetet för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande.

Exempelsamlingen är tänkt att fungera som en illustration till frågorna som ställs i vägledningen, om varför och hur man kan hantera frågor om hälsa och säkerhet och olika typer av risker i planprocesserna, i några fall på översiktsplanenivå och i andra fall på detaljplanenivå.

Belysande exempel

Exempelsamlingen ger också en inblick i hur man resonerat i olika planeringssituationer i en rad kommuner. Detaljplanearbetet i de redovisade exemplen är inte alltid avslutat, detaljplanerna är ibland ännu inte antagna, och har inte vunnit laga kraft, men exemplen ger en bild av hur arbetet mot en färdig detaljplan kan gå till. I exemplen visas en många gånger komplex och komplicerad verklighet, och exemplen belyser också några av de avvägningar i planskedet som kan behöva göras.

Det viktiga i exemplen är de resonemang som förts om miljö, hälsa och säkerhet. Boverket tar inte ställning i sak, utan vi presenterar här en blandning av intressanta och komplexa planeringssituationer.

Exempelsamling som växer

Här följer de första kommunexemplen om hur olika typer av riskfrågor behandlas, fler kommer att läggas ut efter hand.

Gasklocka rivs och ersätts med bostadshus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Mark- och miljööverdomstolen fastställer kommunens beslut om att anta detaljplanen, med vissa ändringar.

  • Frihamnen i Göteborg. Vi får inblickar i ett detaljplanearbete där en mycket komplex planeringssituation med en rad olika riskkällor presenteras.
  • Inre hamnen i Norrköping. Hur hanteras frågor om farligt godstrafik och Sevesoanläggningar när en rad nya detaljplaner ska tas fram.
  • Ale kommun. Kan mark som är olämplig att bebygga förvandlas till lämplig? Frågor om skred och ras belyses i ett exempel från Ale kommun.
  • I Botkyrka, Tumba handlar det om flytt av en farligt godsled, något som kan möjliggöra ökat bostadsbyggande.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen