På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hälsa och säkerhet vid bygglov och förhandsbesked

 Hälso- och säkerhetsfrågor med tillhörande riskhantering kan bli aktuella vid prövning av bygglov och förhandsbesked.

Olika verksamheter kan medföra olika risker och störningar, men kan också vara känsliga för störningar från omgivningen. Det ställer krav på både byggherrar och byggnadsnämnder vid handläggning av bygglov och förhandsbesked.

Bygglov utom eller inom detaljplanelagt område

Bygglovsprövningen ser olika ut beroende på om det gäller ett område utanför detaljplan, eller inom ett detaljplanelagt område, när det gäller hanteringen av frågor om hälsa, säkerhet, risk för olyckor, erosion och översvämningar.

Bygglov inom planlagt område

De allmänna intressena i plan- och bygglagens andra kapitel, som till exempel hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion ska ha blivit slutligt avgjorda i detaljplanen och ska därför inte åter prövas i bygglovet. För bygglov, som är förenliga med detaljplanen, finns det därför inte något utrymme för byggnadsnämnden att ytterligare pröva detta i lovet. Vid prövning av bygglov inom detaljplan görs ingen lämplighetsprövning utan bygglovsprövningen ska göras mot detaljplanen och ett antal övriga bestämmelser. Byggnadsnämnden prövar om kravet på planenlighet uppfylls, det vill säga om utgångsläget och åtgärden stämmer överens med detaljplanen.

Detaljplaner gäller tills de ändras, upphävs eller ersätts. Även om planerna har blivit föråldrade och inte längre är förenliga med allmänna intressen, får kommunen inte pröva till exempel lokalisering eller lämplig markanvändning om ansökan är förenlig med detaljplanen. Det kan till exempel gälla äldre detaljplaner där förhållanden och förutsättningar ändrats efter detaljplanens antagande, eller äldre planer som enligt övergångsbestämmelser ska gälla som detaljplaner, men där de allmänna intressena inte prövats i tillräcklig omfattning.

Byggnadsnämnden måste bevilja bygglov som är planenliga och där byggnadsverk placeras och utformas så att de uppfyller vissa krav. Det finns dock många äldre planer där förutsättningarna har ändrats eller där ny kunskap har framkommit som gör att kommunen är medveten om att det som planen medger inte är lämpligt med exempelvis hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Om nämnden då får in en planenlig ansökan om lov eller en ansökan om förhandsbesked kan byggnadsnämnden besluta om anstånd med att avgöra ärendet under förutsättning att det finns ett påbörjat planarbete. Planarbetet kan avse en ny plan eller en ändring eller ett upphävande av den befintliga planen. Avslutas inte planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom intill byggnadsnämnden ska ärendet om lov eller förhandsbesked dock genast avgöras.

Det går inte att ge något entydigt svar på vad som avses med uttrycket att ”påbörja planarbetet”. Oftast finns det protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, men om sådana inte finns bör det krävas att nämnden kan peka på någon konkret åtgärd som har vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande. Beslut om att påbörja planarbete bör kunna fattas vid samma tillfälle som beslut om anstånd (jfr prop. 1985/86:1 sid. 734).

Om byggnadsnämnden meddelar ett anståndsbeslut har man skapat en tidsfrist på två år som gör att lovärendet inte behöver avgöras förrän planarbetet avslutats. Det krävs inte att planärendet har vunnit laga kraft inom tidsfristen, det vill säga eventuell överklagandetid för planärendet räknas inte in, utan planarbetet anses avslutat när kommunen antar planen.

Det är dock byggnadsnämnden själv som har rätt att avgöra om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked ska vilandeförklaras på detta sätt. Vid nämndens prövning av en ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område måste nämnden, för det fall nämnden inte väljer att vilandeförklara ansökan på det sätt som angetts ovan, bevilja bygglov om ansökan uppfyller kraven för prövning av bygglov inom detaljplan.

Läs mer om anstånd av lov och förhandsbesked här

Bygglov och förhandsbesked utanför planlagt område

Vid nybyggnad utanför detaljplan ska en lämplighetsprövning göras. Det innebär att en bedömning görs om platsen är lämplig att bebygga med det som ansökan gäller. Om det finns områdesbestämmelser ska åtgärden även följa dessa. Det kan även behöva göras en prövning om lokaliseringen innebär att platsen behöver planläggas med detaljplan för att platsens lämplighet ska kunna bedömas.

Läs mer om krav på detaljplan här

Prövningen av platsens lämplighet kan göras i ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet handlar det alltså endast om att pröva om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Ett positivt förhandsbesked innebär att åtgärden kan tillåtas på platsen och är sedan bindande vid kommande bygglovsprövning, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Vid en bygglovsprövning utanför detaljplan ska platsens lämplighet för avsedd åtgärd alltså inte prövas om det finns ett positivt förhandsbesked för åtgärden. I annat fall ska hela lämplighetsbedömningen göra i bygglovsprövningen. Det innebär att prövningen ska göras mot bestämmelserna i 2 och mot vissa av bestämmelserna i 8 kap PBL. I andra kapitlet ställs krav på att mark endast får bebyggas om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Bebyggelse ska också lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion. Bebyggelse ska också utformas och placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till skydd mot brand, trafikolyckor och andra olyckshändelser.

I PBLs andra kapitel anges de allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning och vid prövning i ärenden om lov och förhandsbesked. Den övergripande principen är att ställningstagande till mark- och vattenanvändning ska göras mot bakgrund av vad som från allmän synpunkt är en lämplig utveckling. Planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används på det lämpligaste sättet med hänsyn till dess egenskaper, läge och behov. Företräde ska ges till sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta lokaliseringen av enskilda byggnader, utan i prövningen ligger även andra anläggningar och anordningar inom ett bebyggelseområde. Andra anläggningar än byggnader som enligt plan- och byggförordningen kräver bygglov omfattas också av lämplighetsprövning (jfr prop. 1985/86:1 sid. 465).

Läs mer om lämplighetsprövning här

Bullerberäkningar

I beslut om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför områden med detaljplan ska det, om det inte bedöms vara obehövligt med hänsyn till bullersituationen, framgå beräknade värden för omgivningsbuller.

Läs mer om bullerberäkningar i lovet här

Marklov

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.

Läs mer om marklov här

Upplysa om andra tillstånd

Om åtgärden som lovansökan gäller också kräver tillstånd från eller anmälan till någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Upplysningar om tillstånd, anmälan eller dispenser ska vara relevanta för det aktuella ärendet och ska därför bara förekomma när det finns anledning till det. Det är den sökande som ansvarar för att den har nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej