Hälsa och säkerhet i översiktsplaneringen

I översiktsplaneringen har kommunen möjlighet att övergripande kartlägga och bedöma risken för hälsa, säkerhet eller, och risk för olyckor, översvämning och erosion utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunen kan utifrån kartläggningen genomföra strategiska åtgärder för att förebygga och minska konsekvenserna av de risker som identifierats. Detta ger bra förutsättningar för att hantera hälso- och säkerhetsfrågor i efterföljande planering.

På följande sidor kan du läsa om hur hälsa, säkerhet, och risk för olyckor, översvämning och erosion kan hanteras i översiktsplaneringen.

Vad säger lagen

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa hur de allmänna intressen som anges i andra kapitlet PBL ska tillgodoses vid beslut om användningen av mark- och vattenområden.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 4 §

Av 2 kap. PBL framgår bland annat att bebyggelse och byggnadsverk vid planläggning ska lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 5 §

Det ska också av översiktsplanen framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 §

Under samrådet och i granskningsyttrandet vid utställningen av översiktsplanen ska länsstyrelsen bevaka att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsens granskningsyttrande har sedan betydelse för att visa om kommunen och länsstyrelsen har olika uppfattningar i de frågor som senare kan omfattas av länsstyrelsens tillsyn. Därför ska kommunen alltid redovisa granskningsyttrandet tillsammans med översiktsplanen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 10,16,20 §§

Läs mer om begreppen hälsa, säkerhet, olyckor, översvämning och erosion här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej