På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens tillsyn gällande hälsa, säkerhet och risker

Granskad: 

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att bevaka och utöva tillsyn för vissa allmänna intressen. Ett av områdena som länsstyrelsen ska bevaka är om bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

När kommunen har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om planen ska överprövas eller inte. Om länsstyrelsen vid överprövningen kommer fram till att något av de statliga intressena inte beaktats tillräckligt ska de upphäva beslutet att anta detaljplanen.

10 §
  När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att
   1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
   2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
   3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
   5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76) .

10a §
  Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt
5 kap. 10 f § om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket, får överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser. Lag (2017:424) .

Länsstyrelsens tillsyn

De statliga intressen som länsstyrelsen har tillsyn över brukar kallas länsstyrelsens ingripandegrunder. De ingripandegrunder som räknas upp är:

  • när ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses
  • om regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
  • när en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken inte följs
  • om strandskydd enligt miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser
  • om bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet, eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Få planer överprövas och upphävs

Det är en låg andel av antagna detaljplaner som överprövas av länsstyrelsen, mellan 1-3 procent årligen. Av de detaljplaner som överprövas så upphävs slutligen bara en del. Den vanligaste orsaken till överprövning och upphävande av länsstyrelsen är att en bebyggelse anses bli olämplig med hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Läs mer om statistik kring länsstyrelsens tillsyn av detaljplaner här

Länsstyrelsen ska medverka i planprocessen

Genom länsstyrelsens medverkan i planprocessen är det meningen att de frågor som länsstyrelsen särskilt ska bevaka, ska uppmärksammas tidigt, så att det är möjligt för kommunen att beakta länsstyrelsens synpunkter. Redan vid den kommunala översiktsplaneringen har länsstyrelsen till uppgift att verka för att frågor om hälsa och säkerhet beaktas. Dialogen mellan stat och kommun om dessa intressen utvecklas vid detaljplaneringen och sker både under samrådet och under granskningen. I länsstyrelsens uppgifter ingår att förmedla kunskaper och underlag för de bedömningar om allmänna intressen, inklusive säkerhets- och riskfaktorer, som kommunerna skall göra i sin planering. Länsstyrelsens underlag bygger till stor del på information och uppgifter från de centrala verk som har uppgifter och ansvar som berör till exempel översvämningsfrågor, ras- och skredfrågor och övriga riskfrågor med koppling till fysisk planering och beslut enligt plan- och bygglagen. I granskningsskedet ska länsstyrelsen ge ett tydligt besked till kommunen om detaljplanen är godtagbar utifrån de intressen som kan leda till ett upphävande. Kommunen ska alltså, innan planen antas, få veta om det finns en risk att länsstyrelsen kommer att ingripa mot planbeslutet (jfr prop. 2006/07:122 sid. 32).

14 §
  Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
   1. ta till vara och samordna statens intressen,
   2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
   3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
   4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. Lag (2020:76) .

22 §
  Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
   1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
   2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
   4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
   5. en bebyggelse annars blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76) .

22a §
  Under granskningstiden ska lantmäterimyndigheten yttra sig över planförslaget om myndigheten bedömer att förslaget inte är förenligt med 4 kap. 7, 18 och 18 a §§ samt 33 §
första stycket 3 och tredje stycket. Lag (2014:900) .

Läs mer om länsstyrelsens ingripande och processen för överprövning här

Hänsyn till hälsa och säkerhet

Vid länsstyrelsens prövning av kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska det ske en bedömning om en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes eller övrigas hälsa, säkerhet, och till behovet av skydd mot olyckor, översvämning eller erosion.

10 §
  När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att
   1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
   2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
   3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
   4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
   5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76) .

10a §
  Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt
5 kap. 10 f § om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket, får överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning till den fråga som beskedet avser.

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser. Lag (2017:424) .

Krav i en detaljplan som avser skydd med hänsyn till människors hälsa och säkerhet rör så betydelsefulla aspekter på bebyggelsens användning, placering och utformning att det inte enbart kan anses vara ett kommunalt intresse. Länsstyrelsen har därför som statens företrädare fått ett ansvar att bevaka detta i planprocessen, och har möjlighet att genom tillsyn överpröva och upphäva detaljplaner på denna grund. Avsikten med länsstyrelsens tillsyn i fråga om kraven på hälsa och säkerhet är att den typen av frågor blir slutligt avgjorda genom planläggningen. Syftet med länsstyrelsen ansvar att överpröva och upphäva detaljplaner, är att motverka risken för att olika myndigheter som var och en bevakar frågor om hälsa och säkerhet, ska behöva ingripa i efterhand efter planläggning och kräva ändringar i skilda avseenden när ett område redan blivit färdigbyggt och inflyttat (jfr prop. 1985/86:1 sid 340). Tanken är att dessa frågor ska redas ut och hanteras redan vid planläggningsskedet.

Länsstyrelsen måste göra en bedömning på det underlag som finns tillgängligt vid prövningen. Om länsstyrelsen vid prövningen anser att en känd riskfaktor inte är tillräckligt utredd kan länsstyrelsen komma att överpröva planen. Om kommunen vid överprövningen inte kan visa att det är sannolikt att planen inte kan antas innebära risker för människors hälsa och säkerhet så kan länsstyrelsen genom sin tillsyn slutligen upphäva planen.

Som stöd för sina bedömningar kan länsstyrelsen ha nationella och regionala riktlinjer och underlag.

Du kan läsa mer om riktlinjer och underlag här

Exempel på länsstyrelsens tillsyn

Nedan följer några referat av fall där länsstyrelsen som tillsynsmyndighet upphävt planer på grund av att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet, eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Exempel på länsstyrelsens tillsyn med hänsyn till människors hälsa ur bullersynpunkt

Länsstyrelsen Örebro län – Dnr: 402-7016-2013

Länsstyrelsen i Örebro län upphävde 2013 en detaljplan då de ansåg att den föreslagna bebyggelsen skulle bli olämplig med hänsyn till människors hälsa ur bullersynpunkt.

Syftet med planen var att möjliggöra förtätning i centralorten med bland annat skola. I planbeskrivningen framkommer det att kommunen var medveten om att det aktuella planområdet kommer att utsättas av såväl järnvägsbuller som buller från tung trafik Efter krav från Länsstyrelsen under samrådet gjordes en bullerutredning.

Länsstyrelsen påtalade under samråds- och granskningsskedet att bebyggelsen inom planområdet är utsatt för järnvägstrafikbuller samt buller från tung trafik. Med anledning av detta påpekade länsstyrelsen att bebyggelsen kan bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och att länsstyrelsen kan komma att överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Länsstyrelsen ansåg att den bullerutredning som kommunen tog fram inte var tillräcklig då den inte redovisade resultat för hela planområdet. För de områden som redovisades visade utredningen dock att de gällande riktvärdena skulle överskridas. Länsstyrelsen ansåg vidare att de planbestämmelser som fanns i planen inte var tillräckliga för att säkerställa att riktvärdena inte skulle överskridas.

Länsstyrelsen fann därför att prövningen om markens lämplighet inte är var slutgiltig och att bebyggelsen blev olämplig med hänsyn till människors hälsa. Planen upphävdes med stöd av plan- och bygglagen 11 kap 10 §.

Exempel på länsstyrelsens tillsyn med hänsyn till människors hälsa avseende möjligheterna att ordna vatten och avlopp

Länsstyrelsen i Jönköping län – Diarienummer 404-4052-2015

Länsstyrelsen i Jönköpings län upphävde 2015 en detaljplan med hänsyn till människors hälsa och säkerhet då kommunen inte kunde säkerställa människors hälsa med hänsyn till möjligheterna att ordna vatten och avlopp. Länsstyrelsen påpekade i samrådsyttrandet att en VA-utredning bör göras för att säkerställa att planområdet är lämpligt för att anordna de anläggningar som föreslås i planen.

Detaljplanen skulle möjliggöra för 23 nya tomter inom planområdet. För att säkerställa vatten och avlopp för ny bebyggelse föreslog kommunen att det skulle upprättas gemensamhetsanläggningar för hela området. Om endast delar av området exploateras skulle det uppföras lokala gemensamhetsanläggningar. Om mark utanför planområdet behövde tas i anspråk skulle det genomföras och säkerställas genom servitut. Gemensamma Va-anläggningar och pumpstation kunde byggas på allmän plats. Om det skulle byggas mer än 10 - 15 nya bostäder skulle kommunen behöva överväga att upprätta ett verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.

Kommunen införde också en bestämmelse om villkor för lov i detaljplanen att bygglov inte får ges förrän vatten- och avloppsanläggning har kommit till stånd.

Länsstyrelsen ansåg att en bedömning av markens lämplighet inte var möjlig då det saknas underlag för den VA-lösning som föreslås. Vidare har det inte utförts någon VA-utredning för platsen vilket gör det omöjligt att avgöra markens lämplighet för bostadsbebyggelse.

Sammantaget beslutade därför länsstyrelsen att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågorna ska vara kända innan planen antas och inte lösas i efterhand.

Exempel på länsstyrelsens tillsyn med hänsyn risk för erosion och översvämning

Länsstyrelsen Västra Götalands län – Diarienummer 404-36735-2015

Länsstyrelsen i Västra Götalands län upphävde 2015 en detaljplan bland annat med hänsyn till att de bestämmelser som införts på plankartan för att motverka erosionsrisk inte varit tillräckliga och på grund av risken för översvämning. Planen hävdes även på grund av påverkan på riksintresse för totalförsvaret.

Bakgrunden till planläggningen var att inom ett bebyggt område ersätta den befintliga regleringen för att få en plan som fungerar med dagens behov och lagstiftning. Syftet med den nya detaljplanen var att planlägga området motsvarande den befintliga bebyggelsen som vuxit fram samt att säkerställa allmänhetens tillgång till naturområdet längs med Vättern.

Länsstyrelsen hade i samrådsyttrandet påtalat att erosionsförhållandena måste klarläggas och åtgärder eller restriktioner behövde säkerställas i planen. Inför antagandet hade en översiktlig beskrivning och bedömning av erosionsförhållandena gjorts i planbeskrivningen. På detaljplanen under planbestämmelserna hade beteckningen "geo" med bestämmelse om framtida erosionsskydd införts. Beteckningen återfinns dock inte på plankartan. Vidare framgick inte av genomförandebeskrivningen när erosionsskyddet skulle utföras eller vem som skulle ansvara för utförandet. Länsstyrelsen ansåg därför att risken för erosion inte hade beaktats på ett tillfredsställande sätt.

Planområdets mest låglänt belägna fastigheter ligger på samma marknivå som högsta vattennivån i Vättern. Länsstyrelsen hade i samrådsskedet påtalat att lägsta grundläggningsnivå och källarlösa hus måste regleras i detaljplanen. Detta saknades i antagandehandlingarna. Länsstyrelsen ansåg därför att markens lämplighet vid eventuell rivning och nybyggnation eller tillbyggnad inte kunde anses säkerställd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen