På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på detaljplan

PBL kan ställa krav på detaljplanläggning i syfte att pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse. Prövningen av om marken behöver detaljplaneläggas kan exempelvis blir aktuellt vid prövning av ny byggnad eller byggnadsverk, eller ändring av befintlig användning  av byggnad eller byggnadsverk som kräver bygglov.

Plan- och bygglagen (PBL) ställer ett grundläggande krav på att den mark som tas i anspråk för bebyggelse från allmän synpunkt ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom ett förfarande med detaljplan, bygglov eller förhandsbesked. Beroende på omfattningen på det som ska prövas, och omständigheter i det enskilda fallet, kan det ställas krav på att lämpligheten avgörs genom att frågan prövas i en detaljplanläggningsprocess, innan byggnadsnämnden kan ge bygglov.

Lämplighetsprövning med detaljplan

Markens lämplighet för bebyggelse ska med vissa undantag prövas med detaljplan för:

  1. En ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen
  2. En bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang
  3. Ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande
  4. Ett nytt byggnadsverk som placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
  5. En åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

För 4 kap. 2 § punkt 3 b) gäller dock att det inte krävs någon detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplan för en enstaka byggnad

Det finns alltså situationer då även ett enstaka byggnadsverks[WM1]  lämplighet måste prövas med detaljplan. Till exempel om byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen. Enstaka större byggnader för till exempel handel, industri eller service har som regel en betydande inverkan på omgivningen. Det kan gälla störningar av olika slag från verksamheten som sådan, eller sekundära effekter av trafikalstring eller säkerhetsrisker. I dessa och liknande fall kan det vara av stort intresse för sakägarna och de boende i grannskapet att genom planreglering också få klarhet i de framtida möjligheterna till utveckling av verksamheten på platsen. Då finns inte förutsättningar att göra undantag från detaljplanekravet (jfr. prop. 1985/86:1 s 553).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej