Hälsa och säkerhet i detaljplan

Vid planläggning med detaljplan ska kommunen lokalisera bebyggelse till mark som är lämplig med hänsyn till bland annat människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Olika verksamheter alstrar och medför olika störningar och risker, både till art och till omfattning. Genom en medveten planering av samhällets utformning och utveckling, kan många av dessa störningar och risker reduceras eller elimineras. I första hand gäller det att lokalisera störande och störningskänsliga verksamheter skilda från varandra. När det av olika skäl inte går att upprätthålla tillräckliga avstånd måste andra säkerhetsåtgärder användas. Detta i form av exempelvis fysiska skyddsanordningar mellan verksamheterna och reglering av byggnaders användning och placering, utformning och utförande. Detta kan till viss del bestämmas genom detaljplan.

Planläggningen är en lämplighetsprövning

När det gäller detaljplaner är det viktigt att tydliggöra det allmänna intresset hälsa och säkerhet och att utforma planen så att planområdet blir lämpligt att använda för sitt ändamål. Frågor om hälsa och säkerhet bör vara tillräckligt utredda i samband med planläggningen, så att förutsättningar ges att genomföra planen utan risk för ingripande i efterhand från myndigheternas sida.

Under arbete med detaljplanen sker en analys och görs bedömningar i fråga om hur detaljplanen behandlar allmänna intressen som exempelvis risker för människors hälsa och säkerhet och risker för olyckor, översvämning och erosion. Under planarbetet behandlas bland annat frågan om eventuella behov av skyddsåtgärder, både för att hantera störningar från omgivningen och för att hantera störningar från den verksamhet som planeras.

Inför ett beslut om antagande av en detaljplan ska kommunen ta ställning till om planprocessen visat att mark- eller vattenområdet är lämpligt för den bebyggelse och de byggnadsverk som planen
möjliggör. Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar och utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen ska antas.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 2 §

Du kan läsa mer om lämplighetsprövning här

Att reglera säkerhet med detaljplan

Med detaljplan bestäms markanvändning och utformning av bebyggelsemiljön. Allt går dock inte att reglera med detaljplan och av det som går att reglera är det inte alla gånger lämpligt att reglera med just detaljplan. Detta då kommunen vid utformning av planbestämmelser bland annat måste överväga verkan av bestämmelserna, det vill säga möjligheten att beakta och följa upp bestämmelserna.

Läs mer om att reglera hälso- och säkerhetsfrågor i detaljplan här

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej