På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hälsa, säkerhet och risker

Granskad:

Denna vägledning handlar om tillämpning av plan- och bygglagen (PBL) med hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Dagens samhällsplanering har ofta fokus på att förtäta befintlig bebyggelse, att omvandla tidigare verksamhetsområden till bostadsområden, och att blanda bostäder, service och verksamheter så att de ligger nära varandra. Detta innebär vissa fördelar, bland annat kan en levande stadsmiljö skapas, och redan ianspråktagen mark kan användas effektivt, men det kan också innebära att människor utsätts för ökade risker när det gäller hälsa och säkerhet.

Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Hänsyn ska bland annat tas till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor, översvämning och erosion. Syftet med den här vägledningen är att ge stöd vid planläggning och byggande enligt PBL, i områden där någon av dessa risker kan förekomma.

Innehåll och fokus

Fokus är planläggningsprocessernas olika steg och hur frågor om hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion kan hanteras i dessa steg. Den strategiska planeringen på kommunal nivå poängteras som särskilt viktig för att få till stånd en god planering med avseende på människors hälsa, säkerhet och olika risker. Vägledningen ger också stöd vid lämplighetsbedömningar av bebyggelse vid detaljplanering och bygglov. En del av vägledningen utgörs av exempel.

För bullerfrågor finns särskilda vägledningar från Boverket, och buller hanteras därför endast översiktligt i detta tema. Boverket arbetar också med särskild vägledning för frågor kopplade till klimatanpassning, vilket innebär att även dessa frågor endast översiktligt kommer att beröras här. Delar av denna vägledning hanterar generella principer för hur hälsa, säkerhet och riskfrågor kan hanteras i fysisk planering, och vägledningen har därför viss relevans även för buller och klimatanpassning.

Via länkarna i "Relaterad information" kan du läsa mer om buller och klimatanpassning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen