Hälsa, säkerhet och risker

Denna vägledning handlar om tillämpning av plan- och bygglagen med hänsyn till människors hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Dagens samhällsplanering har ofta fokus på att förtäta befintlig bebyggelse, att omvandla tidigare verksamhetsområden till bostadsområden, och att blanda bostäder, service och verksamheter så att de ligger nära varandra. Detta innebär många fördelar, bland annat kan en levande stadsmiljö skapas, och redan ianspråktagen mark kan användas effektivt, men det kan också innebära att människor utsätts för ökade risker när det gäller hälsa och säkerhet.

Enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Hänsyn ska bland annat tas till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor, översvämning och erosion. Syftet med den här vägledningen är att ge stöd vid planläggning och byggande i områden som omfattar någon av dessa risker.

Innehåll och fokus

Fokus är planeringsprocessens olika steg och hur frågor om hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion kan hanteras i planeringsprocessens olika skeden. Den strategiska planeringen på regional och kommunal nivå poängteras som viktiga nivåer för att få till stånd en god planering med avseende på människors hälsa, säkerhet och olika risker. Vägledningen ger också stöd vid lämplighetsbedömningar av bebyggelse vid detaljplanering och bygglov. En del av vägledningen utgörs av exempel.

För bullerfrågor finns särskilda vägledningar från Boverket, och buller hanteras därför endast översiktligt i detta tema. Boverket arbetar också med särskild vägledning för frågor kopplade till klimatanpassning, vilket innebär att även dessa frågor endast översiktligt kommer att beröras här. Stora delar av denna vägledning hanterar emellertid generella principer för hur hälsa, säkerhet och riskfrågor kan hanteras i planeringen, och vägledningen har således även relevans för buller och klimatanpassning.

Via länkarna i "Relaterad information" kan du läsa mer om buller och klimatanpassning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej