På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Godstransporter

Granskad: 

Godstransporter är avgörande för att hela Sverige ska fungera. Samhället behöver försörjas med såväl inhemska som importerade varor av olika slag och avfall ska tas om hand. Sverige är ett exportberoende land och väl fungerande godstranspor­ter är av stor betydelse för att fö­retag ska kunna behålla sin konkurrenskraft. I Sverige förväntar vi oss en fortsatt befolkningsökning, vilket med stor sannolikhet kommer innebära ökade mängder gods. Den svenska infrastrukturen för godstranspor­ter fungerar relativt väl, men godstrans­portsystemet behöver stärkas ytterligare och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Definition av godstransporter

Godstransporter definieras vanligen som transporter där syftet i första hand är att förflytta gods eller varor. Transporter som exkluderas från begreppet godstransporter är till exempel egen hemkörning av varor från en butik och transporter där huvudsyftet är att förflytta personer. Godstransporter delas huvudsakligen in i två grupper: fjärrtransporter respektive distributions- och returtransporter.

Fjärrtransporter

Till fjärrtransporter räknas transporter av gods som går över ett längre avstånd och i regel handlar det om större volymer av gods. Fjärrtransporter går oftast mellan olika terminaler. På global nivå dominerar sjöfarten när det gäller transporterade mängder, men även lastbil, tåg och flyg används för fjärrtransporter. Inom Sverige är lastbilen fortfarande det dominerande trafikslaget när det gäller godsvolymer, men det finns en ambition att flytta över allt mer gods på järnväg och sjöfart. För fjärrtransporter på väg används i första hand tunga lastbilar med släp eller dragbil med trailer.

Distributions- och returtransporter

Distributionstransporter sker vanligtvis från en terminal och fram till slutmottagaren och de sker mestadels på regional och lokal nivå. En klar majoritet av dessa transporter sker med vägtransporter och främst med lätta och medelstora lastbilar, men även med budbilar och i vissa fall med cykel. Till returtransporter räknas transporter av återvinningsmaterial och avfallstransporter, men även till exempel returtransporter från e-handel. Distributions- och returtransporter behöver fungera över hela Sverige där det finns boende eller verksamheter.

Godstransporter i Sverige idag

Godstransporter är avgörande för att samhället ska fungera och vara attraktivt för såväl invånare som näringsliv. Ett väl fungerande transportsys­tem, där trafikslagen samverkar, skapar förutsättningar för effekti­va godstransporter. Trafikslagen har olika fördelar och förutsätt­ningar och används i viss mån för olika syften. Trafikslagen kom­pletterar och interagerar därför med varandra. I många fall transporteras gods i transportkedjor som invol­verar mer än ett trafikslag. Sammankopplingen av trafikslag sker i knutpunkter, terminaler, vilket möjliggör olika typer av transportupplägg.

Godstransporterna sker med samtliga trafikslag, det vill säga spårburen trafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart, inom landet, liksom gränsöverskridande till andra länder. Den vanligaste godstransporten i Sverige sker idag med lastbil. År 2018 transporterades totalt drygt 475 miljoner ton gods med lastbil och ungefär 41 miljoner ton gods på järnväg inom Sverige. Av godset i inrikestrafik lastas och lossas 75 procent av godset inom samma län. Över hälften av alla transporter med last kördes kortare än 25 km och endast 15 procent av alla transporter med last körs längre än 150 km.

År 2018 anlöpte totalt drygt 81 000 fartyg svenska hamnar och totalt hanterades 179 miljoner ton gods över svenska kajer, varav 86 procent i utrikes sjöfart och 14 procent i inrikes sjöfart.

Transporter av gods med flyg kan komplettera andra trafikslag för varor med högt värde, varor som är tidskänsliga och/eller för transporter på längre avstånd. Flygfrakt utgör dock en relativt liten godsmängd jämfört med transporter på väg, sjö och järnväg. Den fraktade mängden gods med flyg var knappt 143 000 ton år 2018 och av detta var 98 procent utrikesfrakt. Även post fraktas med flyg och den totala mängden post var drygt 15 000 ton år 2018. Här är fördelningen ungefär lika på utrikes- respektive inrikestransporter. Inom flygtrafiken är det vanligt att godset fraktas i passagerarflygplan.

Läs mer om statistik för godstransporter i Trafikanalys rapporter ”Lastbilstrafiken 2018”, ”Sjötrafik 2018” samt ”Luftfart 2018” i ”Relaterad information”.

Trafikslagen kompletterar varandra i transportkedjan

Godstrafiken körs i stor utsträckning på en konkurrensutsatt marknad där flera olika aktörer säljer samma eller liknande produkter och tjänster. De olika trafikslagen samverkar ofta och kompletterar varandra i en leveranskedja. I de här transportkedjorna är det vanligt att godset inledningsvis fraktas med ett trafikslag för att sedan lastas om till ett annat trafikslag eller att omlastning sker inom samma trafikslag. För att hela transportkedjan ska fungera krävs det därför att det finns strategiskt placerade terminaler för omlastning av gods. Exempel på sådana är hamnar, flygplatser och kombiterminaler, men det kan också vara rena lastbilsterminaler där omlastning sker mellan olika lastbilar. Förutom att de olika trafikslagen behöver samspela med varandra måste även de olika planeringsnivåerna hänga samman. Här behöver de internationella, nationella, regionala och lokala systemen anpassas till varandra så att godset kommer fram till slutanvändaren på bästa sätt, det vill säga både effektivt och hållbart.

Fordon för gods på väg

Godstransporter på väg sker traditionellt sett med tunga lastbilar, över 3,5 tons totalvikt samt med lätta lastbilar vilka har en totalvikt under 3,5 ton. Godstransporter med lastbil har dock en stor klimatpåverkan och transporterna förorsakar även buller samt har stor påverkan på luftkvaliteten i den bebyggda miljön. Detta har gjort att nya fordon har lanserats på marknaden för godstransporter, dock är det fortfarande lastbilar av olika slag som dominerar fordonsparken. Idag sker ändå godstransporter med olika typer av fordon: från tunga lastbilar som är drygt 25 meter långa och ner till mindre budbilar och lastcyklar. Det finns dessutom miljöer där fordon i hela detta spann ska samsas med varandra.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen