På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Farligt gods

I den fysiska planeringen är det viktigt att skapa och upprätthålla god tillgänglighet till transporter av farligt gods. Kommuner och länsstyrelser har ett ansvar för att hänsyn tas till riskerna med transporter av farligt gods vid tillämpningen av PBL.

Definitionen av transporter av farligt gods

När transporter av farligt gods omnämns i samband med fysisk planering åsyftas vanligtvis sådana transporter av farligt gods som enbart tillåtna under enligt de villkor som anges i lagstiftningen om transporter av farligt gods. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förklarar begreppet på följande sätt; Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.

Det finns dock transporter av gods och farliga ämnen som inte faller in under lagens definition men som ändå kan orsaka risker för omgivningen och vilket i vissa fall kan föranleda krav på hänsyn vid fysisk planering. Exempelvis kan läckage från en vanlig lastbils relativt stora drivmedelstankar orsaka stor skada för miljön på vissa platser, även om lastbilen inte i sig utför transporter av farligt gods enligt ovanstående definition.

För mer information om lagstiftning om transporter av farligt gods se ”relaterad information”.

Olika typer av farligt gods

Det finns många olika typer av farligt gods som transporteras med olika transportslag. Explosiva ämnen och föremål, gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, oxiderande ämnen, giftiga och smittförande ämnen, radioaktiva ämnen, frätande ämnen och så vidare. Alla dessa ämnen har farliga egenskaper, var för sig eller i kombination med varandra, som gör att de kan medföra olika typer av risker på olika platser och i olika planeringssammanhang.

Tillgänglighet för transporter av farligt gods

Farliga ämnen behövs vid många olika verksamheter för många olika ändamål. Det är dock samtidigt viktigt att transporter av farligt gods styrs till de transportleder där riskerna för omgivningen kan minimeras och där det finns ett tydligt behov av tillgänglighet för transporter av farligt gods.

Hänsyn till transporter med farligt gods

Kommunen har ett ansvarar för att hänsyn tas till riskerna för omgivningen med transporter av farligt gods vid tillämpning av PBL. Frågor rörande trafiksäkerhet är av särskild betydelse för riskerna med transporter av farligt gods eftersom det påverkar risken för olyckor med sådana transporter. Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor.

Se 2 kap. 5 § 1 och 5 PBL.

Bebyggelse och byggnadsverk ska också utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.

Se 2 kap. 6 § 2 PBL.

Länsstyrelsen har å sin sida ett ansvar för att hänsyn till riskerna med transporter av farligt gods tas vid samråd och granskning av kommunernas översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt PBL.

Se 3 kap. 10 § 5 PBL.

Se 3 kap. 16 § 5 PBL.

Se 5 kap. 14 § 4 PBL.

Se 5 kap. 22 § 5 PBL.

Länsstyrelsen ansvarar också för att säkerställa att kommunerna tar hänsyn till riskerna med transporter av farligt gods genom tillsyn av kommunernas detaljplaner och områdesbestämmelser enligt PBL.

Se 11 kap. 10 § 5 PBL.

Se 11 kap. 11 § PBL.

För sin tillsyn avseende hänsyn till riskerna med transporter av farligt gods tillämpar nästan alla länsstyrelser rekommendationer. Dessa rekommendationer är antingen framtagna av länsstyrelsen själv eller av en annan länsstyrelse. Du kan läsa mer om länsstyrelsens rekommendationer i Boverkets vägledning om ”Transporter och farligt gods” i temat om ”Hälsa, säkerhet och risker”. Du kan också kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information om vilka rekommendationer som finns där.

Transportstyrning och PBL

Syftet med att styra transporter av farligt gods är att dessa transporter så långt möjligt ska kanaliseras till transportvägar, där trafiksäkerheten är god och där det är möjligt att ta lämplig hänsyn till transporternas risker för skyddsobjekt i omgivningen.

Styrning genom lokalisering av markanvändning enligt PBL

Vid prövning av lämplig lokalisering för sådan markanvändning som kan generera transporter av farligt gods är det lämpligt att studera om även transportvägarna mellan rekommenderade vägar för transport av farligt gods och markanvändningen är lämplig med hänsyn till riskerna med transporter av farligt gods. Vid planering av lokalisering och ändring av transportinfrastruktur bör beaktas hur mönster för transporter av farligt gods förändras, samt om och hur dessa förändrade transportmönster påverkar riskerna. Dessa aspekter kan bli aktuella att belysa både vid översiktsplanläggning, detaljplanläggning samt vid prövning av miljöfarlig verksamhet som genererar transporter med farligt gods. Vid en sådan prövning är kommunens översiktsplan vägledande.

Se 2 kap. 5 § p. 2 (ibland i kombination med 2 kap. 5 § p. 1 och 5) PBL.

Styrning genom rekommenderade vägar och PBL

Länsstyrelsen har rätt att besluta om rekommenderade vägar för transporter av farligt gods. Detta innebär att ett fordon som transporterar farligt gods så långt som möjligt ska använda rekommenderade vägar och välja lämpligaste anslutningsväg mellan rekommenderade vägar och destinationer. Ofta är den kortaste anslutningsvägen den lämpligaste men inte alltid. Rekommendationerna avser enbart vilken väg som bör väljas, och innebär inte att länsstyrelsen tagit ställning för ett visst transportslag före ett annat. Ibland kan det vara lämpligare med ett annat transportmedel istället för vägtransporter. Det kan förekomma betydande mängder transporter av farligt gods även på vägar som inte är rekommenderade.

Länsstyrelsens beslut att rekommendera en väg får betydelse för färdval för transporter av farligt gods. Kommunen behöver därför ta hänsyn till att vissa vägar är rekommenderade vid sin tillämpning av PBL. Det är bland annat lämpligt att kommunen redovisar de vägar som är rekommenderade för farligt gods i översiktsplanen och beaktar detta vid översiktsplanläggning, detaljplanläggning samt vid prövning av bygglov och förhandsbesked. Det är lämpligt att vid såväl översiktlig planläggning som vid detaljplanläggning lokalisera markanvändning som kräver god tillgänglighet till transporter med farligt gods så att de får god och trafiksäker anslutning till de vägar som är rekommenderade av länsstyrelsen.

I fysisk planering måste hänsyn tas till förekommande farligt godstransporter i flera avseenden. Rent allmänt kan större trafikleder innebära barriärer mellan områden som påverkar tillgänglighet för invånare och verksamheter. För att tillgodose framkomligheten av transporter och leveranser med större volymer farligt gods kan skyddsåtgärder eller lokalisering av bebyggelse i detaljplanläggning påverkas. Det kan handla om byggnadstekniska åtgärder som förstärkta fasader, eller placering av entréer och friskluftsintag. Inte sällan kan trafik med farligt gods i närheten av bostadsbyggnader medföra behov av skyddsavstånd och helt bebyggelsefria områden vilket begränsar framtida handlingsfrihet för byggnation och ändamål.

Styrning med trafikföreskrifter och PBL

Enbart länsstyrelsen kan med stöd av trafikförordningen besluta om särskilda trafikregler för transporter av farligt gods. Dessa trafikregler är bindande och avser vanligtvis förbud eller andra restriktioner mot transporter av farligt gods på vissa vägar eller inom vissa zoner. Förbud mot transporter av farligt gods är mest vanligt förekommande i tätorter. Länsstyrelsen kan även med stöd av trafikförordningen (1998:1276) besluta om att en vägtunnel ska tillhöra en viss tunnelkategori för transporter av farligt gods. Tunnelkategorin anger vilka begränsningar som gäller för transporter med farligt gods genom tunneln. Ibland kan det vara nödvändigt eller lämpligt att samordna planering enligt PBL med ett beslut om trafikföreskrifter rörande särskilda trafikregler för transport av farligt gods eller rörande att en vägtunnel ska tillhöra en viss tunnelkategori för transporter av farligt gods. Kommunen kan då vända sig till länsstyrelsen med en förfrågan men det är inte alltid säkert att länsstyrelsen har möjlighet att besluta om de trafikföreskrifter som kommunen önskar.

Vägvalsstyrning på andra sätt

Det finns ytterligare några möjligheter att påverka färdval för fordon som transporterar farligt gods. Det är möjligt att genom trafikföreskrifter påbjuda en viss körriktning för transporter med farligt gods. Trafikanters frivilliga färdval kan också påverkas av hur målpunkter är skyltade, av vägars standard och framkomlighet, samt av tillgången till viss service och tjänster längsmed färden. Det finnas särskilda föreskrifter som reglerar bland annat parkering av fordon med vissa typer och mängder av farligt gods och transportörer väljer därför gärna vägar där det finns parkeringsplatser anpassade enligt dessa regler.

Läs mer om sådana regler i kap. 8.4 rörande ”Bestämmelser för övervakning av fordon ” i MSBFS 2018:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019).

Underlag om transporter av farligt gods

För att kunna ta hänsyn till transporter av farligt gods i samband med fysisk planering behövs ett underlag om dessa transporter. Det dock svårt att med säkerhet veta hur stora mängder av vilka typer av farligt gods som transporteras längsmed olika sträckor, och det är ännu svårare att prognosticera framtida transporter av farligt gods. Vilka typer och mängder av farligt gods som transporteras på våra vägar och järnvägar förändras ibland. Industrier kan flytta eller byta ut sina kemikalier och produktionsmetoder och nya verksamheter kan tillkomma. Transportörer kan byta transportmedel och transportvägar. Det finns också osäkerheter med statistik eftersom vissa transporter endast levereras vid enstaka tillfällen eller under vissa tider på året och så vidare. Det finns dock ändå lokala och regionala varaktiga skillnader mellan vilka typer och mängder av farligt gods som transporteras på våra vägar. Detta framgår av den senaste nationella kartläggning av transporter med farligt gods som genomfördes av dåvarande Statens räddningsverk för september månad år 2006. Även om det finns osäkerheter i det underlaget kan det i stora drag ge en fingervisning om var i Sverige som de största mängderna av olika typer av farligt gods kan tänkas transporteras med väg och järnväg. I vissa fall har även länsstyrelser eller kommuner genomfört regionala eller lokala kartläggningar som är mer aktuella eller detaljerade. I sådana fall kan kanske dessa kartläggningar användas som underlag. Om underlag rörande transporter av farligt gods saknas kan det i samband med fysisk planering vara nödvändigt att ta fram nytt planeringsunderlag rörande transporter av farligt gods.

Läs mer om kartläggning av farligt godstransporter i MSB:s rapport ”Kartläggning av farligt godstransporter – september 2006” i ”Relaterad information”.

Åtgärder för att minska riskerna vid transporter av farligt gods

Ibland kan betydande risker med transporter av farligt gods ha byggts in i transportnätet. Antalet transporter av farligt gods kan ha ökat gradvis under en längre tid på en transportled som inte ursprungligen var utformad för detta. Det kan också ha skett en förtätning av bebyggelse eller andra skyddsobjekt i närheten av en transportled där det transporteras eller kan komma att transporteras så stora mängder farligt gods att lokaliseringen inte är lämplig. I sådana fall är det lämpligt att undersöka möjligheten att vidta åtgärder för att minska eller avhjälpa riskerna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej